Search result for

mitt

(126 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mitt-, *mitt*
English-Thai: Longdo Dictionary
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
smitten(adj slang) หลงรัก เช่น Maybe you can't read because you're so smitten by the cute girl sitting in front of you that you can't concentrate. , S. in love,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitt[N] ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว, Syn. mitten
mitts[SL] มือ
mitten[N] ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mitt(มิท) n. ถุงนวม,มือ.
mitten(มิท'เทิน) n. ถุงมือที่คลุมสี่นิ้วรวมกันและแยกนิ้วแม่มือออกต่างหาก,ถุงมือผู้หญิงชนิดปล่อยนิ้วให้โผล่ออก
mittimus(มิท'ทะมัส) n. หมายสังให้นำเข้าคุก pl. mittimuses
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
admittedly(แอดมิท' ทิดลี) adv. เป็นที่ยอมรับกัน, Syn. by acknowledgment,
committal(คะมิท'เทิล) n. = commitment
committee(คะมิท'ที) n. คณะกรรมการ,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล, See also: committeeship n.
committeeman(คะมิท'ทีเมิน) n. กรรมการ กรรมาธิการ,หัวหน้าพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง -pl. committeemen
intermittent(อินเทอมิท'เทินทฺ) adj. เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,มีลักษณะหมุนเวียน., See also: intermittence,intermittency n.
noncommittal(นอนคะมิท'เทิล) adj. ซึ่งไม่ผูกมัดตัวเอง,ซึ่งบอกปัด., Syn. neutral

English-Thai: Nontri Dictionary
mitt(n) นวม
mitten(n) นวม
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า
admittedly(adv) เป็นที่ยอมรับ
committee(n) คณะกรรมการ,ผู้อนุบาล,ผู้ปกครอง
intermittent(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ
noncommittal(adj) ซึ่งบอกปัด
remittance(n) สิ่งที่ส่งไปให้
smitten(vt) pp ของ smite
subcommittee(n) อนุกรรมการ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mittelschmerzมิทเทลซะเมอร์ซ, การปวดท้องขณะไข่ตก, ปวดท้องน้อยในขณะที่มีการตกไข่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait! I'll get a pair of mittens.รอเดี๋ยว ฉันไปเอาถุงมือมาให้ The Great Dictator (1940)
Get your mitts off me.เอามือออกไปเดี๋ยวนี้ Clue (1985)
He looks into the catcher's mitt, shakes off the first signal, takes the curve.ผู้ชมส่งเสียงสนั่น -บิลลี่อยู่นั่นหรือเปล่า -อยู่ด้านหลัง Big (1988)
Doorbells and sleigh bells And something with mittensบาเบลกับสมิทเทล กับอะไรซักอย่างกับมิทเทิ่ล The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
And all of the French, especially Mitterand.และทั้งหมดของฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Mitterand The Birdcage (1996)
Isn't it too warm to wear a mitten?ใส่ถุงมือแบบนี้ ไม่ร้อนบ้างเหรอค่ะ ? Ing (2006)
- All right, look, if you want to play ball, then grab a mitt, but I don't dance.- ก็ได้ ถ้านายอยากเล่นเบสบอลหละก็ ใส่ถุงมือเลย แต่ฉันไม่เต้นนะ High School Musical 2 (2007)
There's a mitt and a jersey.ถุงมือกับเสื้อนี้ล่ะ Welcome to Kanagawa (2008)
Hotny Mitterant with a 10 ...Hotny Mitterant ผ่านมาแล้ว 10 Meet the Spartans (2008)
- Miss Mittens.คุณมิทเท่นส์! Snow Buddies (2008)
Ah! Miss Mittens!ไอ๊ย่า คุณมิทเท่นส์! Snow Buddies (2008)
Hello, Miss Mittens. How are you today?สวัสดี คุณมิทเท่นส์ สบายดีหรือคะ Snow Buddies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mittCotton mittens will prevent the baby from scratching his own face.
mittAfter the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
ได้รับอนุญาต[v. exp.] (dāirap anuyāt) EN: be permitted ; be allowed   FR: avoir l'autorisation (de) ; être autorisé à ; obtenir l'autorisation
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks   
ห้ามเข้า[X] (hām khao) EN: no entry ! ; no admittance ; Keep out ; no admittance   FR: défense d'entrer ; entrée interdite ; on n'entre pas !
ห้ามแซงรถ[X] (hām saēng rot) EN: no overtaking ; no passing permitted   FR: interdiction de doubler
จุดผ่อนผัน[n. exp.] (jut phǿnphan) EN: temporarily permitted area   FR: zone autorisée [f]
จุดผ่อนปรน[n. exp.] (jut phǿnpron) EN: temporarily permitted area   FR: zone provisoirement autorisée [f]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director   FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān klāng) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee   
กรรมการิณี[n.] (kammakārinī) EN: female committee   

CMU English Pronouncing Dictionary
MITT    M IH1 T
MITTS    M IH1 T S
MITTAL    M IH2 T AA1 L
MITTAN    M IH1 T AH0 N
MITTAG    M IH1 T AH0 G
MITTON    M IH1 T AH0 N
MITTEN    M IH1 T AH0 N
MITTENS    M IH1 T AH0 N Z
MITTMAN    M IH1 T M AH0 N
MITTLER    M IH1 T L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitt    (n) (m i1 t)
mitts    (n) (m i1 t s)
mitten    (n) (m i1 t n)
mittens    (n) (m i1 t n z)
Mitterrand    (n) (m ii1 t @ r a n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密特朗[mì tè lǎng, ㄇㄧˋ ㄊㄜˋ ㄌㄤˇ, ] mitterrand, #59,168 [Add to Longdo]
绒螯蟹[róng áo xiè, ㄖㄨㄥˊ ㄠˊ ㄒㄧㄝˋ, / ] mitten crab (Eriocheir sinensis) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
三つ[みっつ, mittsu] (n) สามชิ้น/อย่าง

German-Thai: Longdo Dictionary
Mittag(n) |der, nur Sg.| เที่ยงวัน, สิบสองนาฬิกา เช่น gegen Mittag ช่วงเที่ยงวัน หรือ ราวๆ เที่ยงวัน
Mittagessen(n) |das, pl. Mittagessen| อาหารกลางวัน, อาหารเที่ยง, ข้าวเที่ยง
Mittagspause(n) |die, pl. Mittagspausen| ช่วงพักกลางวัน, การพักกลางวัน
Mitte(n) |die, pl. Mitten| ใจกลาง, ศูนย์กลาง, See also: das Zentrum
Mittel(n) |das, pl. Mittel| วิธีการ, เครื่องมือ
Mittel(n) |das, pl. Mittel| สารทางเคมี
Mitternacht(n) |die, nur Sg.| เที่ยงคืน, ยี่สิบสี่นาฬิกา เช่น Wie spät ist est? - Es ist genau Mitternacht. กี่โมงแล้ว - เที่ยงคืนพอดี
mittlerweileในระหว่างนี้, ในระหว่างนั้น
Mittwoch(n) |der| วันพุธ
Unkrautvernichtungsmittel(n) |das| สารกำจัดวัชพืช

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mittlerer Anteil voll geprüfter Loseaverage total inspection [Add to Longdo]
mittlerer Dienstclerical grade [Add to Longdo]
mittlerer Durchschlupfaverage outgoing quality [Add to Longdo]
mittlerer Fälligkeitsterminaverage due rate [Add to Longdo]
mittlerer Informationsgehaltentropy [Add to Longdo]
mittlerer Lagerbestandaverage inventory on hand [Add to Longdo]
Mittäterschaft {f}compliancy [Add to Longdo]
Mittäterschaft {f}; Komplizenschaft {f} (bei)complicity (in) [Add to Longdo]
Mittag {m}midday; noon [Add to Longdo]
Mittag {m}noonday; noontide; noontime [Add to Longdo]
Mittagessen {n} | Mittagessen {pl}lunch | lunches [Add to Longdo]
Mittagessen {n} | Mittagessen {pl}tiffin | tiffins [Add to Longdo]
Mittagsblume {f} [bot.]midday flower [Add to Longdo]
Mittagspause {f}; Mittagszeit {f}lunchtime [Add to Longdo]
Mittagspause {f}lunch break [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
LED[エルイーディー, erui-dei-] (n) (See 発光ダイオード) light-emitting diode; LED [Add to Longdo]
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
しみったれ[, shimittare] (n,adj-na,adj-no) (See しみったれる) stinginess; miser [Add to Longdo]
しみったれる[, shimittareru] (v1,vi) to be stingy; to be tightfisted [Add to Longdo]
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
アドミタンス[, adomitansu] (n) admittance [Add to Longdo]
アドミッタンス[, adomittansu] (n) admittance [Add to Longdo]
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
タイムリミット[たいむりみっと, taimurimitto] time limit [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
ユニコード技術委員会[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] Unicode Technical Committee (UTF) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゅう, chuu] Mitte, Inneres, -ganz [Add to Longdo]
中世[ちゅうせい, chuusei] Mittelalter [Add to Longdo]
中学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] Mittelschule [Add to Longdo]
中小[ちゅうしょう, chuushou] mittler_und_klein [Add to Longdo]
中小企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] mittlere_u.kleinere_Unternehmen [Add to Longdo]
中庸[ちゅうよう, chuuyou] mittlerer_Weg, goldene_Mitte [Add to Longdo]
中旬[ちゅうじゅん, chuujun] Mitte_des_Monats [Add to Longdo]
中耳[ちゅうじ, chuuji] Mittelohr [Add to Longdo]
中耳炎[ちゅうじえん, chuujien] Mittelohrentzuendung [Add to Longdo]
中距離競走[ちゅうきょりきょうそう, chuukyorikyousou] Mittelstreckenlauf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mitt \Mitt\, n. [Abbrev. fr. mitten.]
   1. A mitten; also, a covering for the wrist and hand and not
    for the fingers, usually worn by women.
    [1913 Webster]
 
   2. (Baseball) A large glove, usually made of leather or
    similar material, with differing degrees of padding and
    usually some form of webbing in the large space between
    the thumb insert and the insert for the index finger; a
    baseball glove. It is used to assist in catching the
    baseball. The catcher's mitt has more padding and less
    webbing.
    [PJC]
 
   3. A hand; -- used mostly in slang expressions; as, keep your
    mitts off my box of chocolates!
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mitt
   n 1: the (prehensile) extremity of the superior limb; "he had
      the hands of a surgeon"; "he extended his mitt" [syn:
      {hand}, {manus}, {mitt}, {paw}]
   2: the handwear used by fielders in playing baseball [syn:
     {baseball glove}, {glove}, {baseball mitt}, {mitt}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 mitt
  my

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top