ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剥落

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剥落-, *剥落*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥落[bō luò, ㄅㄛ ㄌㄨㄛˋ, / ] peel off, #37,381 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剥落[はくらく, hakuraku] (n,vs) to peel off [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Til I got my retina detached two times.[CN] 直到我的视网膜剥落了二次 Out of Sight (1998)
"Peeling wallpaper."[CN] "剥落的墙纸" "Peeling wallpaper." Lunch Hour (1963)
I have to wait for the damn glue to wear off.[CN] 我要等着这倒霉的胶水慢慢剥落 Police Academy 4: Citizens on Patrol (1987)
And the skin from their faces, arms and breast peeling oft and hanging loose - and yet without any expression.[CN] 而他们的脸上,手臂和胸口上的皮肤 正在剥落和下垂着... 但没有说任何话 The Bomb: February-September 1945 (1974)
Two guineas an hour, that's 48 guineas a day for a broken-down old bed and peeling wallpaper and a gas fire that's daylight robbery.[CN] 两畿尼一小时 就是说48畿尼一天 Two guineas an hour, that's 48 guineas a day 破旧的床 剥落的墙纸 for a broken -down old bed and peeling wallpaper Lunch Hour (1963)
I said I have to wait for the damn glue to wear off.[CN] 我说我要等着这倒霉的胶水慢慢剥落 Police Academy 4: Citizens on Patrol (1987)
I've been flaking out on you, and I'm sorry.[CN] 我已经剥落了 对你,我很抱歉。 Dead Man on Campus (1998)
... rottingandpeeling.[CN] 剥落并腐烂... A Clockwork Orange (1971)
It peels off easily.[CN] 这很容易剥落 The Devil Strikes at Night (1957)
What peels off?[CN] 剥落什么东西? The Devil Strikes at Night (1957)
As you can see, the pseudo-facade was stripped away to reveal the minimalist Rococo design.[CN] 我们这座城堡 它是由洛可可精心设计的 虽然表面已经有点剥落 Beauty and the Beast (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top