ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clean up

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clean up-, *clean up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clean up[PHRV] ทำความสะอาดจนหมด, See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด, Syn. clear up, mop up
clean up[PHRV] ขจัดออก, See also: กำจัด, ล้างออก, Syn. clear up
clean up[PHRV] แก้ไขหรือขจัดสิ่งไม่ถูกต้อง
clean up[PHRV] ได้เงินมาโดยผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
clean up[PHRV] จบสิ้นการทำลาย (ทางทหาร), See also: ทำให้พ่ายแพ้แล้ว, Syn. wipe up
clean up on[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)
clean up on[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clean up การทำความสะอาด
การทำความสะอาด หลังจากได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของ สารมลพิษต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดชายฝั่ง (shoreline clean up) เมื่อชายฝั่งได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของคราบน้ำมัน (Oil Spill) [สิ่งแวดล้อม]
Clean Upการทำให้บริสุทธิ์,ทำให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น [การแพทย์]
Clean up Costs ค่าทำความสะอาด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีที่ผู้ประกอบ กิจกรรมทำความสกปรก ต่อบริเวณสาธารณะและรัฐต้องทำความสะอาดให้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were just trying to clean up the neighborhood.จะทำความสะอาดถนนนิดหน่อยน่ะ Gandhi (1982)
clean up the desk!เก็บโต๊ะซะ Spies Like Us (1985)
I'm going to clean up that café, Frank.ฉันต้องไปทำความสะอาดร้าน *batteries not included (1987)
Clean up this mess!เก็บกวาดให้เรียบร้อย The Joy Luck Club (1993)
- Get inside and help your sister... clean up the goddamn house!- เข้าไปข้างในแล้วช่วยพี่สาวแก... ทำความสะอาดบ้านซะ Léon: The Professional (1994)
I'm always there to clean up the mess.ฉันนี่แหละที่คอยแก้ไขปัญหา In the Mouth of Madness (1994)
All right. You guys, I kind of gotta clean up now.เอาละทุกคน ฉันคงต้องเก็บร้านแล้ว The One with the Sonogram at the End (1994)
Take this. I'll clean up and meet you at the cabin.เอานี่ไป ปู่จะจัดการที่นี ไปเจอกันที่บ้าน The Education of Little Tree (1997)
At least it would be easier to clean up afterwards.อย่างน้อยตอนหลังมันก็ ทำความสะอาดได้ง่ายกว่า. Visitor Q (2001)
Clean up the table.เช็ดโต๊ะก่อน Platonic Sex (2001)
Yeah. You might want to clean up a little bit first.ใช่ คุณคงอยากจะ กลับมาคิดบัญชีเป็นที่แรก Resident Evil (2002)
Just fucking go home, mom's working, clean up the house, do the yard, whatever needs to be done.แค่เดินกลับบ้าน ช่วยแม่ทำงาน กวาดบ้าน ล้างจาน อะไรๆก็ผ่านไปได้ Ken Park (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clean upClean up the kitchen.
clean upClean up the room.
clean upI clean up my room every Sunday.
clean upI don't wanna clean up dog shit.
clean upI'll clean up the kitchen later.
clean upI'll do your shopping, clean up the house, and cook your dinner for you.
clean upI'm just going to leave it up to him to figure out how to clean up this mess.
clean upI will clean up yesterday's work.
clean upShe made the children clean up their own rooms.
clean upTom bats clean up in our team.
clean upWe must clean up the kitchen.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวาดล้าง[v.] (kwātlāng) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of; purge   FR: lessiver ; purger ; se débarasser de
ล้างบาง [v. exp.] (lāng bāng) EN: eliminate ; wipe out ; clean up ; purge   
ทำความสะอาด[v.] (tham khwām sa-āt) EN: clean ; clean up   FR: nettoyer ; balayer
ทำความสะอาดห้อง [v. exp.] (tham khwām sa-āt hǿng) EN: clean up the room   FR: nettoyer la pièce

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bring Ordnung in dein Leben!Clean up your act! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーンアップ[, kuri-n'appu] (n) clean up (esp. baseball) [Add to Longdo]
メスが入る[メスがいる, mesu gairu] (exp,v5r) (See メスを入れる・メスをいれる) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures [Add to Longdo]
メスを入れる[メスをいれる, mesu woireru] (exp,v1) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures [Add to Longdo]
取り片付ける;取片付ける[とりかたづける, torikatadukeru] (v1,vt) to clean up; to clear away; to put in order [Add to Longdo]
飛ぶ鳥跡を濁さず[とぶとりあとをにごさず, tobutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす,立つ鳥跡を濁さず) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order [Add to Longdo]
立つ鳥跡を濁さず[たつとりあとをにごさず, tatsutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clean up
   v 1: put (things or places) in order; "Tidy up your room!" [syn:
      {tidy}, {tidy up}, {clean up}, {neaten}, {straighten},
      {straighten out}, {square away}]
   2: make a big profit; often in a short period of time; "The
     investor really cleaned up when the stock market went up"
   3: dispose of; "settle the bills"
   4: make oneself clean, presentable or neat; "Clean up before you
     go to the party"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top