ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

拖布

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拖布-, *拖布*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖布[tuō bù, ㄊㄨㄛ ㄅㄨˋ, ] mop, #86,271 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You think her hair look like a wet dust mop, go on and tell her so. I do.[CN] 如果你觉得他的头发像个又湿又脏 的拖布,那就像我这样,告诉她好了 Hustle & Flow (2005)
50,000 marks worth of mop rags each and every year.[CN] 每年價值50,000馬克的拖布. Grand Hotel (1932)
This is our machine.[CN] 这是拖布 To My Dear Granny (2012)
You can hold the mop...[CN] 你可以拿拖布 Survival of the Fittest (2015)
Mop rags.[CN] 拖布. Grand Hotel (1932)
the mops?[CN] 拖布吗? Antitrust (2001)
Mop and bucket are in the basement.[CN] 拖布和桶在地下室 Martial Eagle (2014)
They're gonna need a mop and a bucket with a hole in it.[CN] 她们只需一把拖布 一个有洞的水桶 The Greybar Hotel (2014)
For instance, we'll take mop rags.[CN] 比如, 我們提供拖布. Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top