Search result for

habit-forming substance

(1 entries)
(3.9897 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habit-forming substance-, *habit-forming substance*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา habit-forming substance มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *habit-forming substance*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารเสพติด[N] addictive substance, See also: narcotic, habit-forming substance, Syn. สิ่งเสพติด, ยาเสพติด, Example: ผลการตรวจปัสสาวะของเธอพบว่าไม่มีสารเสพติดใดๆ เจือปนอยู่, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

habit ( HH AE1 B AH0 T)-forming ( F AO1 R M IH0 NG) substance ( S AH1 B S T AH0 N S)

 


  

 
habit
 • การติดยาเสพย์ติด[Lex2]
 • กิจวัตร: สิ่งที่ทำเป็นประจำ [Lex2]
 • ธรรมเนียม: ประเพณี [Lex2]
 • นิสัย: ความเคยชิน [Lex2]
 • (แฮบ\'บิท) n. นิสัย,ความเคยชิน vt. การแต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน ###S. custom,fashion [Hope]
 • (n) นิสัย,อุปกรณ์,เครื่องแต่งกาย,ความเคยชิน [Nontri]
 • (vt) แต่งกาย,แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน [Nontri]
 • /HH AE1 B AH0 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
forming
 • /F AO1 R M IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [form]
 • รูปทรง: รูปร่าง, สัณฐาน [Lex2]
 • รูปแบบ[Lex2]
 • สร้างเป็นรูปเป็นร่าง: ก่อแบบ, ประกอบเป็นรูปเป็นร่าง [Lex2]
 • เป็นรูปเป็นร่าง[Lex2]
 • แบบฟอร์ม[Lex2]
 • สร้างขึ้น: พัฒนาขึ้น [Lex2]
 • จัดลำดับ: จัดเเถว, จัดเรียง [Lex2]
 • ระดับความสามารถ: ฝีมือ, ความเก่ง, ความสามารถ [Lex2]
 • แม่พิมพ์: แบบพิมพ์ [Lex2]
 • พฤติกรรม: ความประพฤติ [Lex2]
 • แบบแผน: แบบแผน [Lex2]
 • รูปภาษา (ทางภาษาศาสตร์): แบบคำพูด [Lex2]
 • ม้านั่งยาว (ที่ไม่มีพนัก)[Lex2]
 • เกี่ยวกับรูปแบบ[Lex2]
 • |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม [LongdoDE]
 • |die, pl. Formen| แม่แบบ [LongdoDE]
 • (ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่าง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ความสามารถ,ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง,ก่อรูปแบบ,ผลิต,ประกอบ,ทำ,จัด,เรียง,จัดแถว,จัดตั้ง,คิด,เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น,กลายเป็น,จัดขึ้น [Hope]
 • (n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี [Nontri]
 • (vt) ทำขึ้น,สร้าง,ก่อ,ประกอบ,ประดิษฐ์,จัดตั้ง,เพาะ,ปลูก [Nontri]
 • /F AO1 R M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
substance
 • สสาร: สาร, วัตถุที่จับต้องได้ [Lex2]
 • เนื้อหาสาระ: สาระ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร [Lex2]
 • ทรัพย์สิน: เงินทอง [Lex2]
 • เนื้อแท้: แก่นแท้ [Lex2]
 • (ซับ\'สเทินซฺ) n. สาร,สสาร,แก่นสาร,เนื้อหนังมังสา,ร่างกาย,ธาตุแท้,ความหมายสำคัญ,เนื้อหา,ใจความ,ความแน่นหนา,ส่วนสำคัญ,ทรัพย์สิน ###S. material,matter,essence,force [Hope]
 • (n) สาระ,เนื้อเรื่อง,ภาชนะ,ทรัพย์สมบัติ,สสาร,ใจความ [Nontri]
 • /S AH1 B S T AH0 N S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
habt, habet Formung, förmig, fortging, Formen, formen, Formens, formend, vorging, formieren, vorsingen Substanzen, Substanz

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top