ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smitten

S M IH1 T AH0 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smitten-, *smitten*
English-Thai: Longdo Dictionary
smitten(adj slang) หลงรัก เช่น Maybe you can't read because you're so smitten by the cute girl sitting in front of you that you can't concentrate. , S. in love,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smitten[VI] กริยาช่องที่ 3 ของ smite
smitten[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ smite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smitten(สมิท'เทิน) vt. กริยาช่อง 3 ของ smite

English-Thai: Nontri Dictionary
smitten(vt) pp ของ smite

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's been smitten ever since.แล้วเธอก็ตอบตกลงไปทานมื้อค่ำกับเค้า Bonfire of the Vanity (2008)
You know, I think he's quite smitten with you.เธอรู้ไหม ฉันคิดว่าเค้า ค่อนข้างถูกใจเธออย่างแรง Bonfire of the Vanity (2008)
That's right, there's not one woman who doesn't get smitten at this sight.ฉันหล่ออยู่แล้ว ไม่มีผู้หญิงคนไหนเห็นฉันแล้วจะไม่ตกหลุมรัก Episode #1.13 (2009)
M.J. is so smitten with her.เอ็มเจตกหลุมเธอเข้าละ The Glamorous Life (2010)
You're not a guy who'd get smitten by a stuntwoman.นายไม่ใช่คนที่ต้องมาเจ็บตัวเพราะสตั๊นท์หญิงคนนั้นซะหน่อย Episode #1.2 (2010)
I'm sure they'll call us to meet them this weekend, since they were so smitten with us.ไม่มีทางเลยใช่มั้ย อันเดร น่าอายชะมัด New Tales of the Gisaeng (2011)
Your idealism, I think, is why my son, for all his mistakes, is so smitten with you.ลูกชายของฉันทำสิ่งผิดพลาดหลายอย่าง แต่ฉันคิดว่าเขาหลงรักเธอเพราะเธอมีอุดมการณ์นะ Damaged (2012)
- You are smitten with the accused, Miss Bloom,คุณตกหลุมรักจำเลยนะ คุณบลูม Hassun (2014)
No wonder the local girls from town are smitten with you.นึกภาพผู้หญิงในเมืองโดนทุบตีพร้อมคุณสิ Urge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smittenI was at a musical recently, in the third row. Seeing the actor I love up close like that made me feel more smitten with him than ever.

CMU English Pronouncing Dictionary
SMITTEN S M IH1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smitten (v) smˈɪtn (s m i1 t n)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smite \Smite\ (sm[imac]t), v. t. [imp. {Smote} (sm[=o]t), rarely
   {Smit} (sm[i^]t); p. p. {Smitten} (sm[i^]t"t'n), rarely
   {Smit}, or {Smote}; p. pr. & vb. n. {Smiting}
   (sm[imac]t"[i^]ng).] [AS. sm[imac]tan to smite, to soil,
   pollute; akin to OFries. sm[imac]ta to smite, LG. smiten, D.
   smijten, G. schmeissen, OHG. sm[imac]zan to smear, stroke,
   OSw. & dial. Sw. smita to smite, Dan. smide to throw, Goth.
   bismeitan, to anoint, besmear; cf. Skr. m[=e]d to be fat. The
   original sense seems to have been, to daub on, to smear. Cf.
   {Smut}.]
   1. To strike; to inflict a blow upon with the hand, or with
    any instrument held in the hand, or with a missile thrown
    by the hand; as, to smite with the fist, with a rod,
    sword, spear, or stone.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn
       to him the other also.        --Matt. v. 39.
    [1913 Webster]
 
       And David . . . took thence a stone, and slang it,
       and smote the Philistine in his forehead. --1 Sam.
                          xvii. 49.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to strike; to use as an instrument in striking or
    hurling.
    [1913 Webster]
 
       Prophesy, and smite thine hands together. --Ezek.
                          xxi. 14.
    [1913 Webster]
 
       Saul . . . smote the javelin into the wall. --1 Sam.
                          xix. 10.
    [1913 Webster]
 
   3. To destroy the life of by beating, or by weapons of any
    kind; to slay by a blow; to kill; as, to smite one with
    the sword, or with an arrow or other instrument.
    [1913 Webster]
 
   4. To put to rout in battle; to overthrow by war.
    [1913 Webster]
 
   5. To blast; to destroy the life or vigor of, as by a stroke
    or by some visitation.
    [1913 Webster]
 
       The flax and the barly was smitten.  --Ex. ix. 31.
    [1913 Webster]
 
   6. To afflict; to chasten; to punish.
    [1913 Webster]
 
       Let us not mistake God's goodness, nor imagine,
       because he smites us, that we are forsaken by him.
                          --Wake.
    [1913 Webster]
 
   7. To strike or affect with passion, as love or fear.
    [1913 Webster]
 
       The charms that smite the simple heart. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Smit with the love of sister arts we came. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {To smite off}, to cut off.
 
   {To smite out}, to knock out, as a tooth. --Exod. xxi. 27.
 
   {To smite with the tongue}, to reproach or upbraid; to
    revile. [Obs.] --Jer. xviii. 18.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smitten \Smit"ten\ (sm[i^]t"t'n),
   p. p. of {Smite}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smitten
   adj 1: (used in combination) affected by something overwhelming;
       "conscience-smitten"; "awe-struck" [syn: {smitten},
       {stricken}, {struck}]
   2: marked by foolish or unreasoning fondness; "gaga over the
     rock group's new album"; "he was infatuated with her" [syn:
     {enamored}, {infatuated}, {in love}, {potty}, {smitten},
     {soft on(p)}, {taken with(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top