Search result for

flay

(31 entries)
(0.081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flay-, *flay*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flay    [VT] ถลกหนัง, See also: ลอก
flay    [VT] ตำหนิอย่างรุนแรง, See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง, Syn. castigate, excoriate, upbraid
flay    [VT] ปอกลอก, See also: ลวงเอาทรัพย์สินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
flay(vt) ถลกหนังออก,ลอกออก,แล่หนัง,ปอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
The first apparatus is a huge wheel with razor blades to which is bound a girl to be flayed aliveapparatus แรกคือ wheel with ใหญ่โต โกนด้วยมีดโกนใบมีด... ...เพื่อสิ่งที่ถูกประชิดกับ girl to flayed มีชีวิตอยู่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Or the wet flap of flayed skin.หรือรอยเ ปียก ของหนังที่ถูกถลกออก Heaven and Hell (2008)
They won't just behead you. They'll flay you alive!พวกเขาจะไม่ตัดหัวเจ้า พวกเขาจะถลกหนังเจ้าทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
As for you, we'll see how you enamored of your creations you are when The Shadow is flaying the skin off your back.ส่วนแก เราจะได้เห็นกันว่า แกจะสร้างสรรค์ได้แค่ไหน ...ตอนที่โดน เงา ถลกหนัง ออกจากหลังของแก Inkheart (2008)
They're gonna get flayed alive.พวกเขาจะถูกถลกหนังทั้งเป็น Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
Try flayed to the raw nerve.ถูกถลกจนถึงประสาทสัมผัสดิบ Appointment in Samarra (2010)
Very likely. It's been flayed.ค่อนข้างเลยทีเด่ว ผิวหนักถูกถลกออก Something Wicked This Fae Comes (2011)
That's our flaying victim?นั่นเหยื่อของเราหรอ? Something Wicked This Fae Comes (2011)
A flayed man none."แต่ชายที่ถูกถลกหนัง ไม่เหลือความลับ" Garden of Bones (2012)
My father outlawed flaying in the North.พ่อข้าประกาศห้าม ถลงหนังในแดนเหนือ Garden of Bones (2012)
He locked her in a tower and sent in clerics to cleanse her soul with scourges and flaying.เขาขังนางบนหอคอย และให้นางบวชเพื่อชำระล้างจิตวิญญาณของนาง ด้วยการเฆี่ยนตีและถลกหนัง Skin Deep (2012)
And when it was necessary to torture their enemies... they would flay his skin whole, in one piece, while he was alive, of course, like peeling a shrimp.และเมื่อถึงเวลาจำเป็นที่ต้องทรมานศัตรู พวกเขาจะถลกหนังทั้งหมด เป็นชิ้นเดียว ในขณะที่พวกนั้นยังมีชีวิตอยู่ แน่นอน I've Got You Under Your Skin (2012)
Because we have not in any way ascertained if the victim was dead or alive when she was flayed to the bone.เพราะว่าเรายังไม่ได้สืบให้แน่ใจว่า เหยื่อจะตายแล้ว หรือยังมีชีวิตตอนเธอ ถูกถลกหนังถึงกระดูก The Method in the Madness (2012)
I will hunt down every islander still in our lands and flay them living the way I flayed the 20 ironborn scumข้าจะออกกวาดล้างชาวเกาะทุกคน ที่ยังอยู่บนแผนดิน และถลกหนังทั้งเป็น เหมือนที่ข้าถลกหนังสวะ 20 คน Mhysa (2013)
The selective flaying, the missing mandible,การเลือกที่จะถลกหนัง ขากรรไกรล่างหายไป The Corpse on the Canopy (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอก[X] (løk) EN: peel ; skin ; flay   FR: décortiquer ; éplucher ; peler
ถลก[v.] (thalok) EN: flay ; skin ; strip   FR: écorcher ; dépiauter

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAY    F L EY1
FLAYED    F L EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flay    (v) (f l ei1)
flays    (v) (f l ei1 z)
flayed    (v) (f l ei1 d)
flaying    (v) (f l ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s,vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P) [Add to Longdo]
剥ぐ[はぐ(P);へぐ, hagu (P); hegu] (v5g) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flay \Flay\ (fl[=a]), v. t. [imp. & p. p. {Flayed} (fl[=a]d); p.
   pr. & vb. n. {Flaying}.] [OE. flean, flan, AS. fle['a]n; akin
   to D. vlaen, Icel. fl[=a], Sw. fl[*a], Dan. flaae, cf. Lith.
   pleszti to tear, plyszti, v.i., to burst, tear; perh. akin to
   E. flag a flat stone, flaw.]
   To skin; to strip off the skin or surface of; as, to flay an
   ox; to flay the green earth.
   [1913 Webster]
 
      With her nails
      She 'll flay thy wolfish visage.     --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flay
   v 1: strip the skin off

Are you satisfied with the result?

Go to Top