Search result for

narc

(107 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -narc-, *narc*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Narcissus (n ) The son of the Athenian river-god Cephisus, fabled to have fallen in love with his reflection.

English-Thai: Longdo Dictionary
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
narc[SL] รบกวน
narcotic[N] ยาเสพย์ติด
narcotic[ADJ] ซึ่งทำให้เสพย์ติด
narcotic[ADJ] เกี่ยวกับยาหรือสารเสพย์ติด, Syn. hypnotic, opiate, somnifacient
narcissus[N] ต้นนาซีซัสมีกลีบดอกด้านนอกสีขาวและตรงกลางสีเหลือง
narcissism[N] การหลงตัวเอง, See also: การรักตัวเองมากเกินไป, การชื่นชมตัวเองมากเกินไป, Syn. egocentrism, self-admiration, self-centeredness, Ant. modesty, humility
narcolepsy[N] การหลับอย่างควบคุมไม่ได้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบาย
narcissistic[N] ซึ่งหลงตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
narcissism(นาร์'ซิซิส ซึม) n. ความรักตัวเอง,ความชื่นชมในลักษณะทางกายและ ใจของตัวเอง
narcissus(นาร์ซิส'ซัส) n. พืชไม้ดอก เหมือนถ้วย
narco-Pref. "ภาวะคล้ายกับหมดความรูสึก"
narcosis(นาร์โค'ซิส) n. ภาวะง่วงหลับ
narcotic(นาร์คอท'ทิค) n. สารที่ทำให้เกิดอาการง่วงหลับหรือใกล้หมดความรู้สึก,สารเสพติด adj. เกี่ยวกับสารหรือยาดังกล่าว.
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
anarcartharsisการอาเจียน,การขับเสมหะออก
anarch(แอน' อาร์ค) n. = anarchist
anarchism(แอน' นะคิสซีม) n. ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล, ลัทธิไม่มีรัฐบาล, อนาธิปไตย
anarcho-S..dicalism (แอน' นะโคซิน' ดิคัลลิสซึม) n. = syndicalism

English-Thai: Nontri Dictionary
narcissus(n) ดอกนาซิสซัส
narcosis(n) การทำให้มึนเมา,การหมดความรู้สึก,การง่วงนอน
narcotic(adj) ทำให้มึนเมา,ทำให้หมดความรู้สึก,ง่วงนอน
narcotic(n) ยานอนหลับ
anarchist(n) ผู้นิยมอนาธิปไตย
anarchy(n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบาล
monarch(n) กษัตริย์,ราชา,ราชินี,ราชวงศ์,ผีเสื้อขนาดใหญ่
monarchical(adj) เกี่ยวกับราชาธิปไตย,เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์,เกี่ยวกับราชวงศ์
monarchist(n) ผู้นิยมระบอบราชาธิปไตย
monarchy(n) การปกครองระบอบราชาธิปไตย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
narcissismความหลงตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcissistic-หลงตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcoanalysisการสอบสวนโดยทำให้ง่วงซึม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
narcohypniaอาการชาเมื่อตื่นนอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcolepsyภาวะง่วงเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcose; narcousง่วงซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcosisการง่วงซึมเหตุยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcotic๑. สารเสพติด, ยาเสพติด๒. ยาง่วงซึม [มีความหมายเหมือนกับ stupefacient ๒]๓. -ทำให้ง่วงซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcoticยาง่วงซึม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
narcous; narcoseง่วงซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Narcissismความหลงตนเอง [TU Subject Heading]
Narcotic lawsกฎหมายยาเสพติด [TU Subject Heading]
Narcoticsยาเสพติด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
narc (n slang) ตํารวจนอกเครื่องแบบ, ตํารวจปราบยาเสพติด
narcissists[นา ซิส สิทซ] (n ) การหลงตัวเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His business is narcotics.ธุรกิจของเขาเป็นยาเสพติด The Godfather (1972)
He's known as a top narcotics man.เขาเป็นที่รู้จักกันเป็นคนยาเสพติดด้านบน The Godfather (1972)
Yes. There's more money in narcotics than anything else.ใช่ มีเงินมากขึ้นในยาเสพติดกว่าสิ่งอื่น The Godfather (1972)
Now we have unions and gambling, and that's great, but narcotics is the future.ตอนนี้เรามีสหภาพแรงงานและการเล่นการพนันและที่ดี แต่ยาเสพติดเป็นอนาคต The Godfather (1972)
Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics.Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics. The Godfather (1972)
They turned out to be narcs. Just get the lawyer.ขอทนายให้ผม Goodfellas (1990)
Also very intelligent. Pathological liar. Narcissistic.ฉลาดด้วย ตลบแตลง หลงตัวเอง Basic Instinct (1992)
So we've been considering those who wish to control others through their insecurity and their narcissism.เราได้พิจารณาบุคคล ที่ชอบบงการผู้อื่น... ...ผ่านความไม่มั่นคงและ ความหลงตัวเองของพวกเขา Basic Instinct (1992)
Elitists like you call it narcissism.เอลิทิสต์ก็เหมือนเธอ ที่เรียกว่าหลงตัวเอง Wild Reeds (1994)
He was working Narcotics before that.ก่อนหน้านั้นอยู่ ปปส. Heat (1995)
Who gave you the narcotics?ใครให้ Narcotics (ยาเสพย์ติดชนิดหนึ่ง) คุณมา? Brokedown Palace (1999)
All that narcotic in that little backpack.Narcotic ทั้งหมดในกระเป๋าใบเล็กๆ Brokedown Palace (1999)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งเสพติด[N] narcotic, See also: drug, Syn. สารเสพติด
สิ่งเสพติด[N] narcotic, See also: drug, dope, opiate, stimulant, Syn. สารเสพติด, ยาเสพย์ติด, Example: วัยรุ่นตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดในรูปต่างๆ นับแต่กัญชาจนกระทั่งเฮโรอีน, Count unit: ชนิด, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม
ยาเสพติด[N] drug, See also: narcotic, dope, opiate, Syn. สิ่งเสพติด, สารเสพติด, Example: วัยรุ่นที่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดล้วนมีสาเหตุและเหตุผลแตกต่างกันไป, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม
สารเสพติด[N] addictive substance, See also: narcotic, habit-forming substance, Syn. สิ่งเสพติด, ยาเสพติด, Example: ผลการตรวจปัสสาวะของเธอพบว่าไม่มีสารเสพติดใดๆ เจือปนอยู่, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง
ยา[N] drug, See also: narcotic, Syn. ยาเสพติด, สารเสพติด, Example: เขาเป็นเด็กดี เรื่องเหล้าเรื่องยาเขาไม่ยุ่งอยู่แล้ว
ยา[N] drug, See also: narcotic, Syn. ยาเสพติด, สารเสพติด, Example: เขาเป็นเด็กดี เรื่องเหล้าเรื่องยาเขาไม่ยุ่งอยู่แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาธิปไตย[n.] (anāthippatai) EN: anarchy ; anarchism   FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: king ; monarch ; ruler ; the first Hindu caste   FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
ความโกลาหล[n.] (khwām kōlahon) EN: confusion ; chaos ; anarchy   FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]
มหากษัตริย์[n.] (mahākasatri) EN: king ; emperor ; monarch   
นกจับแมลงจุกดำ[n. prop.] (nok jap malaēng juk dam) EN: Black-naped Monarch   FR: Tchitrec azuré [m] ; Gobemouche azuré [m] ; Gobemouche monarque azuré [m] ; Monarque azuré [m]
นกจับแมลงคิ้วเหลือง[n. exp.] (nok jap malaēng khiu leūang) EN: Narcissus Flycatcher   FR: Gobemouche narcisse [m]
นกแซวสวรรค์[n.] (nok saēo sawan) EN: monarch   
นกแซวสวรรค์[n.] (nok saēo sawan) EN: Monarchidae   
ภาวะง่วงหลับ[n.] (phawā ngūang lap) EN: narcolepsy   FR: narcolepsie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NARC    N AA1 R K
NARCO    N AA1 R K OW0
NARCOS    N AA1 R K OW0 S
NARCISO    N AA0 R CH IY1 S OW0
NARCISSE    N AA1 R S IH2 S
NARCOTIC    N AA0 R K AA1 T IH0 K
NARCISSUS    N AA0 R S IH1 S AH0 S
NARCOTICS    N AA0 R K AA1 T IH0 K S
NARCOLEPSY    N AA1 R K AH0 L EH2 P S IY0
NARCISSISM    N AA1 R S AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
narcissi    (n) (n aa1 s i1 s ai)
narcotic    (n) (n aa1 k o1 t i k)
narcissus    (n) (n aa1 s i1 s @ s)
narcotics    (n) (n aa1 k o1 t i k s)
narcissism    (n) (n aa1 s i s i z @ m)
narcissuses    (n) (n aa1 s i1 s @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水仙[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, ] narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return, #22,974 [Add to Longdo]
麻醉剂[má zuì jì, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] narcotic, #52,747 [Add to Longdo]
麻醉药品[má zuì yào pǐn, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] narcotic, #538,115 [Add to Longdo]
自恋[zì liàn, ㄗˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] narcissism [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
schnarchen(vi) |schnarchte, hat geschnarcht| (นอน) กรน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Narcondamhornvogel {m} [ornith.]Narcondam Hornbill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
アナーキー[, ana-ki-] (n,adj-na) anarchy [Add to Longdo]
アナーキスト;アナキスト[, ana-kisuto ; anakisuto] (n) anarchist [Add to Longdo]
アナーキズム;アナキズム[, ana-kizumu ; anakizumu] (n) anarchism [Add to Longdo]
アナルコサンディカリスム;アナルコ・サンディカリスム[, anarukosandeikarisumu ; anaruko . sandeikarisumu] (n) anarcho-syndicalism [Add to Longdo]
ジムナーカス[, jimuna-kasu] (n) aba (Gymnarchus niloticus) (lat [Add to Longdo]
ナル[, naru] (n,adj-na) (abbr) (sl) (See ナルシシスト) narcissistic [Add to Longdo]
ナルキッソス[, narukissosu] (n) Narcissus (gre [Add to Longdo]
ナルコチン[, narukochin] (n) narcotine [Add to Longdo]
ナルコレプシー[, narukorepushi-] (n) narcolepsy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナーキー[あなーきー, ana-ki-] Anarchie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  narc
      n 1: a lawman concerned with narcotics violations [syn: {narc},
           {nark}, {narcotics agent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top