ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

importunate

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -importunate-, *importunate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
importunate[ADJ] ด่วน, See also: เร่งด่วน, รีบด่วน, โดยด่วน, Syn. urgent
importunate[ADJ] ที่เรียกร้อง, See also: ซึ่งรบเร้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
importunate(อิมพอ' ชะนิท) adj. รีบด่วน, เร่งด่วน, รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน., See also: importunately adv. importunateness n., Syn. insistent, persistent, eager

English-Thai: Nontri Dictionary
importunate(adj) ซึ่งคะยั้นคะยอ,รบเร้า,เร่งด่วน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
importunate    (j) ˈɪmpˈɔːtʃunət (i1 m p oo1 ch u n @ t)
importunately    (a) ˈɪmpˈɔːtʃunətliː (i1 m p oo1 ch u n @ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufdringlich; zudringlich {adj} | aufdringlicher; zudringlicher | am aufdringlichsten; am zudringlichstenimportunate | more importunate | most importunate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
押して[おして, oshite] (adv) forcibly; by compulsion; importunately [Add to Longdo]
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn [Add to Longdo]
煩い(P);五月蝿い(ateji);五月蠅い(ateji)[うるさい, urusai] (adj-i) (1) (uk) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy; (P) [Add to Longdo]
諄い[くどい, kudoi] (adj-i) (1) (uk) verbose; importunate; wordy; repetitious; long-winded; (2) heavy (taste); gaudy; loud; greasy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Importunate \Im*por"tu*nate\ ([i^]m*p[^o]r"t[-u]*n[asl]t), a.
   [See {Importune}.]
   1. Troublesomely urgent; unreasonably solicitous;
    overpressing in request or demand; urgent; teasing; as, an
    importunate petitioner, curiosity. --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. Hard to be borne; unendurable. [R.] --Donne. --
    {Im*por"tu*nate*ly}, adv. -- {Im*por"tu*nate*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 importunate
   adj 1: expressing earnest entreaty; "an importunate job
       applicant"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top