ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prosaic

P R OW0 Z EY1 IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prosaic-, *prosaic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosaic(adj) ธรรมดาๆ, See also: จืดชืด, น่าเบื่อ, Syn. common, trite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosaic(โพรเซ'อิค, -เคิล) adj. ธรรมดา, จืดชืด, น่า-เบื่อ, คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid
prosaical(โพรเซ'อิค, -เคิล) adj. ธรรมดา, จืดชืด, น่า-เบื่อ, คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid

English-Thai: Nontri Dictionary
prosaic(adj) ธรรมดา, น่าเบื่อ, จืดชืด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a good line, but I wonder whether they're really about reassuring platitudes, a prosaic sense of the familiar.มันก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ผมสงสัยว่า ไม่ว่าพวกเขาจะ พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อยืนยันถึง สัมผัสที่คุ้นเคย 1408 (2007)
I myself suspect a more prosaic motive.ผมเองสงสัยว่าแรงจูงใจน่าเบื่อมากขึ้น The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROSAIC P R OW0 Z EY1 IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosaic (j) prˈəzˈɛɪɪk (p r @1 z ei1 i k)
prosaically (a) prˈəzˈɛɪɪkliː (p r @1 z ei1 i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
散文的[さんぶんてき, sanbunteki] (adj-na) prosaic [Add to Longdo]
没風流漢[ぼつふうりゅうかん, botsufuuryuukan] (n) prosaic person; person of an unromantic turn of mind; philistine [Add to Longdo]
無趣味[むしゅみ, mushumi] (adj-na, n) lacking of flair or refinement; lacking interests or hobbies; vulgarity; dull; prosaic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosaic \Pro*sa"ic\, Prosaical \Pro*sa"ic*al\, a. [L. prosaius,
   from prosa prose: cf. F,. prosa["i]que. See {Prose}.]
   1. Of or pertaining to prose; resembling prose; in the form
    of prose; unpoetical; writing or using prose; as, a
    prosaic composition. --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Dull; uninteresting; commonplace; unimaginative; prosy;
    as, a prosaic person. --Ed. Rev.
    [1913 Webster] -- {Pro*sa"ic*al*ly}, adv. --
    {Pro*sa"ic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prosaic
   adj 1: not fanciful or imaginative; "local guides describe the
       history of various places in matter-of-fact tones"; "a
       prosaic and unimaginative essay" [syn: {matter-of-fact},
       {prosaic}]
   2: lacking wit or imagination; "a pedestrian movie plot" [syn:
     {pedestrian}, {prosaic}, {prosy}, {earthbound}]
   3: not challenging; dull and lacking excitement; "an unglamorous
     job greasing engines" [syn: {commonplace}, {humdrum},
     {prosaic}, {unglamorous}, {unglamourous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top