ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whitish

W AY1 T IH0 SH   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whitish-, *whitish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whitish[ADJ] ค่อนข้างขาว, See also: ค่อนข้างซีด, ค่อนข้างซีดขาว, Syn. pale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whitish(ไว'ทิช) adj. ค่อนข้างขาว,ซีดขาว,ซีด,ค่อนข้างขาวเผือก, Syn. white

CMU English Pronouncing Dictionary
WHITISH    W AY1 T IH0 SH
WHITISH    HH W AY1 T IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whitish    (j) wˈaɪtɪʃ (w ai1 t i sh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
晒し飴[さらしあめ, sarashiame] (n) sweet rice jelly; (whitish) rice candy [Add to Longdo]
白っぽい[しろっぽい, shiroppoi] (adj-i) whitish [Add to Longdo]
薄白い[うすじろい, usujiroi] (adj-i) whitish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whitish \Whit"ish\, a. [From {White}.]
   [1913 Webster]
   1. Somewhat white; approaching white; white in a moderate
    degree.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Covered with an opaque white powder.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whitish
   adj 1: resembling milk in color not clear; "milky glass" [syn:
       {milky}, {milklike}, {whitish}]
   2: of something having a color tending toward white [syn:
     {whitish}, {off-white}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top