Search result for

gradually

(66 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gradually-, *gradually*, gradual
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gradually[ADV] อย่างทีละน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
gradually(adv) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gradually varied flowgradually varied flow, การไหลแบบเปลี่ยนแปลงทีละน้อย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've gradually reduced your dosage.เราเสร็จการรักษาแล้ว Adverse Events (2008)
The rivers tore minerals from the rocks and gradually added them to the fresh water of the ocean.แม่น้ำเซาะแร่ธาตุจากหิน, และเติมมันลงไปในมหาสมุทรน้ำจืด Home (2009)
And so, gradually, soils are formed.และ จากนั้น, ด้วยกระบวนการทีละน้อย ดินก็ถือกำเนิดขึ้น Home (2009)
As the freshwater of Greenland's ice sheet gradually seeps into the salt water of the oceans, low-lying lands around the globe are threatened.ขณะที่น้ำจืดจากแผ่น น้ำแข็งของกรีนแลนด์ ไหลสู่น้ำเค็มในมหาสมุทร พื้นที่ราบต่ำทั่วโลกกำลังถูกคุกคาม Home (2009)
I planned to tell you gradually... to lessen the shock.ฉันตั้งใจจะบอกนายเหมือนกัน /Nไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ช็อกหรอกนะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I gradually began to change.หลังจากฉันได้พบคุณ, ฉันก็เปลี่ยนไป Postman to Heaven (2009)
And, gradually, I understood what innocent intent had brought me to and waded out beyond my depth.And, gradually, I understood what innocent intent had brought me to... ...and waded out beyond my depth. Watchmen (2009)
The first movement begins boldy, but gradually darkens.ช่วงมูฟเมนต์แรก เริ่มต้นด้วยเสียงที่หนัก และหนักขึ้น Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Gradually changing her.กำลังเปลี่ยนแปลงเธอ Pathogen (2010)
Some kind of genetic manipulation gradually changing her.เหมือนการควบคุมร่าง บางทีอาจจะเปลี่ยนแปลงเธอ Cloverdale (2010)
Gradually, the weight lowers into the bowl. - Thank God. - My God!ทีละนิด ตุ้มน้ำหนักถูกหย่อนลงบนถ้วยนั้น ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้า ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ The Blind Banker (2010)
FOR WHAT DARK MATTER MIGHT BE. WE'RE GRADUALLY WORKING THROUGH THE LIST AND TRYING TO RULE THEM OUT ONE BY ONE.กับดักหนึ่งของ อนุภาคเหล่านี้และศึกษามัน Beyond the Darkness (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graduallyAfter that he began to enjoy life again and gradually recovered.
graduallyAt first he hated her but gradually came to love her.
graduallyAt the outset of the long voyage I was seasick, but I gradually began to get my sea legs.
graduallyCarriages gradually disappeared with the advent of the motorcar.
graduallyGradually the interest rate will increase.
graduallyGradually the true meaning of what he said began to dawn on me.
graduallyGradually the true meaning of what he said began to down on me.
graduallyGradually things began to look a little less black.
graduallyHe gradually came to love his father.
graduallyHe gradually recovered his temper.
graduallyHe is gradually coming to the front.
graduallyHer fears gradually quietened down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีละเล็กละน้อย[ADV] gradually, See also: little by little, Syn. ทีละน้อย, Example: บิดามารดาควรฝึกความเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กทีละเล็กละน้อยโดยให้รู้จักตัดสินใจเอง เช่น ในการเลือกคบเพื่อนหรือการเลือกซื้อเสื้อผ้า
ค่อย[AUX] gradually, See also: little, hardly, rarely, Syn. น้อย, บ้าง, Example: การหาผู้ชำนาญมาร่วมทีมงานในฝ่ายคอมพิวเตอร์ ก็หาไม่ค่อยจะได้เสียแล้ว
ระเลียด[ADV] gradually, See also: bit by bit, Syn. ทีละน้อยๆ
ทีละน้อย[ADV] gradually, See also: little at a time, little by little, Syn. ทีละเล็กทีละน้อย
ทีละเล็กทีละน้อย[ADV] gradually, See also: little at a time, little by little, Syn. ทีละน้อย
เสื่อมสลาย[V] gradually disappear, See also: slowly disintegrate, Syn. หมดลง, สิ้นสุด, Example: สังคมจะอยู่รอดหรือเสื่อมสลายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคนและคุณภาพของคนในสังคมเป็นสำคัญ
ทีละน้อยๆ[ADV] gradually, See also: bit by bit, Ant. ทีละมาก, Example: ฝนซาเม็ดแล้ว แต่อากาศก็เริ่มเยือกเย็นลงทีละน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little   
ดีขึ้นโดยลำดับ[v. exp.] (dīkheun dōi lamdap) EN: improve gradually   
โดยลำดับ[adv.] (dōi lamdap) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually   FR: progressivement ; pas à pas
ค่อยเป็นค่อยไป[xp] (khǿi pen khǿi pai) EN: proceed gradually   
ค่อยเป็นค่อยไป[adv.] (khǿi pen khǿi pai) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly   FR: progressivement
ลืมเลือน[v. exp.] (leūm leūoen) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory   
เป็นลำดับ[adv.] (pen lamdap) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually   FR: progressivement ; graduellement
ทีละเล็กละน้อย[adv.] (thīla lek la nøi) EN: gradually ; little by little   FR: peu à peu
ทีละเล็กทีละน้อย[adv.] (thīla lek thīla nøi) EN: gradually ; little at a time ; little by little   FR: peu à peu
ทีละน้อย[adv.] (thīla nøi) EN: gradually ; little at a time ; little by little   FR: peu à peu ; graduellement ; progressivement

CMU English Pronouncing Dictionary
GRADUALLY    G R AE1 JH UW0 AH0 L IY0
GRADUALLY    G R AE1 JH UW0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gradually    (a) (g r a1 jh u@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse [Add to Longdo]
じんわり[, jinwari] (adv) gradually [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
ぼちぼち;ボチボチ[, bochibochi ; bochibochi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See ぼつぼつ) little-by-little; gradually; slowly; soon; (adj-na) (2) (ksb [Add to Longdo]
ぼつぼつ[, botsubotsu] (adv,n) (on-mim) gradually; here and there; spots; pimples [Add to Longdo]
ジワジワ(P);じわじわ[, jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv,adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P) [Add to Longdo]
一日一日[いちにちいちにち, ichinichiichinichi] (adv,adv-to) (1) gradually; day by day; (n) (2) every day; each day [Add to Longdo]
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning [Add to Longdo]
冴え行く[さえゆく, saeyuku] (v5k-s,vi) to clear gradually; to get cold gradually [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冉冉[rǎn rǎn, ㄖㄢˇ ㄖㄢˇ, ] gradually; slowly; softly drooping (branches, hair) [Add to Longdo]
日趋[rì qū, ㄖˋ ㄑㄩ, / ] gradually; day by day [Add to Longdo]
渐次[jiàn cì, ㄐㄧㄢˋ ㄘˋ, / ] gradually; one by one [Add to Longdo]
渐渐[jiàn jiàn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] gradually [Add to Longdo]
渐行渐远[jiàn xíng jiàn yuǎn, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄢˇ, / ] gradually proceed, gradually get further apart [Add to Longdo]
逐次[zhú cì, ㄓㄨˊ ㄘˋ, ] gradually; one after another; little by little [Add to Longdo]
逐渐[zhú jiàn, ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] gradually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gradually \Grad"u*al*ly\, adv.
   1. In a gradual manner.
    [1913 Webster]
 
   2. In degree. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Human reason doth not only gradually, but
       specifically, differ from the fantastic reason of
       brutes.                --Grew.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gradually
   adv 1: in a gradual manner; "the snake moved gradually toward
       its victim" [syn: {gradually}, {bit by bit}, {step by
       step}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top