ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prediction

P R IY0 D IH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prediction-, *prediction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prediction(n) คำทำนาย, See also: การคาดหมาย, การทำนาย, Syn. prophecy, foresight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prediction(พรีดิค'เชิน) n. การทำนาย, การบอกล่วงหน้า, การพยากรณ์, คำทำนาย, คำพยากรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
prediction(n) คำพยากรณ์, คำทำนาย, การพยากรณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prediction of occupational successพยากรณ์ความสำเร็จในอาชีพ [TU Subject Heading]
Prediction theoryพยากรณ์ศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prediction theoryพยากรณ์ศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She became famous all over the island after her prediction of the eruption.เธอกลายเป็นคนดังไปทั่วเกาะ หลังจากที่เธอทำนายเรื่องภูเขาไฟระเบิดนั่น. Ringu (1998)
With the predictions of a sorcerer, who could foretell the outcome of every battle Memnon slaughtered all who resisted him until only a brave few remained.จากคําพยากรณ์ของผู้พยากรณ์... ผู้สามารถทํานายผล ของการรบได้ทุกครั้ง เมมนอนสังหารทุกคนที่ต่อต้านเขา The Scorpion King (2002)
Of course I don't expecting you to be as foolish as me, and of course I prediction you say no... but it's Christmas and I just wanted to... check.ผมไม่หวังให้คุณ ตอบรับคำขอบ้าๆของผม และผมก็คาดว่าคุณคงจะตอบปฏิเสธ... แต่เพราะเป็นคริสต์มาส ผมเลยอยากจะ... Love Actually (2003)
It concerns a foretelling... a prediction now more than 30 years old.มันเกี่ยวกับคำพยากรณ์ ที่มีมาแล้วกว่า 30 ปี The Chronicles of Riddick (2004)
MAN: And what are the predictions on how close it will pass?แล้วมีการคาดการณ์กันว่า มันจะใกล้สักแค่ไหน Pilot (2004)
And my thought was, anyone in on the ground floor stands to profit hugely, assuming our predictions are correct.ฉันคิดว่าทุกคนๆที่ร่วมงานกับเรา จะได้ผลกำไรมหาศาล ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คาดไว้ Match Point (2005)
If my predictions are correct, today is the day when the attacker will strike.ถ้าการคาดการณ์ของชั้นถูก วันนี้จะเป็นวันที่คนร้ายลงมือ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
But, of course, all these predictions are lies to avoid panic.แต่แน่นอน.คำทำนายมันหลอกหลวงเพื่อที่จะหลีกเลีย่งการปิคนิค Funny Games (2007)
You can see the model's prediction here, F2.คุณจะดูได้จากแบบจำลองพยากรณ์นี่ 2012 Doomsday (2008)
Every year, scientists' predictions become more and more alarming.คำทำนายของนักวิทยาศาสตร์ในทุกๆปี เปรียบเสมือนสัญญาณเตือน Home (2009)
If the prediction is true... will have seven days the sun obscuring by the blood Mondayถ้าหากคำทำนายเป็นจริง... ภายในเจ็ดวัน เงาดำจะบดบังอาทิตย์ ในวันพระจันทร์สีเลือด Dragonball: Evolution (2009)
Your predictions haven't exactly panned out, have they, doctor?ความคาดหมายของคุณ มันไม่เป็นตามที่หวัง ได้รึยัง ดอกเตอร์? 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
predictionA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
predictionBaseline design and flight capability predictions for reusable winged hybrid rocket system.
predictionHis prediction has come true.
predictionHis prediction might come true.
predictionHis predictions have come true?
predictionI can provide you with some statistical predictions of expected revenues.
predictionI'm afraid your prediction was wide of the mark.
predictionOn another plane there was the prediction of a new age.
predictionPolitical concerns have caused many people to doubt the prediction.
predictionStrange to say, his prediction has come true.
predictionThe game ended in a victory for B school, which was quite contrary to predictions.
predictionThe prediction was falsified by the result.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคาดการณ์(n) prediction, See also: forecast, expectation, anticipation, Syn. การคาดคะเน, การคาดหมาย, Example: มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2542 จะมีการเติบโตประมาณ 0-1%, Thai Definition: การวินิจฉัยเหตุการณ์ล่วงหน้า, การคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้า
คำทำนาย(n) prediction, See also: prophecy, augury, divination, forecast, foretelling, Syn. คำพยากรณ์, Example: เขาเขียนคำทำนายของเขาลงเป็นลายลักษณ์อักษร, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อความที่แสดงเหตุการณ์ในอนาคต, ข้อความแสดงความคาดหมาย
คำพยากรณ์(n) forecast, See also: prediction, prophecy, augury, divination, foretelling, Syn. คำทำนาย, Example: โหรในสมัยโบราณนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ถวายคำพยากรณ์แด่องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น
ความคาดหมาย(n) prediction, See also: forecast, prophecy, Syn. การคาดการณ์, Example: ครูคนนี้สอนเก่งเกินความคาดหมายของหลายๆ คน
ความคาดหมาย(n) view, See also: prediction, forecasting, Syn. การเดา, การคาดการณ์
พยากรณ์(n) fortune-telling, See also: prediction, prophecy, forecast, Syn. คัมภีร์พยากรณ์, Example: เขาซื้อหนังสือคัมภีร์พยากรณ์มาอ่านเพื่อศึกษาด้วยตนเอง, Count Unit: คัมภีร์, Thai Definition: ชื่อคัมภีร์โหราศาสตร์ว่าด้วยการทำนาย, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคาดการณ์[kān khātkān] (n) EN: prediction
การคาดหมาย[kān khātmāi] (n) EN: prediction
การทำนาย[kān thamnāi] (n) EN: prediction ; prognosis
พยากรณ์[phayākøn] (n) EN: forecast ; prediction ; prophesy
ติ้ว[tiu] (n) EN: one of several sticks in a bamboo cylinder, used in consulting an oracle  FR: baguettes de prédiction [ fpl ]
ญาณศาสตร์[yānnasāt] (n) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PREDICTION P R IY0 D IH1 K SH AH0 N
PREDICTIONS P R IY0 D IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prediction (n) prˈɪdˈɪkʃən (p r i1 d i1 k sh @ n)
predictions (n) prˈɪdˈɪkʃənz (p r i1 d i1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorhersage { f } | Vorhersagen { pl }prediction | predictions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]
フォーキャスト[fo-kyasuto] (n) forecast; prediction [Add to Longdo]
競馬予想[けいばよそう, keibayosou] (n) racing tip; racing prediction [Add to Longdo]
緊急時環境線量情報予測システム[きんきゅうじかんきょうせんりょうじょうほうよそくシステム, kinkyuujikankyousenryoujouhouyosoku shisutemu] (n) System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information; SPEEDI [Add to Longdo]
景気予測[けいきよそく, keikiyosoku] (n, vs) business forecast; business forecasting; business prediction; economic forecasting [Add to Longdo]
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P) [Add to Longdo]
御覧なさい;ご覧なさい[ごらんなさい, gorannasai] (exp) (1) (hon) (pol) (See 御覧なさる) (please) look; (2) see (used to emphasize that an earlier prediction was correct); (aux-v) (3) (hon) (pol) (after the -te form of a verb) (please) try to do [Add to Longdo]
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp, v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct [Add to Longdo]
思惑(P);思わく(P)[おもわく, omowaku] (n, adj-no) (1) expectation; prediction; forecast; (2) anticipation; speculation; (P) [Add to Longdo]
先安観[さきやすかん, sakiyasukan] (n) anticipation of a fall (in prices); prediction of a price drop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prediction \Pre*dic"tion\, n. [L. praedictio: cf. F.
   pr['e]diction.]
   The act of foretelling; also, that which is foretold;
   prophecy.
   [1913 Webster]
 
      The predictions of cold and long winters. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Prophecy; prognostication; foreboding; augury;
     divination; soothsaying; vaticination.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prediction
   n 1: the act of predicting (as by reasoning about the future)
      [syn: {prediction}, {anticipation}, {prevision}]
   2: a statement made about the future [syn: {prediction},
     {foretelling}, {forecasting}, {prognostication}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top