Search result for

เชิงเส้น

(10 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชิงเส้น-, *เชิงเส้น*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิงเส้น [ADJ] linear, Example: รูปแบบของกราฟเป็นกราฟเชิงเส้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
linearเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
asymptoticเชิงเส้นกำกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bilinearเชิงเส้นคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectilineal; rectilinearเชิงเส้นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectilinear; rectilinealเชิงเส้นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
curvilinearเชิงเส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงเส้น[adj.] (choēngsen) EN: linear   FR: linéaire

English-Thai: Longdo Dictionary
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น

Are you satisfied with the result?

Go to Top