ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mitternacht

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mitternacht-, *mitternacht*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mitternacht มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mitternacht*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Midnight.Um MitternachtSuspect (2002)
I'll get it at midnight at the border of the kingdom.Ich hol es mir um Mitternacht an der Grenze des Reiches. The Singing Ringing Tree (1957)
At midnight at the border of the kingdom.Um Mitternacht. An der Grenze des Reiches. The Singing Ringing Tree (1957)
I called him around midnight, and told him a story.Ich rief ihn um Mitternacht an und erfand eine Geschichte. Inspector Maigret (1958)
Say, Lagrume, do you realize?Zwischen sieben und MitternachtInspector Maigret (1958)
And if he went out with you, he wouldn't get home until after midnight.Und wenn er mit dir ausgeht, ist er vor Mitternacht nicht zu Hause. Design for Loving (1958)
Harry, it's past midnight.Es ist nach MitternachtPoison (1958)
We can't all stick around till midnight.Sollen wir bis Mitternacht warten? Elevator to the Gallows (1958)
- Yeah, it's a midnight spook bit.- Ja. - Ja, ein Mitternachts-Spukfilmabend. The Blob (1958)
But for these four men... i'll be the midnight of their lives.Aber für diese vier Männer ist es die Mitternacht ihres Lebens. The Bravados (1958)
About midnight.Ungefähr MitternachtHorror of Dracula (1958)
Tomorrow night at midnight, let's drink a toast to your birthday.Morgen um Mitternacht trinken wir auf deinen Geburtstag. Indiscreet (1958)
He means to surprise you at midnight tomorrow whilst you're supposedly drinking toasts to each otherEr will dich morgen hier um Mitternacht überraschen, wenn ihr euch in Gedanken zutrinkt. Indiscreet (1958)
At the first stroke of midnight-Vergiss nicht, Schlag Mitternacht ... Indiscreet (1958)
Don't forget. Tomorrow at midnight.Und bitte vergiss nicht, morgen um Mitternacht ... Indiscreet (1958)
Exactly at midnight, I want him to open that door and let Mr. Adams see you just for one second, then jump back into the room and close the door behind you.- Punkt Mitternacht diese Tür öffnen, damit ihn Mr. Adams sieht, nur für eine Sekunde, dann machen Sie die Tür sofort wieder zu. Indiscreet (1958)
But if I'm not back by midnight the money's all yours, boys.Aber wenn ich um Mitternacht noch nicht da bin, gehört das ganze Geld euch, Jungs. The Law and Jake Wade (1958)
It's past midnight.Es ist Mitternacht vorbei. The Left Handed Gun (1958)
At Rio Rita around midnight, one might think it's a bed of roses, the girl with the cat eyes is dancing, pay attention to your heart tonight.Bei Rio Rita um Mitternacht, da hat so mancher zu früh gelacht, da tanzt das Mädchen mit den Katzenaugen, darum nimm dein Herz in acht heut Nacht. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
At Rio Rita around midnight, one might think it's a bed of roses, the girl with the cat eyes is dancing, pay attention to your heart tonight at Rio Rita tonight.Bei Rio Rita um Mitternacht, da hat so mancher zu früh gelacht. Da tanzt das Mädchen mit den Katzenaugen, darum nimm dein Herz in acht um Mitternacht, bei Rio Rita heute Nacht. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
At twelve I'll open the lobby door.Um Mitternacht mach ich euch auf. Big Deal on Madonna Street (1958)
I say midnight because, follow me, at twelve those who are home are sleeping and those at the movies still have to come back.Um Mitternacht, weil... Aufgepasst: Wer zu Hause ist, schläft um Mitternacht schon. Big Deal on Madonna Street (1958)
So you time it to be at the city limits just a little bit before midnight.Richte es so ein, dass du die Stadt kurz vor Mitternacht erreichst. Thunder Road (1958)
Mom won't let you stay out past midnight?Mutter lässt dich bis MitternachtLes tricheurs (1958)
Sure, at eleven.Ja,umMitternachtLes tricheurs (1958)
Yes, ma'am, there'll be saloons, but they'll be run in an orderly manner and shut up at midnight.Die bleiben bestehen, aber müssen ordentlich geführt werden. und pünktlich um Mitternacht zumachen. The Gunfight at Dodge City (1959)
Around midnight.Etwa um MitternachtAnatomy of a Murder (1959)
It will be midnight soon.Es ist fast MitternachtLe Bossu (1959)
I will appear briefly soon after midnight.Erst um MitternachtLe Bossu (1959)
When the second chime of midnight sounds, I will be on my way back.Zwei Stunden nach Mitternacht bin ich zurück. Le Bossu (1959)
I regret, but for a full-dress party at the duchess', that's hardly the right tie.Dies dürfte für eine Mitternachtsparty der Herzogin nicht die richtige Krawatte sein. Face of the Frog (1959)
You can just walk around until midnight.Ab Mitternacht ist hier Ruhe. Bis dahin kannst du ja spazieren gehen. The 400 Blows (1959)
Well, in my opinion, the best time would be around midnight.Meiner Meinung nach wäre es gegen Mitternacht am Besten. They Came to Cordura (1959)
Must leave here midnight to arrive location at dawn.Bricht hier Mitternacht auf, um bei Dämmerung an der Stelle zu sein. Our Man in Havana (1959)
Now today Is the 1 9th of j u ly. And your departu re's At m i dnight tonight.Heute haben wir den 19. Juli und Ihre Abreise erfolgt um MitternachtOne for the Angels (1959)
Time of departu re Is m i dnight tonight.Zeitpunkt der Abreise ist heute um MitternachtOne for the Angels (1959)
That may be, But departu re time Is set for m i dnight.Das mag sein, doch Zeitpunkt der Abreise ist um MitternachtOne for the Angels (1959)
And departu re Will be m i dnight.Und die Abreise findet um Mitternacht statt! One for the Angels (1959)
But we'll know Soon, she shou ld have A cris is by m i dnight.Um Mitternacht wird es kritisch werden. One for the Angels (1959)
By m i dnight?- Um MitternachtOne for the Angels (1959)
It's quarter to 1 2 :00. In 1 5 minutes, m i dnight.Es ist Viertel vor 12. Noch 15 Minuten bis MitternachtOne for the Angels (1959)
She's to come With me at m i dnight, So imust be In there at m i dnight.Sie muss im Mitternacht mit mir kommen, also muss ich um Mitternacht da drin sein. One for the Angels (1959)
You see, If i didn't get in there At precisely m i dnight, Then the whole Timetable would Be upset.Sehen Sie, wenn ich nicht exakt um Punkt Mitternacht da reingehe, dann würde der gesamte Zeitplan durcheinander geraten. One for the Angels (1959)
It's m i dnight!MitternachtOne for the Angels (1959)
It's m i dnight and i've Missed my appo i ntm ent!Es ist Mitternacht und ich habe meine Verabredung verpasst! One for the Angels (1959)
Tonight at midnight his time is out.Heute um Mitternacht läuft seine Frist ab. The Red Circle (1960)
It's midnight.Es ist MitternachtThe Red Circle (1960)
Theattached outlineshows where you ought to meet me tomorrow at midnight. Bring 10.000 pounds.Die beiliegende Skizze gibt den Ort an, an welchem ich Sie morgen... um Mitternacht erwarte. The Red Circle (1960)
- But it's almost midnight!- Was, jetzt um MitternachtThe Terrible People (1960)
A midnight cup of tea withMan um Mitternacht Tee trinken kann Cinderfella (1960)

German-Thai: Longdo Dictionary
Mitternacht(n) |die, nur Sg.| เที่ยงคืน, ยี่สิบสี่นาฬิกา เช่น Wie spät ist est? - Es ist genau Mitternacht. กี่โมงแล้ว - เที่ยงคืนพอดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitternacht {f}; 0 Uhrmidnight; 12:00 a.m. [Add to Longdo]
vor; kurz vor; fast | fast Mitternacht | drei Tage vor ...shy | shy of midnight | three days shy of ... [Add to Longdo]
Schwarzer Zwergkaiserfisch {m}; Mitternachts-Zwergkaiserfisch {m} (Centropyge nox) [zool.]black (dwarf) angel [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
深夜[しんや, shinya] tiefe_Nacht, Mitternacht [Add to Longdo]
零時[れいじ, reiji] 12_Uhr (Mitternacht=Mittag) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Mitternacht /mitrnaxt/ 
   midnight

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top