ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outdated

AW1 T D EY2 T AH0 D   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outdated-, *outdated*, outdat, outdate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outdated[ADJ] ล้าสมัย, See also: ที่พ้นสมัย, Syn. outmoded, old-fashioned, Ant. modern, up to date

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outdated(-ทิด) adj. ล้าสมัย,หมดสมัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If this new filing system is to work, you must keep outdated stuff off my desk.ถ้าคุณจะจัดเเฟ้มเเบบใหม่ คุณต้องเอาเเฟ้มเก่าๆ ออกไปจากโต๊ะผม Jaws (1975)
Well, if he's so skilled, how come he's using an outdated HA-3 virus?ท่าทางเก่งดีทีเดียว, งั้นทำไมเขาถึงใช้ไวรัสตกรุ่นอย่าง HA-3 ล่ะ? Ghost in the Shell (1995)
Like this very institution, the Bank of England is outdated.เพราะมันล้าหลังเหมือนสถาบันแห่งนี้ Around the World in 80 Days (2004)
They're a little outdated, but they're equipped for remote access.ตกรุ่นก็จริงแต่ก็ใช้รีโมตควบคุมได้ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
His ringtone is an outdated gag.เสียงริงโทนก็เป็นตลกหลงยุคด้วย Lovely Complex (2007)
That sort of advice is outdated as well.แม้แต่คำแนะนำก็ยังเชยขนาดนี้ Operation Proposal (2007)
Those mines have been outdated since I was a kid.วันนึง, ฮันจะกลับไปเอาวันวาเลนไทน์ My Bloody Valentine (2009)
Floppy disks are a little outdated.แผ่นดิสก์พวกนี้ค่อนข้างจะโบราณแล้วนะเนี่ย The No-Brainer (2009)
And a closet full of outdated clothes.ที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าล้าสมัย Gone with the Will (2009)
Why are you doing a politically conservative high school shamefully outdated fight rap?ทำไมเธอถึงมาแร็ปเพลงการเมืองตกยุค ที่น่าอับอายแบบนี้ล่ะ? Football, Feminism and You (2009)
What? Well, that's outdated and old-fashioned and just idiotic.นั่นมันช่างเก่าแล้วก็ล้าสมัยมาก The Princesses and the Frog (2011)
So outdated.ช่างล้าสมัยเสียจริง Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outdatedIts about time we did away with this outdated law.
outdatedOur policies and systems are getting outdated and need revising, but to try to swap horses while crossing a stream might be dangerous.
outdatedThe computer was so outdated that it was good for nothing.
outdatedThe legislator of that state did away with outdated laws.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก่าๆ[ADJ] old, See also: outdated, aged, ancient, antique, Ant. ใหม่ๆ, ทันสมัย, Example: เทคโนโลยีเก่าๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมดูไม่ค่อยน่าไว้ใจในความเที่ยงตรงและปลอดภัย, Thai definition: ล้าสมัย, พ้นสมัย, ก่อน
เก่า[ADJ] old, See also: outdated, outmoded, antiquated, ancient, obsolete, Syn. ล้าสมัย, พ้นสมัย, หมดสมัย, Ant. ใหม่, ทันสมัย, Example: ถ้าจะให้คนเลิกใช้โอเอสและซอฟต์แวร์เก่าๆ ก็ต้องรอให้ค่อยทำค่อยไป
เก่า[ADJ] old, See also: outdated, outmoded, antiquated, ancient, obsolete, Ant. ใหม่, Example: การออกแบบอะไรใหม่วิศวกรเพียงแต่เรียกแบบแปลนเก่าที่เก็บสะสมไว้ในคอมพิวตอร์ออกมาดูและดัดแปลง, Thai definition: ไม่ใหม่ เช่น ผ้าเก่า ของเก่า
เชย[ADJ] old-fashioned, See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable, Syn. ล้าสมัย, โบราณ, หมดสมัย, หมดยุค, Ant. ทันสมัย, Example: เพราะความเป็นคนเชยในสายตาของใครๆ ทำให้เขาขาดความมั่นใจ
โบราณ[ADJ] old-fashioned, See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable, ancient, antiquated, antique, archa, Syn. เก่าก่อน, เก่า, เก่าแก่, Example: การคลอดแบบโบราณนั้นทำกันที่บ้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
เก่า[adj.] (kao) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; obsolete   FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
เก่า ๆ[adj.] (kao-kao) EN: old ; outdated ; aged ; ancient ; antique   
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated   FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
ตกรุ่น[adj.] (tokrun) EN: dated ; outdated ; old model ; out of production ; obsolete   FR: obsolète

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTDATED    AW1 T D EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outdated    (j) ˈautdˈɛɪtɪd (au1 t d ei1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
秋扇[しゅうせん;あきおうぎ, shuusen ; akiougi] (n) (See 秋の扇) fan in autumn (esp. one that is no longer used); outdated item that has fallen into disuse; woman who has lost a man's affection or interest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outdated \Out*dat"ed\, a.
   Being out of date; antiquated; outmoded; unfashionable.
   [Obs.] --Hammond.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outdated
   adj 1: old; no longer valid or fashionable; "obsolete words";
       "an obsolete locomotive"; "outdated equipment";
       "superannuated laws"; "out-of-date ideas" [syn:
       {outdated}, {out-of-date}, {superannuated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top