ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

銀河

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -銀河-, *銀河*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
银河[yín hé, ㄧㄣˊ ㄏㄜˊ, / ] Milky Way; our galaxy, #9,903 [Add to Longdo]
银河系[yín hé xì, ㄧㄣˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ, / ] galaxy, #34,028 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
銀河[ぎんが, ginga] (n) ทางช้างเผือก

Japanese-English: EDICT Dictionary
銀河[ぎんが, ginga] (n) (1) Milky Way; (2) galaxy; (P) [Add to Longdo]
銀河[ぎんがぐん, gingagun] (n) group of galaxies [Add to Longdo]
銀河[ぎんがけい, gingakei] (n,adj-no) galaxy; galactic system [Add to Longdo]
銀河座標[ぎんがざひょう, gingazahyou] (n) galactic coordinates [Add to Longdo]
銀河赤道[ぎんがせきどう, gingasekidou] (n) galactic equator [Add to Longdo]
銀河[ぎんがだん, gingadan] (n) cluster of galaxies [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are many galaxies in the universe.宇宙にはたくさんの銀河がある。
There are innumerable stars in the Galaxy.銀河系には無数の星がある。
Astronomers inferred the existence of a local supercluster.天文学者が局部超銀河団の存在を推定しました。
What Jansky had observed was the 14.6m wavelength radio wave from the Milky Way's core.ジャンスキーが観測したのは銀河系の中心核からの波長14.6mの電波であった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're really gonna be able to jack up our prices... if we're two-time galaxy savers.[JA] 銀河系を2回も救えば 俺たちの年俸が暴騰するんだ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
After all, our sun is only one star of an estimated 400 billion in our galaxy, the Milky Way.[CN] 畢竟,太陽只是 銀河四千億恆星中的一個恆星 Our Universe 3D (2013)
He put a fuse in the middle of your machine and I've just told the entire galaxy how to light it.[JA] お前のマシンの中心に 導火線を埋め込んだ 点火方法を全銀河に向けて 知らせたところよ Rogue One: A Star Wars Story (2016)
It's made from the light of millions of faraway stars, arranged in a disc-like structure.[CN] 銀河是由數百萬個 遙遠恆星的光構成 排成圓盤般的結構 Our Universe 3D (2013)
You've created a force that could take over the galaxy.[JA] 銀河系全体を 支配する力があるのよ。 Myriad (2016)
Seen from outside, two mighty spiral arms define the appearance of our galaxy.[CN] 從外側觀看,兩個大旋臂 勾勒銀河的外觀 Our Universe 3D (2013)
And throughout the galaxy a trillion planets.[JA] 10兆の惑星が銀河系に Attraction (2017)
- Serve the galaxy. - It too.[JA] ─ 銀河を守れ ─ おまえもな Attraction (2017)
Galaxies are drifting through space, which allows for exceptional compositions.[CN] 銀河在太空漂浮 太空讓銀河形成奇特結構 Our Universe 3D (2013)
Our own solar system lies far outside the centre of our galaxy, within the Orion-Cygnus Arm.[CN] 我們的太陽系 距離銀河中心相當遙遠 位在獵戶天鵝座旋臂中 Our Universe 3D (2013)
Scientists assume that the smaller galaxy has fully passed through the bigger one, and as a result, created a form that reminds us of a rose.[CN] 科學家認為小銀河 完全穿過大銀河 結果形成猶如玫瑰的形狀 Our Universe 3D (2013)
After all, the truth is that a stranger, from the distant cosmos, he believed in us.[JA] それは、遠い銀河から来た... 人間以上に人間を信じた たったひとりの異星人 Attraction (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
銀河[ぎんが, ginga] Milchstrasse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top