ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*progressive*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: progressive, -progressive-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
progressive(adj) ที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า, Syn. moving, Ant. immovable
progressive(adj) ที่ก้าวหน้าขึ้น, See also: ที่พัฒนาขึ้น, Syn. successive, growing, Ant. retrogressive
progressive(adj) ที่ดำเนินต่อเนื่องไป (ทางไวยากรณ์), Syn. continuous
progressively(adv) อย่างค่อยๆ ไปทีละน้อย, See also: อย่างค่อยๆ คืบหน้า, Syn. consecutively, gradually
progressively(adv) อย่างต่อเนื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
progressive(พรเกรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้า, เจริญ, ก้าวหน้า, รุดหน้า, คืบหน้า, เพิ่มขึ้น, ตามลำดับ, เป็นขั้นตอน, เกี่ยวกับการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า (เป็นร้อยละเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้น) , ทวีความรุนแรง. n. นักปฏิรูป, ผู้ยึดถือลัทธิเจริญก้าวหน้า.

English-Thai: Nontri Dictionary
progressive(adj) ซึ่งก้าวหน้า, ซึ่งเจริญ, ซึ่งคืบหน้า, เพิ่มขึ้น, ดีขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
progressive๑. -ก้าวหน้า๒. -ลุกลาม (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
progressiveก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
progressive๑. -ก้าวหน้า๒. -ลุกลาม(โรค) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive assimilationการกลมกลืนตามเสียงหน้า [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive averageค่าเฉลี่ยก้าวหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
progressive linkageกลไกก้านต่อก้าวหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive taxภาษีอัตราก้าวหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive taxationการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxation, progressiveการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Progressive Taxภาษีอัตราก้าวหน้า, Example: ภาษีซึ่งมีอัตราสูงขึ้นเมื่อรายได้หรือรายจ่าย ซึ่งใช้เป็น ฐานในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น ตัวอย่างสำคัญของชนิด ของภาษีที่มีการเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้า เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอัตราก้าวหน้านี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น หลังการเรียกเก็บภาษีแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Ataxia, Progressive Locomotorโปรเกรสซิฟโลโคโมเตอร์อแทกเซีย [การแพทย์]
Chronic and Progressive Courseเรื้อรังและเลวลงเรื่อยๆ [การแพทย์]
Cleavage, Progressiveการแบ่งตัวต่อเนื่อง [การแพทย์]
Deformities, Progressiveการเพิ่มความพิการ [การแพทย์]
Deterioration, Progressiveเปลี่ยนแปลงไปทางเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆ [การแพทย์]
Exercise, Assistive, Progressiveการออกกำลังแบบเขยิบขั้นซึ่งต้องการแรงช่วย [การแพทย์]
Exercise, Resistive, Progressiveการออกกำลังเอาชนะต้านทานชนิดก้าวหน้า, แรงต้านการทำงานของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Eye Ground, Progressive Change ofการเปลี่ยนแปลงของจอตาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Rapidly Progressiveโรคราปิดลีโปรเกรสซีพโกลเมอรูโลเนไฟรติส [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Slowly Progressiveโปรเกรสซีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติสเรื้อรัง [การแพทย์]
Interviews, Progressiveการประเมินผลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงาน [การแพทย์]
Movement, Progressiveการเคลื่อนไหวไปข้างหน้า [การแพทย์]
Muscular Dystrophy, Progressiveโรคกล้ามเนื้อฝ่อลีบ [การแพทย์]
Myopia, Progressiveสายตาสั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [การแพทย์]
Myositis Ossificans Progressiveโรคกระดูกเกิดในกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All addiction is progressive.การติดในทุกๆอย่างมันไม่ย่ำอยู่กับที่ Basic Instinct (1992)
But rather a genuine, progressive advance in corrections and rehabilitation.แต่ของแท้ก้าวหน้าล่​​วงหน้า ในการแก้ไขและการฟื้นฟูสมรรถภาพ The Shawshank Redemption (1994)
You know, it was kind of progressive, organic, do-it-yourself, private school.เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาอวัยวะ ช่วยตัวเอง เป็นโรงเรียนเอกชน Good Will Hunting (1997)
Yeah, they say you're progressive.ว่ากันว่า คุณน่ะพวกหัวใหม่ Mona Lisa Smile (2003)
Well, I promise not to appear to be sympathetic, progressive or what did Mrs. Warren call it? "Liberal."งั้นฉันจะไม่เห็นใจ ไม่หัวก้าวหน้า ที่คุณนายวอร์เรนเรียกว่าไงนะ เสรีนิยม Mona Lisa Smile (2003)
Victor, this disease is progressive, degenerative. I have to notify someone...- วิคเตอร์, ถ้าโรคนี้ลุกลาม, ทำลายล้าง . ผมต้องแจ้งเรื่องนี้... Fantastic Four (2005)
Now the prince has some progressive ideas, but he will make a fine emperor.ท่านอาจจะหัวก้าวหน้าไปหน่อย แต่ท่านจะเป็นกษัตริย์ที่ดี The Illusionist (2006)
So to make memory a present progressive tenseเพราะฉะนั้นเก็บความทรงจำเอาไว้ แล้วก้าวไปข้างหน้าต่อไป Almost Love (2006)
Well, that certainly sounds progressive, and a safe bet on what is probably gonna be a humdrum weekend.เอ่อ ฟังเหมือนเป็นเรื่องก้าวหน้า และพนันได้เลยว่า จะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่น่าเบื่อมากๆ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
We became progressively more twisted as we grew up.ใครเป็นคนบอกว่าลูกชายคนที่สาม จะไม่สามารถสืบทอดธุรกิจของครอบครัวได้ล่ะ? Ouran High School Host Club (2006)
Situation is getting progressively worse.สถานะการณ์เริ่มเลวร้ายขึ้นทุกที The City of Violence (2006)
The church has a very progressive attitude toward racial equality.โบสถ์เรามีความคิดเห็นที่ก้าวหน้ามากสำหรับความเท่าเทียวกันทางเชื้อชาติ The Right Stuff (2007)
- Each one progressively more disturbed. - Disturbed?แต่ละคนมีความก้าวหน้ามากขึ้นรบกวน รบกวน Sex Trek: Charly XXX (2007)
It could be progressive.มันอาจจะดีหรือร้ายก็ได้ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
How progressive of him.เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว Strange Love (2008)
- Progressive education and a welcoming Church.-การศึกษาที่ก้าวหน้าและโบสถ์ให้เป็นที่ยอมรับ Doubt (2008)
Two pulls, and he won the progressive.กดสองครั้ง แล้วก็ได้ตังค์แล้ว Five the Hard Way (2008)
Symptoms came on too hard and too fast. Sarcoidosis is progressive.อาการกำลังหนักขึ้นและเร็วขึ้น ซาโคดอยซิสกำลังเป็นมากขึ้น House Divided (2009)
All you have to do is show up at the Progressive Energies conference tomorrow, go up on the dais, and present this technology as your own.ทั้งหมดที่คุณต้องทำ คือปรากฏตัวในงานประชุมความก้าวหน้าทางพลังงานในวันพรุ่งนี้ ขึ้นไปบนเวที VS. (2009)
I got a call from the organizing committee of the Progressive Energies conference that's here tomorrow.ผมได้รับโทรศัพท์จากคณะผู้จัดการ สัมมนาเรื่องพลังงาน เพื่อความก้าวหน้าในวันพรุ่งนี้ VS. (2009)
Sure, arlo and gabriela are progressive, แน่ละ ถึงอาโล กับ กาเบรียลาอาจจะตามไม่ค่อยทัน Enough About Eve (2009)
You know, I won't deny that things have gotten progressively worse during your absence.การทดลองจะแย่ลงไปเรื่อยๆ ตอนที่นายหายตัวไป ประชาชน ทหาร ทุกคนหิวกันหมด Daybreakers (2009)
Over the last several days, Catholic leaders from every corner of the world have flocked to Rome, shocked by the sudden death of this progressive and beloved pope.ในช่วงสองสามวันสุดท้าย, คาทอลิกผู้นำจากทั่วทุกมุมโลก ได้เน้นในจํานวนมากเพื่อโรม, ผวาโดยฉับพลันตาย Angels & Demons (2009)
A lot of dudes are doing it. It's progressive.ใครๆ ก็ทำกันอย่างนั้น มันเป็นเรื่องคนสมัยใหม่ Hot Tub Time Machine (2010)
You look like a progressive guy. Is that progressive?นายเหมือน คนหัวก้าวหน้า ที่จะทำเรื่องทันสมัยเหรอ Hot Tub Time Machine (2010)
A progressive, global city of commerce, culture and style.เมืองระดับโลก ก้าวหน้าทางการค้า วัฒนธรรม และสไตล์ Sex and the City 2 (2010)
I mean, this isn't one of those progressive schools where teachers are called by their first names and students are partners in learning and there's a fundraising auction at the end of the year where the more creative parents put on musical skits about the community garden.ครูหมายถึง นี่ไม่ใช่หนึ่ง ในโรงเรียนหัวก้าวหน้า... ...ที่อาจารย์จะถูกเรียก ด้วยชื่อต้นของเขา ...และนักเรียน เป็นหุ้นส่วนในการเรียนรู้... Easy A (2010)
It was progressive surgery that restored Jazz Gunn's ability to walk.มันเป็นการผ่าตัดที่เจริญก้าวหน้า นั่นไปฟื้นฟูการเดินของแจ๊ซซ กันน์ The Predator in the Pool (2010)
Now, ribs one through three are the hardest, with four through nine getting progressively weaker.เอาล่ะกระดูกชิ้นที่ 1-3 คือซี่ที่แข็งแรงที่สุด ส่วนชิ้นที่ 4-9 มีความบอบบางมากกว่า The Body and the Bounty (2010)
Proving that the secular progressive agenda has finally arrived here in the Lima, Ohio, school district.เรื่องคาวๆบัดสีสมัยนี้มันได้รุกล้ำมาถึงที่นี่ ในลิม่า โอไฮโอ เขตของโรงเรียน The Rocky Horror Glee Show (2010)
That's... progressive.อื้ม มีพัฒนาการนะเนี่ย Belles de Jour (2010)
Because I'm progressive and kick ass.เพราะฉันหัวก้าวหน้าและเจ๋งเป้ง Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
He is progressive. This whole night was my idea.เดียวเขาก็เก่งขึ้นเอง คืนนี้เป็นไอเดียของฉัน The Switch (2010)
They're both progressives.หัวก้าวหน้าทั้งคู่! Unknown (2011)
But the prince's progressiveness has cost him.แต่การแสดงความเป็นเจ้าชายขวางทางเขา... Unknown (2011)
Mm, folksy, yet progressive.ฟังดูบ้านนอกแต่หัวก้าวหน้าดี Intro to Political Science (2011)
It's an old-fashioned progressive dinner.แบบมื้อค่ำแบบเวียนไปแต่ละบ้าน แบบสมัยเก่าๆ And Lots of Security... (2011)
Or no because you don't know what a progressive dinner is?หรือเพราะคุณไม่รู้ เราจัดปาร์ตี้เพื่อใคร And Lots of Security... (2011)
"Hey, you have an incurable disease that gets progressively worse."เฮ้ คุณมีโรคที่รักษาไม่หาย นั่นทำให้ ทุกอย่างแย่ลงไปกว่าเดิม Fall from Grace (2011)
About a month ago, the progressive dinner... you remember that night?เมื่อเดือนที่แล้ว ขณะที่ทานมื้อเย็น คุณจำคืนนั้นได้ไหม? Watch While I Revise the World (2011)
Yeah, and progressive.ใช่ และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ Painless (2011)
How progressive of you to have a multicultural evil twin.ว้าว แอนนี่ เธอก้าวหน้าไปมาก จนมีแฝดนรกต่างวัฒนธรรมเลยนะ Geography of Global Conflict (2011)
Mr. Van Ness was socially progressive and took pity on him.คุณแวน เนส เป็นพวกหัวใหม่ และได้เมตตาเขา Of Grave Importance (2012)
But I have had sex with the Progressive Insurance lady.แต่เรารู้เพศแล้ว ในขึ้นตอนการการดำนินการ รับประกันคุณผู้ต้อง มันต้องสมบูรณ์แบบ อย่าทำเหมือนเป็นคนแปลกหน้า ได้มั้ย? Big Brother (2012)
You're a, uh, progressive woman of a more...มีความคิดที่... Digital Exploration of Interior Design (2012)
It's still considered progressive treatment, I guess.คงยังคิดเรื่องค่ารักษา ที่มีอยู่เรื่อยๆสินะคะ A Family Affair (2012)
Sounds like somebody felt a little progressive prescription might fix everything.โว้ว! ฟังเหมือนมีบางคน ได้พบใบสั่งยาดีๆ ที่อาจรักษาได้ทุกอย่าง A Family Affair (2012)
It was a progressive dinner party.ฝ่ายจำเลย พร้อมที่จะเรียกพยานคนแรกหรือยัง The People Will Hear (2012)
She was with all of you at that-- that progressive dinner party.เธอก็อยู่กับพวกคุณนี่ ตอนงานปาร์ตี้ Give Me the Blame (2012)
I was at that progressive dinner party.ฉันอยู่ที่งานปาร์ตี้นั่นด้วย Give Me the Blame (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
progressiveEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
progressiveHe is very progressive, not to say radical.
progressiveHis thought is progressive.
progressiveIn a progressive tense sentence it becomes the -ing form verb, that is the present participle.
progressiveThe example is a past progressive tense sentence. How was everybody taught when they were learning about progressive tense?
progressiveThe framework of the new building is progressively appearing.
progressiveThe future progressive tense is used when expressing events and action in progress at some future point, however the example sentence cannot be understood in that way.
progressiveThe grammatical form employed here is the future progressive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวก้าวหน้า(adj) progressive, See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future, Ant. หัวเก่า, หัวล้าหลัง, Example: ผู้นำรัสเซียคิดใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์หัวก้าวหน้า
หัวก้าวหน้า(adj) progressive, See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future, Ant. หัวเก่า, หัวล้าหลัง, Example: ผู้นำรัสเซียคิดใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์หัวก้าวหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยลำดับ[dōi lamdap] (adv) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; pas à pas
หัวก้าวหน้า[hūakāonā] (adj) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future
ก้าวหน้า[kāonā] (adj) EN: advanced ; progressive  FR: progressif
ค่อยเป็นค่อยไป[khǿi pen khǿi pai] (adv) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly  FR: progressivement
เป็นลำดับ[pen lamdap] (adv) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; graduellement
ภาษีอัตราก้าวหน้า[phāsī attrā kāonā] (n, exp) EN: progressive tax
ภาษีก้าวหน้า[phāsī kāonā] (n, exp) EN: progressive tax  FR: taxe progressive [ f ]
เพื่อชีวิต[pheūa chīwit] (x) EN: socialist ; uplifting ; progressive ; socialistic ; socialist realism
ทีละน้อย[thīla nøi] (adv) EN: gradually ; little at a time ; little by little  FR: peu à peu ; graduellement ; progressivement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROGRESSIVE
PROGRESSIVES
PROGRESSIVELY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
progressive
progressives
progressively
progressiveness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逐步[zhú bù, ㄓㄨˊ ㄅㄨˋ,  ] progressively; step by step #1,562 [Add to Longdo]
进行性[jìn xíng xìng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] progressive; gradual #21,044 [Add to Longdo]
逐行扫描[zhú háng sǎo miáo, ㄓㄨˊ ㄏㄤˊ ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ,     /    ] line by line scanning; progressive scanning #74,904 [Add to Longdo]
薛福成[Xuē Fú chéng, ㄒㄩㄝ ㄈㄨˊ ㄔㄥˊ,   ] Xue Fucheng (1838-1894), Qing official and progressive political theorist #97,658 [Add to Longdo]
递升[dì shēng, ㄉㄧˋ ㄕㄥ,   /  ] to ascend progressively #126,884 [Add to Longdo]
佈建[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ,  ] to progressively extend (service delivery, network etc) to a wider area; rollout; also written 布建 [Add to Longdo]
原发性进行性失语[yuán fā xìng jìn xíng xìng shī yǔ, ㄩㄢˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ,         /        ] primary progressive aphasia (PPA), speech disorder (sometimes related to dementia) [Add to Longdo]
布建[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ,  ] to progressively extend (service delivery, network etc) to a wider area; rollout; also written 佈建 [Add to Longdo]
民主进步党[Mín zhǔ jìn bù dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄉㄤˇ,      /     ] DPP (Democratic Progressive Party, Taiwan); abbr. to 民進黨|民进党 [Add to Longdo]
民进党[Mín jìn dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄤˇ,    /   ] DPP (Democratic Progressive Party, Taiwan); abbr. for 民主進步黨|民主进步党 [Add to Longdo]
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ,     /    ] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely [Add to Longdo]
逐行[zhú háng, ㄓㄨˊ ㄏㄤˊ,  ] line by line (translation, scanning etc); progressive [Add to Longdo]
逐行[zhú xíng, ㄓㄨˊ ㄒㄧㄥˊ,  ] progressive [Add to Longdo]
进行性失语[jìn xíng xìng shī yǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ,      /     ] progressive aphasia; gradual loss of speech [Add to Longdo]
递嬗[dì shàn, ㄉㄧˋ ㄕㄢˋ,   /  ] to change progressively [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Federung { f } | progressive Federungsuspension | rising-rate suspension [Add to Longdo]
Fortschrittlichkeit { f }progressiveness [Add to Longdo]
Kombilehre { f }progressive gauge [Add to Longdo]
Leistungslohn { m } | progressiver Leistungslohnincentive wage | accelerated incentive [Add to Longdo]
Steuer { f } (auf) | Steuern { pl } | gestaffelte Steuer | (nach oben) gestaffelte Steuer | (nach unten) gestaffelte Steuer | veranlagte Steuer | vor (nach) Abzug der Steuern | nach Abzug der Steuern | Steuern erheben | Steuern hinterziehen | eine Steuer auferlegen (auf)tax (on) | taxes | deferred tax | progressive tax | degressive tax | assessed tax | before (after) tax | post-tax | to raise taxes | to evade taxes | to impose a tax (on) [Add to Longdo]
Steuerprogression { f }progressive taxation [Add to Longdo]
fortschrittlichprogressive [Add to Longdo]
fortschrittlich { adv }progressively [Add to Longdo]
progressiv; fortschreitend { adj } | progressiver | am progressivsten | nicht progressivprogressive | more progressive | most progressive | nonprogressive [Add to Longdo]
progressive Leistungsprämie { f }accelerated premium pay [Add to Longdo]
rückschrittlich { adj }unprogressive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
積極[せっきょく, sekkyoku] (n) positive; progressive; (P) #3,035 [Add to Longdo]
民進党[みんしんとう, minshintou] (n) Democratic Progressive Party (Taiwan) #14,068 [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
カナダ進歩保守党[カナダしんぽほしゅとう, kanada shinpohoshutou] (n) Progressive Conservative Party of Canada [Add to Longdo]
プレグレッシブ[pureguresshibu] (n) progressive [Add to Longdo]
プログレ[purogure] (n) (abbr) progressive rock [Add to Longdo]
プログレッシブ[puroguresshibu] (n) progressive [Add to Longdo]
プログレッシブJPEG[プログレッシブジェーペッグ, puroguresshibujie-peggu] (n) { comp } progressive Joint Photographic Expert Group [Add to Longdo]
プログレッシブロック[puroguresshiburokku] (n) progressive rock [Add to Longdo]
過去進行形[かこしんこうけい, kakoshinkoukei] (n) { ling } past progressive tense [Add to Longdo]
革新政党[かくしんせいとう, kakushinseitou] (n) progressive or reformist political party [Add to Longdo]
傾斜家賃[けいしゃやちん, keishayachin] (n) progressive increase in rent [Add to Longdo]
現在進行形[げんざいしんこうけい, genzaishinkoukei] (n) { ling } present continuous tense; present progressive form [Add to Longdo]
進行形[しんこうけい, shinkoukei] (n) (1) { ling } progressive form; (2) in progress (e.g. of a project) [Add to Longdo]
進行性[しんこうせい, shinkousei] (adj-no) progressive [Add to Longdo]
進行相[しんこうそう, shinkousou] (n) { ling } progressive aspect [Add to Longdo]
進行麻痺[しんこうまひ, shinkoumahi] (n) progressive paralysis (due to neurosyphilis); general paresis [Add to Longdo]
進取の精神[しんしゅのせいしん, shinshunoseishin] (n) progressive (enterprising) spirit [Add to Longdo]
進歩的[しんぽてき, shinpoteki] (adj-na) progressive [Add to Longdo]
進歩党[しんぽとう, shinpotou] (n) progressive party [Add to Longdo]
前進的論証[ぜんしんてきろんしょう, zenshintekironshou] (n) (obsc) progressive probation [Add to Longdo]
保革伯仲[ほかくはくちゅう, hokakuhakuchuu] (n, vs) conservatives and reformists being neck and neck; balanced conservative and progressive strengths [Add to Longdo]
未来進行形[みらいしんこうけい, miraishinkoukei] (n) { ling } future progressive tense [Add to Longdo]
累加[るいか, ruika] (n, vs) acceleration; progressive increase [Add to Longdo]
累進課税[るいしんかぜい, ruishinkazei] (n) progressive taxation; graduated taxation [Add to Longdo]
累進税[るいしんぜい, ruishinzei] (n) progressive tax [Add to Longdo]
累増[るいぞう, ruizou] (n, vs) successive or progressive increases; cumulative increase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Progressive \Pro*gress"ive\, a. [Cf. F. progressif.]
   [1913 Webster]
   1. Moving forward; proceeding onward; advancing; evincing
    progress; increasing; as, progressive motion or course; --
    opposed to {retrograde}.
    [1913 Webster]
 
   2. Improving; as, art is in a progressive state.
    [1913 Webster]
 
   3. (U. S. History) Of or pertaining to the Progressive party.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. Favoring improvement, change, progress, or reform,
    especially in a political context; -- used of people.
    Contrasted with {conservative}.
    [PJC]
 
   Note: The term progressive is sometimes used to describe the
      views of a politician, where {liberal} might have been
      used at one time, in communities where the term liberal
      has come to connote extreme views.
      [PJC]
 
   5. Disposed toward adopting new methods in government or
    education, holding tolerant and liberal ideas, and
    generally favoring improvement in civic life; -- of towns
    and communities.
    [PJC]
 
   {Progressive euchre} or {Progressive whist}, a way of playing
    at card parties, by which after every game, the losers at
    the first table go to the last table, and the winners at
    all the tables, except the first, move up to the next
    table.
 
   {Progressive muscular atrophy} (Med.), a nervous disorder
    characterized by continuous atrophy of the muscles.
    [1913 Webster] -- {Pro*gress"ive*ly}, adv. --
    {Pro*gress"ive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 progressive
   adj 1: favoring or promoting progress; "progressive schools"
       [ant: {regressive}]
   2: favoring or promoting reform (often by government action)
     [syn: {progressive}, {reformist}, {reform-minded}]
   3: (of taxes) adjusted so that the rate increases as the amount
     of income increases [ant: {regressive}]
   4: gradually advancing in extent
   5: (of a card game or a dance) involving a series of sections
     for which the participants successively change place or
     relative position; "progressive euchre"; "progressive
     tournaments"
   6: advancing in severity; "progressive paralysis"
   n 1: a tense of verbs used in describing action that is on-going
      [syn: {progressive}, {progressive tense}, {imperfect},
      {imperfect tense}, {continuous tense}]
   2: a person who favors a political philosophy of progress and
     reform and the protection of civil liberties [syn: {liberal},
     {liberalist}, {progressive}] [ant: {conservative},
     {conservativist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top