ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impending

IH2 M P EH1 N D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impending-, *impending*, impend
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impending(adj) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า, See also: ที่ใกล้จะเกิดขึ้น, ใกล้เข้ามา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impending(อิมเพน' ดิง) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, คุกคาม., Syn. imminent, above

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impending apprehensionการช่วยมิให้ถูกจับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impending prosecutionการช่วยมิให้ถูกดำเนินคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In puberty's ambush, maidens bloom, all unaware of impending doomในการซุ่มโจมตีของวัยที่เริ่มสามารถผสมพันธุ์ได้, ดอกไม้เด็กผู้หญิง, \ Nall ที่ไม่รู้ตัวของเคราะห์ร้ายใกล้เข้ามา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Tomorrow night, we feast to celebrate our impending victory.คืนพรุ่งนี้ เราจะฉลองชัยชนะที่ใกล้เข้ามา The Scorpion King (2002)
But our impending victory has lifted my spirit.เเต่ชัยชนะที่รออยู่ของเรา ทําให้วิญญาณข้ามีพลัง The Scorpion King (2002)
So as you all know, we're here to, uh, celebrate the impending marriage of our dear friend dexter.อย่างที่รู้กัน เรามาที่นี่เพื่อ ฉลองการแต่งงานที่ใกล้เข้ามานี้ ให้เพื่อนรักของเรา เด็กซ์เตอร์ I Had a Dream (2008)
In other cities around the world, people are voluntarily evacuating population centers, fearing that the sphere in Central Park may be the vanguard of an impending alien invasion.กำลังเตรียมการ เพื่อการอพยพครั้งใหญ่ และในเมืองอื่นทั่วโลก ผู้คนต่างพากัน The Day the Earth Stood Still (2008)
Are you aware of an impending attack on the planet Earth?คุณทราบใช่ไหมว่าจะมีการ จู่โจมดาวโลกในเวลาอันใกล้นี้ ? The Day the Earth Stood Still (2008)
The rapture, the tribulation and the impending battle of Armageddon dominate much of the discussion.ความปิติ หรือวิบัติ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด มีอิทธิพล เหนือหัวข้อสนทนามาก The Day the Earth Stood Still (2008)
Or impending freedom, I know not.หรืออิสรภาพที่กำลังใกล้เข้ามา ข้าไม่รู้ได้ Great and Unfortunate Things (2010)
The Vampire Rights Amendment's impending passing has left many up in arms, but perhaps none so much...พรบ.สิทธิแวมไพร์ ใกล้จะผ่านญัตติแล้ว ถึงเสียเสียงสนับสนุนไปเยอะ แต่คาดว่าไม่มากนัก... 9 Crimes (2010)
Had I been informed of the impending apocalypse I'd have stocked up.มีใครเคยบอกฉันล่วงหน้าล่ะ ฉันจะได้เก็บมันไว้ Vatos (2010)
"Roommates shall give each other 12 hours notice of impending coitus."เพื่อนร่วมห้องจะแจ้งล่วงหน้า 12 ชม.ก่อนมีการร่วมประเวณี The Staircase Implementation (2010)
Of an impending attack here.ที่นี่จะถูกโจมตี Clone Cadets (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impendingI was keyed up over her impending operation.
impendingThe big promotion of that company's stock was just a cover up to hide their impending bankruptcy.
impendingThe impending examination loomed large in her mind.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPENDING IH2 M P EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impending (v) ˈɪmpˈɛndɪŋ (i1 m p e1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解散風[かいさんかぜ, kaisankaze] (n) feeling of the impending dissolution of parliament [Add to Longdo]
危機感[ききかん, kikikan] (n) sense of impending crisis; sense of danger [Add to Longdo]
警戒宣言[けいかいせんげん, keikaisengen] (n) official warning (of an impending earthquake) [Add to Longdo]
轍鮒の急[てっぷのきゅう, teppunokyuu] (exp, n) imminent danger; impending hardship [Add to Longdo]
当面[とうめん, toumen] (adj-no, n-t) (1) current; urgent; pressing; impending; (vs) (2) to confront (an issue); to face (up to something); (adv) (3) for the meantime; at present; (P) [Add to Longdo]
迫り来る[せまりくる, semarikuru] (vk) to be imminent; to loom; to be approaching; to be impending [Add to Longdo]
逼迫[ひっぱく, hippaku] (n, vs) stringency (financial); impending [Add to Longdo]
目録[もくろく, mokuroku] (n) (1) catalogue; catalog; inventory; index; list; (2) certificate indicating an impending gift; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impend \Im*pend"\, v. i. [imp. & p. p. {Impended}; p. pr. & vb.
   n. {Impending}.] [L. impend[=e]re; pref. im- in + pend[=e]re
   to hang. See {Pendant}.]
   To hang over; to be suspended above; to threaten from near at
   hand; to menace; to be imminent. See {Imminent}.
   [1913 Webster]
 
      Destruction sure o'er all your heads impends. --Pope.
   Impendence

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impending \Im*pend"ing\, a.
   Hanging over; overhanging; suspended so as to menace;
   imminet; threatening.
   [1913 Webster]
 
      An impending brow.            --Hawthorne.
   [1913 Webster]
 
      And nodding Ilion waits th' impending fall. --Pope.
 
   Syn: Imminent; threatening. See {Imminent}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impending
   adj 1: close in time; about to occur; "retribution is at hand";
       "some people believe the day of judgment is close at
       hand"; "in imminent danger"; "his impending retirement"
       [syn: {at hand(p)}, {close at hand(p)}, {imminent},
       {impendent}, {impending}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top