ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in that case

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in that case-, *in that case*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in that case[ADV] ถ้าอย่างนั้น, See also: ถ้าเป็นเช่นนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In that case, may I suggest we adjourn to the study for coffee and brandy, at which point I believe our unknown host will reveal his intentions.ในกรณีนี้ ผมแนะนำว่าให้เราไปที่ห้องหนังสือ จิบกาแฟและบรั่นดี สำหรับกาแฟและบรั่นดี และเราจะได้เข้าใจว่า เจ้าภาพมีเจตนาจะบอกอะไรกับเรา Clue (1985)
In that case, I'm a dream that once was.ในกรณีนี้ ฉันก็ว่ามันดูเลิศแล้วจริงๆ แหละ Mannequin (1987)
In that case, I challenge you to a battle of wits.ถ้างั้น ฉันขอท้าสู้กันด้วยไหวพริบ The Princess Bride (1987)
In that case...ถ้างั้น ... The Princess Bride (1987)
In that case, I permit you.ในกรณีนี้, ฉันอนุญาติให้คุณ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
In that case, God be with you in your quest.ในกรณีนั้น, พระเจ้าจะอยู่กับคุณในการค้นหา. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Right. Then in that case this will be your window.ขวา จากนั้นในกรณีที่ว่านี้จะเป็นหน้าต่างของคุณ The Russia House (1990)
Okay, well, in that case, why don't you run down to the storeroom and get the rest of the wardrobe?ก็ได้ ถ้างั้น ทำไมเธอไม่ลงไปในห้องเก็บของซะ และจัดการกับชุดที่เหลือล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
In that case, it isn't really exciting unless you're guilty.ในกรณีนั้น มันคงไม่ตื่นเต้น ถ้าคุณไม่มีความผิด Basic Instinct (1992)
In that case, that's fine. Hey, you wanna see my magic tricks, Skylar?อยากผมเล่นมายากล Good Will Hunting (1997)
In that case, may I advise against the clam chowder.จริงเหรอ Fight Club (1999)
In that case I'll join youฉันจะช่วยคุณอีกแรงค่ะ ผมไม่.. GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in that caseIn that case, call the police.
in that caseIn that case, I'll change my mind.
in that caseIn that case, I think you should come in today.
in that caseIn that case you are right.
in that caseThese watches are more expensive than the ones in that case.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้าเช่นนั้น[CONJ] in case that, See also: in that case, Syn. ถ้าอย่างนั้น, ถ้างั้น, Example: เธอไม่ควรขาดเรียนเช้านี้ ถ้าเช่นนั้นเธอจะเรียนไม่ทันเพื่อน, Thai definition: คำที่ใช้อ้างถึงข้อความที่กล่าวไปแล้ว และระบุว่าเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้มีผลต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless   FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
ในกรณีนั้น[n. exp.] (nai karanī nan) EN: in that case ; in any case ; when   
งั้น[conj.] (ngan) EN: otherwise ; or else ; if not ; in other ways ; in that case ; then ; such being the case   FR: alors ; si c'est comme ça ; si tel est le cas
ถ้าเช่นนั้น[conj.] (thā chen nan) EN: in case that ; in that case ; then   
ถ้าเป็นเช่นนั้น[X] (thā pen chen nan) EN: in that case ; if that's so   FR: dans ce cas

Japanese-English: EDICT Dictionary
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so [Add to Longdo]
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so [Add to Longdo]
すれば[, sureba] (exp) (See 為る・する・1) if so; in that case; in that situation [Add to Longdo]
そうすれば[, sousureba] (exp) if so; in that case; in that situation; (P) [Add to Longdo]
その場合には[そのばあいには, sonobaainiha] (n) in that case [Add to Longdo]
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case [Add to Longdo]
もしそうなら[, moshisounara] (exp) if so; in that case [Add to Longdo]
然らば[しからば, shikaraba] (conj,exp) (1) (arch) be that so; in that case; (2) however (with neg); though that may be the case (with neg); (3) farewell [Add to Longdo]
然らば[しからば, shikaraba] (n) if so; if it be so; in that case; then [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top