Search result for

obsolete

(50 entries)
(0.0421 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obsolete-, *obsolete*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obsolete[ADJ] ที่ล้าสมัย, See also: ที่พ้นสมัย, ที่คร่ำครึ, ที่หมดสมัย, Syn. out of date, outmoded, Ant. new, recent , modern
obsoleteness[N] ความโบราณ, See also: ความเก่า, การพ้นสมัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obsolete(ออบซะลีท') adj. ล้าสมัย,เลิกใช้แล้ว,เก่าคร่ำครึ., See also: obsoleteness n., Syn. desused

English-Thai: Nontri Dictionary
obsolete(adj) ล้าสมัย,คร่ำครึ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obsoleteพ้นสมัย, เลิกใช้แล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obsolete; abortive; obsolescentฝ่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obsoleteล้าสมัย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now this wing is over a 100 years old. Obsolete. If I'd, I'll tear it out and re-built it someday.ปีกนี้อายุมากกว่าหนึ่งร้อยปี ล้าสมัยแล้ว ผมอยากจะรื้อทิ้งและสร้างใหม่สักวันหนึ่ง Pathology (2008)
The suspects are to be interrogated vigorously, grilled, no obsolete notions of sentimentality.ผู้ต้องหาจะถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วง รุนแรง พอกันทีกับวิธีเมตตาธรรมแบบเดิมๆ Public Enemies (2009)
Obsolete.ล้าสมัย Chuck Versus the Dream Job (2009)
Oh, a clever- albeit obsolete, euphemism for insufficient blood flow to the male sex organ.ฉลาดมาก สำนวนโบราณสุภาพ The Jiminy Conjecture (2009)
But if we make resources infinite ah we make war obsolete.แต่ถ้ามีแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน... อ่า... ...สงครามก็จะไม่เกิด Watchmen (2009)
Because they're obsolete.เพราะพวกมันเป็นของเก่า The X in the File (2010)
You realize, Penny, that the technology that went into this arm will one day make unskilled food servers such as yourself obsolete.ตระหนักไว้ด้วยนะเพนนี ว่าเทคโนโลยี ที่อยู่ในแขนกลนี้ สักวันวันหนึ่ง จะำปแทนที่เด็กเสริฟที่ไร้ทักษะอย่างเธอ The Robotic Manipulation (2010)
This makes me feel obsolete, you know?ไอ้เรื่องนี้มันทำให้ผมรู้สึกล้าสมัยฉิบหาย , รู้มั้ย Over There: Part 2 (2010)
I certainly cannot tell you that Russia quietly sold an obsolete tactical satellite to a certain telecom in Mumbai.ผมบอกคุณแน่นอนไม่ได้ว่า รัสเซียได้แอบขาย ดาวเทียมสอดแนมที่ตกรุ่นแล้ว ให้กับบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในมุมไบ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
My father's immune system continues to reject the 112 virus, rendering the gene therapy obsolete.ระบบภูมิต้านทานของพ่อ ยังคงต่อต้าน ไวรัส 112 ทำให้การบำบัดยีนต์ไม่ทันต่อโรค Rise of the Planet of the Apes (2011)
just the tiny matter of averting the apocalypse and rendering her obsolete.ที่นายหยุดวันสิ้นโลก แล้วก็วิจารณ์การแต่งตัวของเธอ My Heart Will Go On (2011)
My plan to bring thousands of our people here is now obsolete.แผนของผม ที่จะพาคนของเราหลายพันคนมาที่นี่ มันใช่ไม่ได้แล้ว A Message Back (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obsoleteThe obsolete regime is about to collapse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้าสมัย[ADJ] out-of-date, See also: obsolete, old-fashioned, out-moded, outdated, Syn. โบราณ, เชย, Ant. ทันสมัย, Example: เขาเห็นว่า สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว, Thai definition: ที่ไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน
ครึ[ADJ] old-fashioned, See also: obsolete, outmoded, obsolescent, Example: บางคนเห็นว่าเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องครึ, Thai definition: ที่เก่าไม่ทันสมัย
ความล้าสมัย[N] obsoleteness, See also: antiquatedness, Syn. ความเก่า, ความโบราณ, Ant. ความทันสมัย, ความนำสมัย, Example: ความล้าสมัยของกฏหมายฉบับที่ใช้อยู่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุของประเทศ, Thai definition: ความไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก่า[adj.] (kao) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; obsolete   FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
ครึ[adj.] (khreu) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent   FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
ความล้าสมัย[n.] (khwām lāsamai) EN: obsolescence ; obsoleteness ; antiquatedness   FR: obsolescence [f]
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated   FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
เลิกใช้[adj.] (loēk chai) EN: obsolete   
เลิกใช้แล้ว[adj.] (loēk chai laēo) EN: obsolete   
ไม่ใช่แล้ว[adj.] (mai chai laēo) FR: obsolète
พ้นสมัย[adj.] (phon samai) EN: out of date ; out-of-date ; obsolete ; outmoded ; old fashioned ; antiquated   FR: passé de mode ; obsolète
ตกรุ่น[adj.] (tokrun) EN: dated ; outdated ; old model ; out of production ; obsolete   FR: obsolète

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSOLETE    AA1 B S AH0 L IY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obsolete    (j) (o1 b s @ l ii t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgelaufene Größe {f}obsolete size [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一門別総当り[いちもんべつそうあたり, ichimonbetsusouatari] (n) obsolete rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same group of stables [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
古い(P);故い;旧い[ふるい, furui] (adj-i) old (not person); aged; ancient; antiquated; stale; threadbare; outmoded; obsolete article; (P) [Add to Longdo]
古言;古諺[こげん, kogen] (n) obsolete word; old proverb [Add to Longdo]
古語[こご, kogo] (n) obsolete word; old proverb; ancient (Japanese) language; (P) [Add to Longdo]
戸主権[こしゅけん, koshuken] (n) rights accruing to the head of a household (according to laws now obsolete) [Add to Longdo]
四畿内[しきない, shikinai] (n) (arch) (See 五畿内) the Four Home Provinces (Yamato, Yamashiro, Settsu, and Kawachi); obsolete in 757 when Izumi was established as a separate province from Kawachi [Add to Longdo]
死語[しご, shigo] (n) dead language; obsolete word; (P) [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) light; lamp; (n,n-suf) (2) obsolete unit of luminous intensity (approx. 1.0067 candela) [Add to Longdo]
廃る[すたる, sutaru] (v5r) to go out of use; to become obsolete; to die out; to go out of fashion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
廃要素[はいようそ, haiyouso] obsolete element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obsolete \Ob"so*lete\, a. [L. obsoletus, p. p. of obsolescere.
   See {Obsolescent}.]
   1. No longer in use; gone into disuse; disused; neglected;
    as, an obsolete word; an obsolete statute; -- applied
    chiefly to words, writings, or observances.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Not very distinct; obscure; rudimental;
    imperfectly developed; abortive.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ancient; antiquated; old-fashioned; antique; old;
     disused; neglected. See {Ancient}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obsolete \Ob"so*lete\, v. i.
   To become obsolete; to go out of use. [R.] --Fitzed. Hall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obsolete
   adj 1: no longer in use; "obsolete words" [syn: {disused},
       {obsolete}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 obs
 
 1. (kıs.) observation, observatory, obsolete.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top