ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jolly

JH AA1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jolly-, *jolly*, jol
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jolly(adj) ร่าเริง, See also: เบิกบาน, เปี่ยมไปด้วยความสุข, Syn. happy, cheerful, jovial, Ant. unhappy, dispirited
jolly(adj) สนุกสนาน, See also: ครึกครื้น, Syn. lively, enjoyable, Ant. dull
jolly(adv) อย่างยิ่ง, See also: มาก, Syn. very, extremely
jolly boat(n) เรือเล็กที่อยู่บนกราบเรือใหญ่
jolly-well(sl) อย่างแน่นอน, See also: อย่างมั่นใจได้
jolly along(phrv) ทำให้รื่นเริง, See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้ร่าเริง, Syn. chivy along

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jolly(จอล'ลี) { jollied, jollying, jollies } adj. รื่นเริง, สนุกสนาน, เบิกบานใจ, มีความสุข, มีเสน่ห์, ใหญ่, ละเอียด, มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ, พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง, มาก. n. ความสนุกสนาน, ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
jolly boatn. เรือบดที่อยู่กับเรือใหญ่
jolly roger(รอจ'เจอะ) n. ธงสลักที่เป็นรูปหัวกะโหลกไขว้, Syn. black flag

English-Thai: Nontri Dictionary
jolly(adj) รื่นเริง, ร่าเริง, ครึกครื้น, สนุกสนาน, เบิกบาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lunch? I say, what a jolly idea. Rather like a picnic, isn't it?มื้อเที่ยงรึเป็นความคิดที่ดีเชียว เหมือนกับมาปิคนิคเลยว่ามั้ย Rebecca (1940)
(Music resumes) It's rather a jolly place.มันคือสถานที่ที่ค่อนข้างครึกครื้น Help! (1965)
And at the end of the happy day he is slaughtered jolly with a knife.เขาจะฆ่าครึกครื้นด้วยมีด Help! (1965)
And sacrificed jolly with a knife, so I'm told, with that ring.และเสียสละครึกครื้นด้วยมีด หรือเพื่อให้ฉันได้ยิน กับแหวนที่ สามชั่วโมงจะมีชีวิตอยู่ Help! (1965)
We turned him over to French authorities, who were jolly pleased to have him back.เราหันเขาไปยังเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสที่มี ความยินดีที่ครึกครื้นที่จะมีเขากลับมา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
There's my boy. Jolly good.มีเด็กผู้ชายของฉัน ดี Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
For she's a jolly good fellowเพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย เพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย เพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย Clue (1985)
For she's a jolly good fellowเพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย เพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย Clue (1985)
Jolly good!Jolly good! Anna and the King (1999)
Well done, Ned Jolly good show.ทำดีเน็ด Jolly แสดงที่ดี The Russia House (1990)
Oh. How jolly our Christmas will be.โอ้ คริสมาสต์ของเพวกเราจะรื่นเรงแค่ไหนนะ The Nightmare Before Christmas (1993)
For he's A jolly good fellow... For he's A jolly good fellow...สำหรับเขาที่เป็นเพื่อนที่ดีมาก Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jollyShe was jolly well made to pay.
jollyThe weather's rather jolly today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิกแกมหยอก(v) tease, See also: jolly, Syn. เหน็บแนม, Example: ในการล้อการเมือง เราจะล้อในภาพรวม หรือไม่ก็หยิกแกมหยอก ไม่เล่นตรงๆ, Thai Definition: เหน็บแนมทีเล่นทีจริง
รื่นเริง(adj) joyful, See also: jolly, cheerful, jovial, hilarious, enjoyable, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Example: เสียงเฉลิมฉลองอันรื่นเริงก้องกังวานไปทั่วอำเภอในวันสงกรานต์, Thai Definition: ที่สนุกสนานเบิกบานใจ, ที่เพลิดเพลิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (v) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (adj) EN: merry ; jolly ; hilarious ; mirthful  FR: joyeux
ครึกครื้น[khreukkhreūn] (adv) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively  FR: très agréable ; de rêve
รื่นเริง[reūnroēng] (adj) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable  FR: gai ; jovial ; joyeux
หยิกแกมหยอก[yikkaēmyøk] (v) EN: tease ; jolly
หยอก[yøk] (v) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of  FR: taquiner ; faire marcher
หยอกล้อ[yøk lø] (v, exp) EN: tease ; make fun of ; jolly ; kid
หยอกเย้า[yøkyao] (v) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JOLLY JH AA1 L IY0
JOLLYING JH AA1 L IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jolly (v) ʤˈɒliː (jh o1 l ii)
jollying (v) ʤˈɒlɪɪŋ (jh o1 l i i ng)
jollyboat (n) ʤˈɒlɪbout (jh o1 l i b ou t)
jollyboats (n) ʤˈɒlɪbouts (jh o1 l i b ou t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛快[tòng kuai, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨㄞ˙, ] jolly #10,671 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jolle { f } [ naut. ]jolly boat [Add to Longdo]
Piratenflagge { f }; Totenkopfflagge { f }Jolly Roger [Add to Longdo]
fidel; lustig; fröhlich; vergnügt { adj } | fideler; lustiger; fröhlicher; vergnügter | am fidelsten; am lustigsten; am fröhlichsten; am vergnügtestenjolly | jollier | jolliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョリーロジャー[jori-roja-] (n) Jolly Rodger; pirate skull-and-crossbones flag [Add to Longdo]
海賊の髑髏[かいぞくのどくろ, kaizokunodokuro] (n) skull and crossbones (pirate flag); Jolly Roger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jolly \Jol"ly\ (j[o^]l"l[y^]), a. [Compar. {Jollier}
   (-l[i^]*[~e]r); superl. {Jolliest}.] [OF. joli, jolif,
   joyful, merry, F. joli pretty; of Scand. origin, akin to E.
   yule; cf. Icel. j[=o]l yule, Christmas feast. See {Yule}.]
   [1913 Webster]
   1. Full of life and mirth; jovial; joyous; merry; mirthful.
    [1913 Webster]
 
       Like a jolly troop of huntsmen.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       "A jolly place," said he, "in times of old!
       But something ails it now: the spot is cursed."
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressing mirth, or inspiring it; exciting mirth and
    gayety.
    [1913 Webster]
 
       And with his jolly pipe delights the groves.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Their jolly notes they chanted loud and clear.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. Of fine appearance; handsome; excellent; lively;
    agreeable; pleasant. "A jolly cool wind." --Sir T. North.
    [Now mostly colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Full jolly knight he seemed, and fair did sit.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The coachman is swelled into jolly dimensions. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jolly \Jol"ly\ (j[o^]l"l[y^]), v. t.
   To cause to be jolly; to make good-natured; to encourage to
   feel pleasant or cheerful; -- often implying an insincere or
   bantering spirit; hence, to poke fun at. [Colloq.]
 
      We want you to jolly them up a bit.   --Brander
                          Matthews.
 
      At noon we lunched at the tail of the ambulance, and
      gently "jollied" the doctor's topography. --F.
                          Remington.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jolly \Jol"ly\ (j[o^]l"l[y^]), n.; pl. {Jollies}
   (j[o^]l"l[i^]z). [Prob. fr. {Jolly}, a.]
   A marine in the English navy. [Sailor's Slang]
 
      I'm a Jolly -- 'Er Majesty's Jolly -- soldier an'
      sailor too!               --Kipling.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jolly
   adv 1: to a moderately sufficient extent or degree; "pretty
       big"; "pretty bad"; "jolly decent of him"; "the shoes are
       priced reasonably"; "he is fairly clever with computers"
       [syn: {reasonably}, {moderately}, {pretty}, {jolly},
       {somewhat}, {fairly}, {middling}, {passably}] [ant:
       {immoderately}, {unreasonably}]
   adj 1: full of or showing high-spirited merriment; "when hearts
       were young and gay"; "a poet could not but be gay, in
       such a jocund company"- Wordsworth; "the jolly crowd at
       the reunion"; "jolly old Saint Nick"; "a jovial old
       gentleman"; "have a merry Christmas"; "peals of merry
       laughter"; "a mirthful laugh" [syn: {gay}, {jocund},
       {jolly}, {jovial}, {merry}, {mirthful}]
   n 1: a happy party
   2: a yawl used by a ship's sailors for general work [syn: {jolly
     boat}, {jolly}]
   v 1: be silly or tease one another; "After we relaxed, we just
      kidded around" [syn: {kid}, {chaff}, {jolly}, {josh},
      {banter}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top