ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swab

S W AA1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swab-, *swab*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swab(n) สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับทำความสะอาดบาดแผล, See also: สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับซับแผลหรือทายา, Syn. gauze, absorbent cotton
swab(n) ผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดลำกล้องปืน
swab(n) ผ้าหรือฟองน้ำสำหรับถูพื้น, Syn. mop, sponge
swab(n) กะลาสีเรือ (คำสแลง), Syn. sailor
swab(vt) ทำความสะอาดแผลด้วยสำลีหรือผ้าก็อซ, See also: ซับหรือทาแผลด้วยสำลีหรือผ้าก็อซ, Syn. wash, clean
swab(vt) ทำความสะอาดพื้นด้วยผ้าหรือฟองน้ำ, See also: ถูพื้นด้วยผ้าหรือฟองน้ำ, Syn. mop, wash, scrub, wipe
swab out(phrv) เช็ดหรือล้างด้วยผ้าหนาและน้ำจำนวนมาก, Syn. swob out
swab down(phrv) เช็ดหรือล้างด้วยผ้าหนาและน้ำจำนวนมาก, Syn. swob down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swab(สวอบ) n. ฟองน้ำ ผ้า สำลีหรือวัตถุซับอื่น ๆ ที่ใช้ซับแผลหรือทายาหรือซับพื้น, กลาสีเรือ, อินทรธนู. vt. ซับล้างหรือทา (ด้วย swab) , เช็ด ลากหรือซับพื้นด้วย, Syn. swob

English-Thai: Nontri Dictionary
swab(n) เครื่องเช็ดล้าง, ไม้กวาด
swab(vt) เช็ดล้าง, กวาด, ซับล้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swab๑. สิ่งป้ายกวาด๒. ป้ายกวาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks. You never know where those swabs have been.ขอบคุณนะ คุณไม่รู้หรอกว่าเขาใช้กวาดเอาอะไรใครบ้าง Gattaca (1997)
And don't forget to swab out its sores. It loves that.และอย่าลืมเช็ดแผลมันด้วย มันชอบหนะ Happily N'Ever After (2006)
We got some bloody cotton swabs and gauze strips in the bathroom, some blood in the sink trap.I want to get her appointment books and everything brought down here, you know, her phone records, credit cards, diaries, anything. Deja Vu (2006)
- Look, he volunteered a D.N.A. swab during his first interview.ฟังนะ เขาอาสาทดสอบดีเอ็นเอในการสัมภาษณ์ครั้งแรก No Such Thing as Vampires (2007)
here, let me swab you.กระดาษบาดมือ เดี๋ยวฉันช่วยซับแผลให้คะ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Just swab it on the inside of your mouth.ผมสามารถช่วยคุณได้ คิดดูสิ Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
I just swab it on the inside of my cheek?Hope. Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
We're gonna want to swab your hands.เราจะขอเช็ดแผลที่มือคุณไปหน่อยครับ Raging Cannibal (2008)
A swab from Kathy Meyers' eye has high doses of cyclopentolate.น่าแปลก เดี๋ยวๆๆ จำได้มั้ย Power Trip (2008)
We need that DNA swab. DNA swab now!เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอก่อน เก็บไปตรวจเดี๋ยวนี้! The Day the Earth Stood Still (2008)
We have the killer's DNA, so we're gonna be sending you out with kits to swab potential suspects.โอกาสที่เราจะพบบรู้ค ลอมบาดินี่ ตอนยังมีชิวิตอยู่นั้นน้อย Cold Comfort (2009)
LET ME SWAB IT AND GET IT BACK TO THE LAB.ผมจะเก็บตัวอย่างไปตรวจที่แล็บ Zoe's Reprise (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ถูพื้น(n) swab

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยากวาด[yākwāt] (n) EN: medicine used to swab the throat

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SWAB S W AA1 B
SWABS S W AA1 B Z
SWABY S W AA1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swab (v) swˈɒb (s w o1 b)
swabs (v) swˈɒbz (s w o1 b z)
swabbed (v) swˈɒbd (s w o1 b d)
swabbing (v) swˈɒbɪŋ (s w o1 b i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拭子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙, ] swab; cotton pad; smear (for medical test) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
綿棒;めん棒[めんぼう, menbou] (n) cotton swab [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swab \Swab\, v. t. [imp. & p. p. {Swabbed}; p. pr. & vb. n.
   {Swabbing}.] [See {Swabber}, n.]
   To clean with a mop or swab; to wipe when very wet, as after
   washing; as, to swab the desk of a ship. [Spelt also {swob}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swab \Swab\, n. [Written also swob.]
   1. A kind of mop for cleaning floors, the desks of vessels,
    etc., esp. one made of rope-yarns or threads.
    [1913 Webster]
 
   2. A bit of sponge, cloth, or the like, fastened to a handle,
    for cleansing the mouth of a sick person, applying
    medicaments to deep-seated parts, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) An epaulet. [Sailor's Slang] --Marryat.
    [1913 Webster]
 
   4. A cod, or pod, as of beans or pease. [Obs.] --Bailey.
    [1913 Webster]
 
   5. A sponge, or other suitable substance, attached to a long
    rod or handle, for cleaning the bore of a firearm.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swab
   n 1: implement consisting of a small piece of cotton that is
      used to apply medication or cleanse a wound or obtain a
      specimen of a secretion
   2: cleaning implement consisting of absorbent material fastened
     to a handle; for cleaning floors [syn: {swab}, {swob}, {mop}]
   v 1: wash with a swab or a mop; "swab the ship's decks" [syn:
      {swab}, {swob}]
   2: apply (usually a liquid) to a surface; "dab the wall with
     paint" [syn: {dab}, {swab}, {swob}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 swab
  /swob/
 
   [From the mnemonic for the {PDP-11} ?SWAp Byte? instruction, as
   immortalized in the dd(1) option conv=swab (see {dd})]
 
   1. vt. To solve the {NUXI problem} by swapping bytes in a file
 
   2. n. The program in V7 Unix used to perform this action, or anything
   functionally equivalent to it. See also {big-endian}, {little-endian},
   {middle-endian}, {bytesexual}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top