Search result for

bard

(72 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bard-, *bard*, bar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bard[N] กวี, Syn. troubadour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bard(บาร์ด) กวี -Phr. (the Bard วิลเลียม เชคสเปียร์), See also: bardic adj. ดูbard bardish adj. ดูbard
bombard(บอมบาร์ด') vt. ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ทิ้งระเบิด,โจมต, See also: bombarder,bombardment n.
bombardier(บอมบาเดียร์') n. มือทิ้งระเบิดบนเครื่องบิน,พลทิ้งลูกระเบิด,ทหารปืนใหญ่
gabardeen(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
gabardine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
scabbard(สแคบ'เบิร์ด) n. ฝักดาบ,ปลอกมีด vt. เก็บเข้าฝัก,ใส่ปลอก

English-Thai: Nontri Dictionary
bard(n) นักแต่งกลอน,นักประพันธ์
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
gabardine(n) เสื้อคลุมยาว
scabbard(n) ปลอกมีด,ฝักดาบ,ซองมีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bard๑. กวีขับลำ๒. กวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bardiche[ bɑrˈdiːʃ] (n ) ขวานด้ามยาว (long poleaxe)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"DEBARDELEBEN, BARDELLA, AND OTHERS.ดีบาร์ดดีลีเบน ,บาร์เดลลา และอื่นๆ Zoe's Reprise (2009)
I leave my copy of 'The Tales of Beedle the Bard'."..ข้าขอมอบนิทานของบีเดิลยอดกวี.. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
In Beedle the Bard, in the graveyard in Godric's Hollow.ในนิทานบีเดิล และ บนหลุมศพ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
The bards will sing songs of their sacrifice.เหล่ากวีจักขับขาน การเสียสละนี้ Baelor (2011)
Boy, these Barden University Treblemakers always thrill the judges.พวกหนุ่มๆ เทรเบิลเมกเกอร์ จากมหาลัยบาร์เด้นน่ะ ทำให้เหล่ากรรมการตื่นเต้นได้ตลอดแหละ Pitch Perfect (2012)
Up now, the Barden Bellas!เอาล่ะ มาพบกับพวกเธอกันเลยครับ เดอะ บาร์เด้น เบลล่าส์ Pitch Perfect (2012)
Hi there! Welcome to Barden University. What dorm?หวัดดีจ้ะ ขอต้อนรับสู่ ม.บาร์เด้น เธออยู่หอไหนเหรอ Pitch Perfect (2012)
As far as Barden goes, that's what being a man's all about.ในบาร์เด้นแห่งนี้ นี่คือสิ่งที่ผู้ชายทุกคนใฝ่ฝัน Pitch Perfect (2012)
The rock stars of a cappella, the messiahs of Barden.ดาราดังแห่งบาร์เด้น Pitch Perfect (2012)
Let's give it up for the Barden Bellas!ไปพบกับพวกเธอได้เลย บาร์เด้น เบลล่าส์ Pitch Perfect (2012)
The Barden Bellas bringing back the same song they sang at last year's finals.บาร์เด้น เบลล่าส์ กลับมาอีกครั้ง ด้วยเพลงเดิมที่พวกเธอร้องปีที่แล้ว Pitch Perfect (2012)
John, a change of pace could not come soon enough here for the Barden Bellas.จอห์นคะ แต่ดิฉันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของ บาร์เด้น เบลล่าส์ ก็ยังไม่เพียงพออยู่ดี Pitch Perfect (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวี[N] poet, See also: bard, Example: ศรีปราชญ์เป็นกวีสมัยพระนารายณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน, Notes: บาลี
จินตกวี[N] poet, See also: bard, Syn. กวี, Example: ท่านผู้นี้เป็นกวีร่วมสมัยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น จินตกวี ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านวรรณศิลป์และทัศนศิลป์, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้สามารถในการแต่งร้อยกรองตามความคิดของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉลบ[v.] (chalaēp) EN: ricochet ; glance off ; swerve   FR: ricocher ; faire une embardée
ฝัก[n.] (fak) EN: sheath ; scabbard ; case   FR: gaine [f] ; fourreau [m]
กวี[n.] (kawī) EN: poet ; bard   FR: poète [m] ; poétesse [f] ; barde [m]
คำโกหก[n.] (kham kōhok) EN: lie   FR: mensonge [m] ; fausse nouvelle [f] ; bobard [m] (fam.) ; menterie [f] (vx)
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmløi) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz   FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
เครื่องบินทิ้งระเบิด[n.] (khreūangbin thing raboēt) EN: bomber (airplane)   FR: bombardier [m]
หมา[n.] (mā) EN: dog ; bitch ; hound ; cur   FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)
มุก[v.] (muk) EN: fib ; boast ; brag   FR: raconter des bobards ; se vanter ; faire fe fanfaron
พูดปด[v. exp.] (phūt pot) EN: lie ; tell a lie   FR: mentir ; raconter des bobards (fam.)
สุนัข[n.] (sunak) EN: dog ; bitch ; puppy ; hound   FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BARD    B AA1 R D
BARDO    B AA1 R D OW0
BARDON    B AA0 R D AO1 N
BARDIN    B AA1 R D IH2 N
BARDEN    B AA1 R D AH0 N
BARD'S    B AA1 R D Z
BARDERA    B AA2 R D EH1 R AH0
BARDELL    B AA0 R D EH1 L
BARDOLF    B AA1 R D OW2 L F
BARDULF    B AA1 R D AH0 L F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bard    (n) (b aa1 d)
bards    (n) (b aa1 d z)
bardic    (j) (b aa1 d i k)
bardolatry    (n) (b aa1 d o1 l @ t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bardame {f} | Bardamen {pl}barmaid | barmaids [Add to Longdo]
Barde {f} | Barden {pl}bard | bardic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガバージン[, gaba-jin] (n) gaberdine; gabardine [Add to Longdo]
ギャバジン[, gyabajin] (n) gabardine [Add to Longdo]
グリオ;グリオー[, gurio ; gurio-] (n) Griot; Jeli; type of African poet or bard [Add to Longdo]
スバルバール[, subaruba-ru] (n) Svalbard [Add to Longdo]
ハバード[, haba-do] (n) Hubbard [Add to Longdo]
バード[, ba-do] (n) (1) bird; (2) bard (esp. in RPG games) [Add to Longdo]
ポプラ[, popura] (n) poplar (esp. Lombardy poplar, Populus nigra var. italica) [Add to Longdo]
ロンバードレート[, ronba-dore-to] (n) Lombard rate [Add to Longdo]
下緒;下げ緒[さげお, sageo] (n) (See 鞘) cord for attaching a sword scabbard tightly to the obi; sword strap; sword knot [Add to Longdo]
艦砲射撃[かんぽうしゃげき, kanpoushageki] (n) bombardment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诗人[shī rén, ㄕ ㄖㄣˊ, / ] bard; poet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bard \Bard\, Barde \Barde\ (b[aum]rd), n. [F. barde, of doubtful
   origin.]
   [1913 Webster]
   1. A piece of defensive (or, sometimes, ornamental) armor for
    a horse's neck, breast, and flanks; a barb. [Often in the
    pl.]
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Defensive armor formerly worn by a man at arms.
    [1913 Webster]
 
   3. (Cookery) A thin slice of fat bacon used to cover any meat
    or game.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bard \Bard\, v. t. (Cookery)
   To cover (meat or game) with a thin slice of fat bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bard \Bard\ (b[aum]rd), n. [Of Celtic origin; cf. W. bardd, Arm.
   barz, Ir. & Gael. bard, and F. barde.]
   1. A professional poet and singer, as among the ancient
    Celts, whose occupation was to compose and sing verses in
    honor of the heroic achievements of princes and brave men.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A poet; as, the bard of Avon.
    [1913 Webster] Bard

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bard \Bard\, n. [Akin to Dan. & Sw. bark, Icel. b["o]rkr, LG. &
   HG. borke.]
   1. The exterior covering of the trunk and branches of a tree;
    the rind.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, Peruvian bark.
    [1913 Webster]
 
   {Bark bed}. See {Bark stove} (below).
 
   {Bark pit}, a pit filled with bark and water, in which hides
    are steeped in tanning.
 
   {Bark stove} (Hort.), a glazed structure for keeping tropical
    plants, having a bed of tanner's bark (called a bark bed)
    or other fermentable matter which produces a moist heat.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eelpout \Eel"pout`\, n. [AS. ?lepute.] (Zo["o]l.)
   (a) A European fish ({Zoarces viviparus}), remarkable for
     producing living young; -- called also {greenbone},
     {guffer}, {bard}, and {Maroona eel}. Also, an American
     species ({Z. anguillaris}), -- called also {mutton fish},
     and, erroneously, {congo eel}, {ling}, and {lamper eel}.
     Both are edible, but of little value.
   (b) A fresh-water fish, the burbot.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bard
   n 1: a lyric poet
   2: an ornamental caparison for a horse
   v 1: put a caparison on; "caparison the horses for the festive
      occasion" [syn: {caparison}, {bard}, {barde}, {dress up}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bard [bɑrt]
   bard
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top