ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nominal

N AA1 M AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nominal-, *nominal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
nominal diameter(n) เส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nominal(adj) แต่ในนาม, See also: เฉพาะชื่อ, มีแต่ชื่อ, Syn. titular, stated, mentioned, Ant. real, genuine
nominal(adj) เกี่ยวกับชื่อ, See also: ตามชื่อ, มีชื่อ
nominal(n) เกี่ยวกับคำนาม
nominal(adj) ซึ่งไม่สำคัญ, See also: ซึ่งไร้ความหมาย, ซึ่งเล็กน้อยมาก, Syn. trifling, meaningless, Ant. most
nominally(adv) ตามที่เรียกกันมา, See also: แต่ในนาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nominal(นอม'มะเนิล) adj. เพียงในนาม,ตามที่เรียกกัน,พอเป็นพิธี,เกี่ยวกับชื่อ
nominal wagesค่าจ้างเป็นเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
nominal(adj) เพียงในนาม,น้อย,พอเป็นพิธี,ตามชื่อ
nominally(adv) เพียงในนาม,อย่างพอเป็นพิธี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nominal amountจำนวนเงินที่ตั้งไว้ (มูลค่าหุ้น) (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal capitalทุนที่ตั้งไว้, ทุนที่กำหนดไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal damagesค่าเสียหายที่กำหนดให้ (พอเป็นพิธี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal defendantจำเลยที่ถูกเรียกให้เข้ามาในคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal listรายชื่อบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nominal partnerผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ในนาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal partyผู้เข้าร่วมเป็นคู่ความแต่ในนาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal wagesค่าจ้างตามตัวเลข, ค่าจ้างแต่ในนาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal yieldผลตอบแทนที่ระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominalismนามนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in addition to the nationwide PR campaign we propose that all retail outlets charge a nominal fee for plastic bags.และสืบเนื่องจากโครงการ.. ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ เราขอเสนอให้ร้านค้าขายปลีกทั้งหมด.. Invictus (2009)
You've been experiencing... an acute nominal aphasia, Agent Dunham.คุณได้มีประสบการณ์ สูญเสียความทรงจำในบางส่วน ไปฉับพลับ เจ้าหน้าที่ดันแฮม Fracture (2009)
For a nominal fee, of course.ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย แน่นอนล่ะ Mark of the Brotherhood (2010)
People we can hire to come in at a nominal fee and give a dash of style and elan to this place.คนที่เราจ้างมาช่วย พอเป็นพิธี มาช่วยจัดสไตล์ให้บ้านหลังนี้ Halloween: Part 1 (2011)
Landed. Gravity nominal in the antechamber. Over.เป็นเจ้าของที่ดิน ระบุแรงโน้ม ถ่วงในมุข เกิน. Arrival (2016)
Fox six, we got nominal control.ฟ็อกซ์ 6 เราควบคุมไม่ได้ Kong: Skull Island (2017)
And you will, young Vincent, because at this point a handsome and respected local businessman steps in, buys up the company for a nominal fee, say £1, and a new "debt free" firm rises from the ashes of the old one.และนายจะทำได้ พ่อหนุ่มวินเซนต์ เพราะพอถึงจุดนี้ นักธุรกิจท้องถิ่นสุดหล่อ ที่น่านับถือจะก้าวเข้ามา ซื้อบริษัทในราคาถูก สมมุติว่าหนึ่งปอนด์ The Secret of Sales (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nominalPrice increases explain the difference between the real and nominal growth rates.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดทะเบียน[jotthabīen] (adj) EN: registered ; nominal
ในนาม[nai nām] (adj) EN: nominal
เงินทุนจดทะเบียน[ngoenthun jotthabīen] (n, exp) EN: nominal capital ; registered capital  FR: capital enregistré [m]
ตามตัวเลข[tām tūalēk] (adj) EN: numbered ; nominal
ทุนจดทะเบียน[thun jotthabīen] (n, exp) EN: registered capital ; nominal capital ; authorized capital

CMU English Pronouncing Dictionary
NOMINAL N AA1 M AH0 N AH0 L
NOMINALLY N AA1 M AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nominal (j) nˈɒmɪnl (n o1 m i n l)
nominally (a) nˈɒmɪnəliː (n o1 m i n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名义上[míng yì shàng, ㄇㄧㄥˊ ㄧˋ ㄕㄤˋ, / ] nominally, #25,919 [Add to Longdo]
公称[gōng chēng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥ, / ] nominal, #101,953 [Add to Longdo]
名义价值[míng yì jià zhí, ㄇㄧㄥˊ ㄧˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] nominal value [Add to Longdo]
名义账户[míng yì zhàng hù, ㄇㄧㄥˊ ㄧˋ ㄓㄤˋ ㄏㄨˋ, / ] nominal bank account [Add to Longdo]
名量词[míng liàng cí, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄘˊ, / ] nominal classifier (in Chinese grammar); measure word applying mainly to nouns [Add to Longdo]
标称[biāo chēng, ㄅㄧㄠ ㄔㄥ, / ] nominal (e.g. nominal value in specification) [Add to Longdo]
标称核武器[biāo chēng hé wǔ qì, ㄅㄧㄠ ㄔㄥ ㄏㄜˊ ㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] nominal weapon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitläufer {m}nominal member [Add to Longdo]
Nennbetrag {m}nominal amount [Add to Longdo]
Nennfrequenz {f}nominal frequency [Add to Longdo]
Nenngleichstrom {m}nominal direct current [Add to Longdo]
Nennlast {f}nominal load [Add to Longdo]
Nennmaß {n}nominal dimension [Add to Longdo]
Nennspannung {f}nominal voltage; rated voltage; working voltage [Add to Longdo]
Nennweite {f}nominal width; pipe diameter; DN [Add to Longdo]
Nennwert {m}nominal value; face value [Add to Longdo]
Nominalwert {m}nominal value [Add to Longdo]
Sollleistung {f}nominal output [Add to Longdo]
Sollmaß {n}nominal dimension [Add to Longdo]
Sollwert {m}nominal value [Add to Longdo]
nominal {adj}nominal [Add to Longdo]
Felgennenndurchmesser {m}nominal rim diameter [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: transformation en pronom

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごくわずか[gokuwazuka] (exp,adj-na) (See 極・ごく・1,僅か・わずか) derisory; negligible; minimal; nominal; imperceptible [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
[mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... [Add to Longdo]
ノミナリズム[nominarizumu] (n) nominalism [Add to Longdo]
ノミナル[nominaru] (adj-na) nominal [Add to Longdo]
ノミナルプライス[nominarupuraisu] (n) nominal price [Add to Longdo]
ノミナルレート[nominarure-to] (n) nominal rate [Add to Longdo]
マーシャルのk[マーシャルのケー, ma-sharu no ke-] (n) Marshallian k (ratio of monetary base and nominal GNP) [Add to Longdo]
額面価格[がくめんかかく, gakumenkakaku] (n) face value; nominal value; par value [Add to Longdo]
基準値;規準値[きじゅんち, kijunchi] (n,adj-no) {comp} standard value; reference value; nominal value [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基準値[きじゅんち, kijunchi] nominal value [Add to Longdo]
交渉ページ[こうしょうページ, koushou pe-ji] nominal page [Add to Longdo]
名目[めいもく, meimoku] nominal (a-no) [Add to Longdo]
名目上[めいもくじょう, meimokujou] nominal (a-no) [Add to Longdo]
名目転送速度[めいもくてんそうそくど, meimokutensousokudo] nominal transfer rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nominal \Nom"i*nal\, a. [L. nominalis, fr. nomen, nominis, name.
   See {Name}.]
   1. Of or pertaining to a name or names; having to do with the
    literal meaning of a word; verbal; as, a nominal
    definition. --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]
 
   2. Existing in name only; not real; as, a nominal difference.
    "Nominal attendance on lectures." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: Insignificant; trifling; -- of prices or costs, as
    compared with the benefits gained; as, to pay a nominal
    sum for the data; a nominal fee.
    [PJC]
 
   3. Within acceptable limits; as expected; as, the hydraulic
    lines are at nominal pressure; -- used mostly in aviation
    and space operations.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nominal \Nom"i*nal\, n.
   1. A nominalist. [Obs.] --Camden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) A verb formed from a noun.
    [1913 Webster]
 
   3. A name; an appellation.
    [1913 Webster]
 
       A is the nominal of the sixth note in the natural
       diatonic scale.            --Moore
                          (Encyc. of
                          Music. )
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nominal
   adj 1: relating to or constituting or bearing or giving a name;
       "the Russian system of nominal brevity"; "a nominal lists
       of priests"; "taxable males as revealed by the nominal
       rolls"
   2: insignificantly small; a matter of form only (`tokenish' is
     informal); "the fee was nominal"; "a token gesture of
     resistance"; "a toknenish gesture" [syn: {nominal},
     {token(a)}, {tokenish}]
   3: pertaining to a noun or to a word group that functions as a
     noun; "nominal phrase"; "noun phrase"
   4: of, relating to, or characteristic of an amount that is not
     adjusted for inflation; "the nominal GDP"; "nominal interest
     rates" [ant: {real}]
   5: named; bearing the name of a specific person; "nominative
     shares of stock" [syn: {nominative}, {nominal}]
   6: existing in name only; "the nominal (or titular) head of his
     party" [syn: {nominal}, {titular}]
   n 1: a phrase that can function as the subject or object of a
      verb [syn: {noun phrase}, {nominal phrase}, {nominal}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 nominal /noːmiːnaːl/
  nominal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top