ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -螯-, *螯*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[螯, áo, ㄠˊ] claws, pincers
Radical: Decomposition: 敖 (áo ㄠˊ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 5,610

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áo, ㄠˊ, ] nippers; claw (of crab); chela; pincers; Astacus fluviatilis, #52,981 [Add to Longdo]
[róng áo xiè, ㄖㄨㄥˊ ㄠˊ ㄒㄧㄝˋ, / ] mitten crab (Eriocheir sinensis) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はさみ, hasami] (n) (uk) pincers (crab, scorpion, etc.); claws [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Pincer Movement... the strategy used in Earth's Second Punic War against the Roman Republic at the Battle of Cannae.[CN] 形陣戰術體系 在地球上第二次布匿戰爭 抵抗羅馬的坎尼會戰中被廣泛使用 Halo 4: Forward Unto Dawn (2012)
Now you, Hiromi, are thin.[CN] 有人說像蜘蛛蟹的. Love & Pop (1998)
...the original rock lobster.[CN] 原创歌手大 The Little Mermaid: Ariel's Beginning (2008)
All right, I need one terrine, two bisque and a langoustine, please.[CN] 1份法国派、2份浓汤和1份 No Reservations (2007)
Cold chicken, paté d'alouettes, salade de langoustine, gâteau de carottes et Gruyére...[CN] 冷鸡肉,卤鸭头 色拉海虾奶油和干酪胡梦卜... The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
A boxer crab attaches a tiny sea anemone to each fist.[CN] 拳师蟹的双 各抓着一只细小海葵 除了作为防卫 Creatures of the Deep (2009)
The American crayfish was introduced in the '20s.[CN] 美国虾是20世纪引入的 RocknRolla (2008)
Crayfish étouffée, anyone?[CN] 法式虾料理,谁要? The House of Luthor (1994)
These are squat lobsters, clad in furry armor jostling with one another beside the jets of superheated water for the best places, from which to graze on bacteria.[CN] 这些龙虾(属蟹类) 覆盖着有毛的甲壳, 互相争抢最佳位置来摄取喷出的炙热海水中的细菌 Ocean Deep (2006)
They were like spiders, but with pincers, not fangs. Some of them over a meter long.[CN] 它们像是蜘蛛 但有而不是毒牙 有些足有一公尺长 Episode #1.2 (2007)
Ter-mite[CN]  Be with You (2004)
I should have been a pair of ragged claws scuttling across the floors of silent seas.[CN] 我应该会成为... ...一对粗糙的钳 匆匆划过... Love and Death (1975)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top