Search result for

mittlerweile

(55 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mittlerweile-, *mittlerweile*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mittlerweile มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mittlerweile*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meanwhile, Jeannie grew up the image of her mother, vain, fickle and spoiled.Mittlerweile war Jeannie zum Ebenbild ihrer Mutter geworden. Frech und verlogen. Little White Frock (1958)
The place is all locked up now.Der Laden ist mittlerweile abgeschlossen. The Blob (1958)
KILLING A WATCHMAN ON HIS ROUNDS. UNLESS HE SURPRISED THE MURDERER. SURPRISED HIM IN WHAT?Nun, es ist quasi mein Spezialgebiet, seit mittlerweile 25 Jahren. How to Make a Monster (1958)
We didn't, but we know now.Mittlerweile wissen wir es. Thunder Road (1958)
I live in Connecticut now.Mittlerweile lebe ich in Connecticut. On the Beach (1959)
Why are you so pessimistic these days?Wieso bist du mittlerweile so pessimistisch? Floating Weeds (1959)
I fear he's run away or else he'd be back by now.Ich befürchte, dass er abgehauen ist sonst wäre er doch mittlerweile zurück Floating Weeds (1959)
I SEE THAT NOW, BUT I DON'T UNDERSTAND.Ich sehe es mittlerweile, aber ich verstehe es nicht. Walking Distance (1959)
You should know that by nowDu solltest das mittlerweile wissen. Charlotte and Her Boyfriend (1960)
SAID FIRE BURNING BRIGHTLY AT ALL TIMES IN THE TWILIGHT ZONE.Besagte Traufe ist mittlerweile ein fester Bestandteil in der Twilight Zone. Once Upon a Time (1961)
We give you up, dead or prisoner by this time.Wir haben Sie schon aufgegeben. Tot oder mittlerweile gefangen. Still Valley (1961)
Maybe, by now, pinto knows who it was that killed him.Vielleicht weiß Pinto mittlerweile, wer ihn getötet hat. The Grave (1961)
A global jet airliner en route from london to new york on an uneventful afternoon in the year 1961 but now reported overdue and missing and by now searched for on land, sea and air by anguished human beings, fearful of what they'll findEin Passagierflugzeug auf dem Weg von London nach New York, an einem ereignislosen Nachmittag im Jahre 1961. Mittlerweile als verspätet und vermisst gemeldet und inzwischen verzweifelt gesucht von Menschen, die sich vor dem fürchten, was sie finden werden. The Odyssey of Flight 33 (1961)
I've paid my dues in this world, and the next one, too.Mittlerweile habe ich mir das Leben auf der Erde und im Himmel verdient. Mamma Roma (1962)
By now, I assume Mrs. Hardwicke has read them.Mrs. Hardwicke las das mittlerweile wohl. The Notorious Landlady (1962)
Gee, she must be about 150 by now.Mensch, sie muss ja mittlerweile 150 sein. What Ever Happened to Baby Jane? (1962)
Well, sir, i been walking the earth for something like 70 year now.Nun, Sir, ich laufe mittlerweile um die 70 Jahre auf der Erde rum. The Hunt (1962)
You're part of me now.Mittlerweile bist du ein Teil von mir. Red Desert (1964)
The little birdies know by now. They don't fly there anymore.Aber mittlerweile wissen die Vögel das und machen einen Bogen. Red Desert (1964)
- l know you.Ich kenne dich mittlerweileThe Soft Skin (1964)
What have you got on Dr. Brown now?Was wissen Sie mittlerweile über Dr. Brown? Sex and the Single Girl (1964)
As for the police, I do not think that you had the time to alert them, nor that they have the audacity to arrest me.Denn mittlerweile wissen Sie zu viel. Und was die Polizei betrifft... Ich glaube nicht, dass Sie genug Zeit haben, sie zu verständigen, oder die den Mut, mich aufzuhalten. Tintin et les oranges bleues (1964)
You should know your enemies by now.Ihr solltet mittlerweile wissen, wer Eure Feinde sind. The Agony and the Ecstasy (1965)
Well, we're about ready for the next bout, a one-fall match between the Hayseed and Karl van Striker.So mittlerweile sind wir zum nächsten Kampf fertig. Ein Kampf zwischen The Hacy und Carl von Stone. Mirage (1965)
They should've been back by now.Sie sollten mittlerweile zurück sein. Adventure of the Lion Cubs (1966)
I should think you'd be accustomed to not being loved by now.Ich dachte, du bist mittlerweile daran gewöhnt, nicht geliebt zu werden. Harper (1966)
But that was some 10 years ago.Aber es ist mittlerweile 10 Jahre her. Savage Gringo (1966)
They're certainly aware by now that we're totally incapable of it.Mittlerweile wissen sie sicher, dass wir dazu gar nicht in der Lage sind. The Corbomite Maneuver (1966)
Oh, by this time, old Harry will be way off in the middle of the jungle.Mittlerweile ist der alte Harry längst im Dschungel verschwunden. Crisis at the Compound (1966)
Well, Clarence, at this point I don't know whether it's you growling or your stomach.Ok, Clarence, mittlerweile hab ich keine Ahnung mehr, ob du oder mein Magen knurrt. Judy and the Baby Elephant (1967)
No, but by that time, he may be out here.Nein. Aber mittlerweile, könnte er schon wieder raus sein. D-Day at Stalag 13 (1967)
Now I am. - Get the rest of those pirates. - Hey!Das war zu Beginn vielleicht eine Routineangelegenheit... aber mittlerweile hat sie bei sechs Behörden höchste Priorität. My Master, the Pirate (1967)
- Yes.Es ist mittlerweile eine Schlacht. The Ballad of Josie (1967)
Now we got to get away.Die Goldkiste ist mittlerweile in unserer Hand. Kill the Wickeds (1967)
Yeah, he is but everyone's frustrated, more or less.Der verträgt bloß die Hitze nicht. Aber das geht uns mittlerweile allen so. Son of Godzilla (1967)
Carter should have been back by now.Carter sollte mittlerweile schon zurück sein. Monkey Business (1968)
- O, that may be the smell of fresh air by now.Vielleicht riecht die mittlerweile so. Hot Millions (1968)
It so happens that nowadays, even the French come over to London for that.Zufällig kommen mittlerweile sogar die Franzosen dafür nach London. Hot Millions (1968)
I assume that money eventually into your hands.Aber wenn ich mir das hier so ansehe vermute ich mal, dass das Silber mittlerweile in euren Händen ist. The Mercenary (1968)
I'm sure you're no longer getting the same thrills.Ich bin überzeugt, dass Sie mittlerweile keinen Spaß mehr daran haben. The Laughing Woman (1969)
Lt should have healed by now...Mittlerweile müsste es verheilt sein... La bambola di Satana (1969)
Schultz could have walked back to camp by now.Schultz könnte mittlerweile schon ins Lager gelaufen sein. It's Dynamite (1970)
She should have the film by now.Mittlerweile sollte sie den Film haben. The Merry Widow (1970)
But Gary Hamilton's lifelong conviction sticks in his blood.Gary Hamilton aber steckt mittlerweile die lebenslange Verurteilung im Blut. And God Said to Cain (1970)
It has become an obsession.Es ist mittlerweile zur Besessenheit geworden. The Bird with the Crystal Plumage (1970)
Jesus Christ, you ought to know me well enough for that!Großer Gott, du solltest mich mittlerweile gut genug kennen! Five Easy Pieces (1970)
I wonder if Apollo ever got married.Ob erwohl mittlerweile verheiratet ist? Hercules in New York (1970)
Your service has become quite famous, you know?Weißt du, dein Service ist mittlerweile ziemlich berühmt. Deep End (1970)
Now you're a symbol... you have to come out... all the comrades are waiting for you!Massa, du bist mittlerweile ein Aushängeschild! Los, komm, die Kameraden erwarten dich alle! Lulu the Tool (1971)
In the meantime, I'm sure you and "Mrs. Jones" can find some way to amuse yourselves.Mittlerweile finden Sie und "Mrs. Jones" sicher die eine oder andere Kurzweil. Diamonds Are Forever (1971)

German-Thai: Longdo Dictionary
mittlerweileในระหว่างนี้, ในระหว่างนั้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
inzwischen; mittlerweilemeanwhile [Add to Longdo]
jetzt; jetzt schon; mittlerweileby now [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  mittlerweile /mitlrvailə/
   meanwhile

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top