Search result for

peel

(88 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peel-, *peel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peel[VT] ปอกเปลือก, See also: ลอกเปลือก, กะเทาะ, Syn. pare, trim
peel[N] เปลือก, See also: ผิว, เปลือกผลไม้, Syn. skin
peel[VT] แก้ผ้า, Syn. undress, Ant. dress, cover, clothe
peeler[N] เปลือกที่ลอกออก, Syn. skinner, furrier, flayer
peeling[N] เปลือกที่ลอกออก
peeling[N] การปอก, See also: การกะเทาะ, Syn. decortication, denudation
peel off[PHRV] ปอกออก, See also: ลอกออก, Syn. peel away
peel off[PHRV] ถอดออก
peel away[PHRV] ปอกเปลือกออก, See also: ปอกออก, Syn. peel off
peel back[PHRV] ปอก, See also: ลอกออก, เลิกขึ้น (ขากางเกง), ปอกเปลือกกล้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peel(พีล) vt. ปอกเปลือก,เลาะกะเทาะ,ถอดเสื้อผ้า vi. (เปลือก) ลอกออกมา,หลุด n. เปลือก, See also: peelable adj. peeler n., Syn. skin,layer,pare,hull,husk
peeling(พีล'ลิง) n. การปอก,การเลาะ,การกะเทาะ,สิ่งที่ถูกปลอกเปลือก

English-Thai: Nontri Dictionary
peel(n) ผิว,เปลือก
peel(vt) ลอกเปลือก,ปอกเปลือก,เลาะ,กะเทาะ,ถอดเสื้อผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peel test; slug testการทดสอบแบบดึงลอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shall I peel one for you too?ข้าจะปอกให้เจ้าอีกอันเอาไหม? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Shaken well until it is ice cold, and served with a large thin slice of lemon peelเขย่าให้เข้ากัน เสริฟเย็น ๆ พร้อมน้ำแข็ง มะนาวสด Quantum of Solace (2008)
The liposuction, the rhinoplasty, the facial tuck, which I would strongly recommend over the chemical peel.การดูดไขมัน การทำจมูก การดึงหน้า ซึ่งหมอน่ะขอแนะนำการลอกหน้า ด้วยกระบวนการเคมี Burn After Reading (2008)
You peel potatoes.คุณปอกมันฝรั่งตะหาก The Boy in the Striped Pajamas (2008)
He used to be a doctor, but gave it all up to peel potatoes.เค้าเคยเป็นหมอ แต่เลิกเป็นแล้ว มาปอกมันฝรั่งแทน The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Potato Peeler.- ปอกเปลือกมันฝรั่ง City of Ember (2008)
To a facility where the paint isn't peeling off the walls, where you'd have your own bathroom.ใใใใใใใ ใใใใใใใใใใใใใใใใใใ The Beginning of the End (2008)
I'll peel you like a wet grape.ฉันจะปอกเธอ เหมือนที่ฉันปอกองุ่น The Price (2008)
To peel back all the layers of people you hide behind.ที่จะเข้าถึงคุณได้ จากคนที่คอยปกปิดคุณไว้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Recovering from a chemical fruit acid peel.พักฟื้นจาก/N อาหารเป็นพิษ Confessions of a Shopaholic (2009)
By 7:30 I'm in class, in my apron, peeling potatoes.เจ็ดโมงครึ่ง ฉันเข้าเรียนในผ้ากันเปื้อน ปลอกมันฝรั่ง Julie & Julia (2009)
Because, when you peel away all his glad-handing, honey-voiced charm, what's left is an entitled brat who considers himself above the rules.เพราะว่าถ้าคุณปอกเปลือกความใสซื่อ ความอ่อนน้อมของเขาออกให้หมด สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความเห็นแก่ตัว ที่เหนือกฏใดๆ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peelI can peel an apple.
peelMy futon was peeled away.
peelI'll peel an orange for you.
peelLend me a knife with which to peel this pear.
peelThe paint is peeling off the weather-beaten wall.
peelShe peeled the stickers off the window.
peelKeep an eye peeled for rock slides.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล้อน[V] peel, See also: pare, strip off, Thai definition: ลอกเปลือกผลไม้ออก เช่น ปล้อนมะพร้าว
ไข่ขวัญ[N] peeled egg used in some local ceremonies, Syn. ไข่ข้าว, Example: ในพิธีบายศรีต้องใช้ไข่ขวัญประกอบในพิธีด้วย, Count unit: ลูก, Thai definition: ไข่ปอกที่วางไว้บนข้าวบายศรี
ล่อนหลุด[V] crack, See also: peel off, flake off, come off, Syn. ล่อน, Thai definition: หลุดออกหมดไม่มีเหลือติดอยู่, หลุดออกเป็นชิ้นเป็นแผ่น, หลุดออกง่ายเมื่อกระเทาะหรือแซะออกเป็นต้น
ปอก[V] peel, See also: pare, shell, Syn. ปอกเปลือก, Example: คนไทยปอกผลไม้ด้วยมีดเอาคมออกแต่จีนและฝรั่งเอาคมมีดเข้าหาตัว, Thai definition: เอาผิวนอกหรือเปลือกออก
ปอกเปลือก[V] peel, See also: pare, shell, Syn. ปอก, Example: ฝักสะตอมีลักษณะเป็นฝักยาวสีเขียว เวลารับประทานต้องปอกเปลือกแล้วแกะเม็ดออก, Thai definition: เอาผิวนอกหรือเปลือกออก
ลอก[V] peel, See also: skin, flay, Example: คนสวนลงมือลอกกาบพลับพลึงให้เหลือแต่กลีบในขาวสะอาด, Thai definition: เอาเปลือกหรือผิวออกมาเป็นแผ่นๆ
ลอกเปลือก[V] peel, Example: เราปอกมะม่วงด้วยมีด ส่วนในอินเดียเขาลอกเปลือกมะม่วงด้วยมือ
หนัง[N] skin, See also: peel, Syn. ผิวหนัง, Example: งานประติมากรรมประเภทนี้จะใช้หนังสัตว์ได้แก่หนังวัวหนังควายมาแกะสลักเป็นภาพฉลุเรื่องรามเกียรติ์ใช้เล่นหนังตะลุง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่หุ้มเนื้ออยู่, Notes: (ปาก)
กะเทาะ[V] peel off, See also: flake off, come off, Syn. ลอก, ล่อน, Example: ลวดลายดอกไม้เถาที่ขอบถาดเริ่มกระเทาะขึ้นสนิม, Thai definition: ล่อนหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ หรือเป็นแผ่นๆ
กะเทาะ[V] crack, See also: peel off, flake off, come off, Syn. ล่อนหลุด, ลอก, Example: ปูนที่ฝาผนังกะเทาะออกหลายแห่ง, Thai definition: ล่อนหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ หรือเป็นแผ่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจียน[v.] (jīen) EN: trim ; cut ; peel ; prune ; pare   FR: découper
ไข่ปอก[n. exp.] (khai pøk) EN: peeled egg   FR: oeuf dur pelé [m]
ลอก[X] (løk) EN: peel ; skin ; flay   FR: décortiquer ; éplucher ; peler
ล่อนหลุด[v. exp.] (lǿnlut) EN: crack ; peel off ; flake off ; come off   
อ้อยควั่น[n. exp.] (øi khwan) EN: sugar cane peeled and chopped   
ผิว[n.] (phiu = phiū ) EN: skin ; peel ; rind   FR: peau [f] ; pelure [f]
ผิวส้ม[n. exp.] (phiu som) EN: orange peel   FR: peau d'orange [f]
เปลือก[n.] (pleūak) EN: peel ; outer skin ; shell   FR: peau [f] ; pelure [f] ; écorce [f] ; croûte [f]
เปลือกผลไม้[n. exp.] (pleūak phonlamāi) EN: fruit skin ; fruit peel   FR: peau de fruit [f]
ปลิ้น[v.] (plin) EN: shell ; peel   FR: peler

CMU English Pronouncing Dictionary
PEEL    P IY1 L
PEELE    P IY1 L
PEELS    P IY1 L Z
PEELED    P IY1 L D
PEELER    P IY1 L ER0
PEELING    P IY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peel    (v) (p ii1 l)
peels    (v) (p ii1 l z)
peeled    (v) (p ii1 l d)
peeler    (n) (p ii1 l @ r)
peelers    (n) (p ii1 l @ z)
peeling    (v) (p ii1 l i ng)
peelings    (n) (p ii1 l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schale {f} (abgeschält)peel (peeled) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺらっ[, peratsu] (adv-to) (1) (See ぺらぺら) flipping (e.g. a page), peel off; (2) fluently [Add to Longdo]
オレンジピール[, orenjipi-ru] (n) orange peel [Add to Longdo]
バナナの皮[バナナのかわ, banana nokawa] (n) banana peel [Add to Longdo]
ピーラー[, pi-ra-] (n) peeler (for peeling a label from its base in a barcode printer) [Add to Longdo]
ホールトマト[, ho-rutomato] (n) (tinned and peeled) whole tomatoes [Add to Longdo]
レモンピール[, remonpi-ru] (n) lemon peel [Add to Longdo]
引き剥し強度[ひきはがしきょうど, hikihagashikyoudo] (n) peel strength (conductor from substrate) [Add to Longdo]
引っ張り剪断強度[ひっぱりせんだんきょうど, hipparisendankyoudo] (n) peel strength (conductor from substrate); (P) [Add to Longdo]
引っ剥がす;引っぺがす[ひっぱがす(引っ剥がす);ひっぺがす, hippagasu ( hitsu gasu ); hippegasu] (v5s,vt) to tear off; to rip off; to peel off [Add to Longdo]
引ん剥く;ひん剥く[ひんむく, hinmuku] (v5k) to strip; to peel; to tear off [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bō, ㄅㄛ, / ] peel; to skin [Add to Longdo]
剥皮器[bō pí qì, ㄅㄛ ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] peeler (e.g. for vegetables) [Add to Longdo]
剥落[bō luò, ㄅㄛ ㄌㄨㄛˋ, / ] peel off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peel \Peel\, v. i.
   1. To lose the skin, bark, or rind; to come off, as the skin,
    bark, or rind does; -- often used with an adverb; as, the
    bark peels easily or readily.
    [1913 Webster]
 
   2. To strip naked; to disrobe. Often used with down .
    [nformal]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peel \Peel\ (p[=e]l), n. [OE. pel. Cf. {Pile} a heap.]
   A small tower, fort, or castle; a keep. [Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peel \Peel\, n. [F. pelle, L. pala.]
   A spadelike implement, variously used, as for removing loaves
   of bread from a baker's oven; also, a T-shaped implement used
   by printers and bookbinders for hanging wet sheets of paper
   on lines or poles to dry. Also, the blade of an oar.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peel \Peel\, v. t. [Confused with peel to strip, but fr. F.
   piller to pillage. See {Pill} to rob, {Pillage}.]
   To plunder; to pillage; to rob. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      But govern ill the nations under yoke,
      Peeling their provinces.         --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peel \Peel\, v. t. [imp. & p. p. {Peeled} (p[=e]ld); p. pr. &
   vb. n. {Peeling}.] [F. peler to pull out the hair, to strip,
   to peel, fr. L. pilare to deprive of hair, fr. pilus a hair;
   or perh. partly fr. F. peler to peel off the skin, perh. fr.
   L. pellis skin (cf. {Fell} skin). Cf. {Peruke}.]
   1. To strip off the skin, bark, or rind of; to strip by
    drawing or tearing off the skin, bark, husks, etc.; to
    flay; to decorticate; as, to peel an orange.
    [1913 Webster]
 
       The skillful shepherd peeled me certain wands.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To strip or tear off; to remove by stripping, as the skin
    of an animal, the bark of a tree, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peel \Peel\, n.
   The skin or rind; as, the peel of an orange.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Peel
   n 1: British politician (1788-1850) [syn: {Peel}, {Robert Peel},
      {Sir Robert Peel}]
   2: the rind of a fruit or vegetable [syn: {peel}, {skin}]
   v 1: strip the skin off; "pare apples" [syn: {skin}, {peel},
      {pare}]
   2: come off in flakes or thin small pieces; "The paint in my
     house is peeling off" [syn: {peel off}, {peel}, {flake off},
     {flake}]
   3: get undressed; "please don't undress in front of everybody!";
     "She strips in front of strangers every night for a living"
     [syn: {undress}, {discase}, {uncase}, {unclothe}, {strip},
     {strip down}, {disrobe}, {peel}] [ant: {apparel}, {clothe},
     {dress}, {enclothe}, {fit out}, {garb}, {garment}, {get
     dressed}, {habilitate}, {raiment}, {tog}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top