ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

additive

AE1 D AH0 T IH0 V   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -additive-, *additive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
additive[ADJ] ซึ่งเพิ่มเข้าไป, Syn. be added
additive[N] สิ่งที่เพิ่มเข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
additive(แอด' ดิทิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะหรือเกิดจากการเพิ่มหรือบวก,ซึ่งเพิ่มหรือบวก -n. สิ่ง ที่เพิ่มเข้าไป, Syn. cumulative)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
additiveสารเติมแต่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
additiveสารเติมแต่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additive functionฟังก์ชันการบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
additive inverseตัวผกผันการบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
additive set functionฟังก์ชันเซตการบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additive สารปรุงแต่ง
สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Additiveเพิ่มฤทธิ์, ออกผลร่วมกัน, รวม, มากขึ้น [การแพทย์]
Additive Effectเพิ่มผลทวีคูณ [การแพทย์]
Additive Typeแบบเพิ่มข้อ [การแพทย์]
Additivesสารผสมเพิ่ม [TU Subject Heading]
Additivesสารผสมเพิ่ม [TU Subject Heading]
Additivesสารผสมเพิ่ม [TU Subject Heading]
Additivesสารเคมีที่เติมเข้าไปในยางเพียงเล็กน้อยเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ ตามต้องการ สารเติมแต่งมีด้วยกันหลายประเภท ตัวอย่างเช่น สารต้านปฏิกิรยาออกซิเดชัน สารกันไฟฟ้าสถิต สารเพิ่มสี สารหน่วงการติดไฟ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Additivesสารเสริม, การเติมสารตัวอื่น, สารที่ผสมในอาหาร [การแพทย์]
Additives, Miscellaneousสารปรุงแต่งอื่นๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Food additives. It's food additives.อาหารเป็นพิษ, อาหารเป็นพิษแหง ๆ Mannequin (1987)
And using foods additives, We induce the chemical pregnancy.และใช้การให้สารอาหาร เราทำให้เกิดการตั้งครรภ์เทียม Æon Flux (2005)
I know it's illegal! There's no additives or preservatives in it.ฉันรู้ว่ามันผิด แต่นี่ไม่ได้ใส่สารกันบูด Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Well, Miami's gasoline comes from the same central distribution point, individual stations, they add unique additives.แต่ น้ำมันในไมอามี่มาจากแหล่งกระจายน้ำมันกลางเดียวกัน แต่ละสถานี เขาก็จะเพิ่มตัวประกอบเฉพาะของแต่ละที่เอง Won't Get Fueled Again (2008)
I can run a search for local stations that use toluene as a gasoline additive.อืม ฉันจะค้นหาในท้องที่ ที่ใช้โทลูนเติมเข้าไปในแก๊สโซลีน Won't Get Fueled Again (2008)
Mr. Nelson, we matched the additive in your station's fuel to gasoline we found in a black Escalade.คุณเนลสัน เราได้เทียบส่วนประกอบน้ำมันและมันตรงกับปั๊มของคุณ น้ำมันที่เราได้จากรถเอสคาเลดสีดำ Won't Get Fueled Again (2008)
The additives used to strengthen the bacterial capsulesมีสารเร่งให้แบคทีเรียแข็งแกร่งขึ้น Amplification (2009)
In your anthrax program. I just said we don't use those additives.ผมเพิ่งบอกว่าพวกเราไม่ได้ใช้สารเร่งตัวที่ว่า Amplification (2009)
Well,we got some food and cosmetic additives and a shot of isopropyl.เราพบอาหารบางอย่างและเครื่องสำอาง ที่ถูกเติมลงไป และไอโซโพรพิล Bolt Action (2009)
Okay, so here is a additive stereolithograph that I borrowed from Archeology.เอาล่ะ ตรงนี้ เครื่องสเตอริโอไลโตกราฟฟี่ ที่ทำเพิ่มขึ้นมา ที่ฉันยืมมาจากแผนกโบราณคดี The Bones That Weren't (2010)
Where the additive formula went wrong, where my initial projections failed.เมื่อสูตรที่เพิ่มเข้าไป เกินผิดปกติ เมื่อสิ่งที่วางแผนเริ่มต้นไว้ ล้มเหลว How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
The food additive that I've introduced into the Turducken has a near-100% rate of effectiveness.สารเจือปนในอาหาร ที่ผมได้แนะนำ อยู่ในไก่งวงสอดไส้มีประสิทธิภาพในอัตรา เกือบร้อยเปอร์เซนต์ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมบัติการบวก[n. exp.] (sombat kān būak) EN: additive property   FR: propriété de l'addition [f]
วัตถุเจือปน[n. exp.] (watthu jeūapon) EN: additive   FR: addiditf [m]
วัตถุเจือปนอาหาร[n. exp.] (watthu jeūapon āhān) EN: food additive   FR: additif alimentaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDITIVE    AE1 D AH0 T IH0 V
ADDITIVES    AE1 D AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
additive    (n) ˈædɪtɪv (a1 d i t i v)
additives    (n) ˈædɪtɪvz (a1 d i t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
添加剂[tiān jiā jì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ, / ] additive; food additive, #11,708 [Add to Longdo]
助剂[zhù jì, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] additive; reagent, #37,291 [Add to Longdo]
堆垒数论[duī lěi shù lùn, ㄉㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄕㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] additive number theory (math.) [Add to Longdo]
外加剂[wài jiā jì, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ, / ] additive [Add to Longdo]
相加性的[xiāng jiā xìng de, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙, ] additive [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zusatzstoff {m}; Zusatz {m}; Additiv {n} | Zusatzstoffe {pl}; Zusätze {pl}; Additive {pl}additive | additives [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化学添加物[かがくてんかぶつ, kagakutenkabutsu] (n) (See 食品添加物) chemical additives [Add to Longdo]
加法混色[かほうこんしょく, kahoukonshoku] (n) additive mixture of colors; additive mixture of colours [Add to Longdo]
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくガウスざつおん, kahouseihakushoku gausu zatsuon] (n) {comp} AWGN; additive white gaussian noise [Add to Longdo]
食品添加物[しょくひんてんかぶつ, shokuhintenkabutsu] (n) food additive; (P) [Add to Longdo]
着味[ちゃくみ, chakumi] (n) seasoning (esp. in food industry with additives); flavoring [Add to Longdo]
添加剤供給[てんかざいきょうきゅう, tenkazaikyoukyuu] (n) additive supply [Add to Longdo]
添加物[てんかぶつ(P);てんかもの, tenkabutsu (P); tenkamono] (n) addition; additive; appendix; (P) [Add to Longdo]
入浴剤[にゅうよくざい, nyuuyokuzai] (n) bathing powder; bathwater additive [Add to Longdo]
味の素[あじのもと, ajinomoto] (n) (1) {food} monosodium glutamate (brand name); MSG; (2) Ajinomoto (Japanese food additive company); (P) [Add to Longdo]
無添加[むてんか, mutenka] (adj-no) (See 添加) additive-free [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくがうすざつおん, kahouseihakushokugausuzatsuon] AWGN, additive white gaussian noise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Additive \Ad"di*tive\, a. [L. additivus.] (Math.)
   Proper to be added; positive; -- opposed to {subtractive}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 additive
   adj 1: designating or involving an equation whose terms are of
       the first degree [syn: {linear}, {additive}] [ant:
       {nonlinear}]
   2: characterized or produced by addition; "an additive process"
     [ant: {subtractive}]
   n 1: something added to enhance food or gasoline or paint or
      medicine

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top