Search result for

jolly

(50 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jolly-, *jolly*, jol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jolly[ADJ] ร่าเริง, See also: เบิกบาน, เปี่ยมไปด้วยความสุข, Syn. happy, cheerful, jovial, Ant. unhappy, dispirited
jolly[ADJ] สนุกสนาน, See also: ครึกครื้น, Syn. lively, enjoyable, Ant. dull
jolly[ADV] อย่างยิ่ง, See also: มาก, Syn. very, extremely
jolly boat[N] เรือเล็กที่อยู่บนกราบเรือใหญ่
jolly-well[SL] อย่างแน่นอน, See also: อย่างมั่นใจได้
jolly along[PHRV] ทำให้รื่นเริง, See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้ร่าเริง, Syn. chivy along

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jolly(จอล'ลี) {jollied,jollying,jollies} adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,เบิกบานใจ,มีความสุข,มีเสน่ห์,ใหญ่,ละเอียด,มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ,พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง,มาก. n. ความสนุกสนาน,ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
jolly boatn. เรือบดที่อยู่กับเรือใหญ่
jolly roger(รอจ'เจอะ) n. ธงสลักที่เป็นรูปหัวกะโหลกไขว้, Syn. black flag

English-Thai: Nontri Dictionary
jolly(adj) รื่นเริง,ร่าเริง,ครึกครื้น,สนุกสนาน,เบิกบาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, we all love the Christmas hymns, but it might be jolly to include a secular song.เอ่อ,พวกเราต่างก็ชอบเพลงสวดในเทศกาลคริสมาต์ แต่มันอาจครึกครื้นถ้ารวมเอาเพลงทั่วไปไว้ด้วย Doubt (2008)
How did he act? Was he jolly?ท่าทางเป็นไง เขามีความสุขไหม Public Enemies (2009)
For he's a jolly good fellowFor he's a jolly good fellow Cook (2009)
For he's a jolly good fellowFor he's a jolly good fellow Cook (2009)
For he's a jolly good fellowFor he's a jolly good fellow Cook (2009)
(henri sobbing) * for he's a jolly good fellow ** เพื่อเขาผู้เป็นเพื่อนที่ดี * Acafellas (2009)
* for he's a jolly good fellow * * for he's a jolly good fellow * * that nobody can deny. ** เพื่อเขาผู้เป็นเพื่อนที่ดี * * เพื่อเขาผู้เป็นเพื่อนที่ดี * * ผู้ที่มิมีใครเทียบได้ * Acafellas (2009)
Jolly amusing, but if you don't mind,มีอารมณ์ขันจริง ๆ แต่ถ้าไม่ขัดข้อง The Pirate Solution (2009)
And to make things even more jolly, there were so many blinking lights on the house they induced neighborhood-wide seizures.และเพื่อทำให้มันรื่นเริงยิ่งขึ้น ยังมีไฟกะพริบในบ้านเพียบ จนทำให้ละแวกนั้น ชักกระตุกตามๆกัน The Maternal Congruence (2009)
If that bitch was any bigger, it would be a Jolly Rancher.ถ้าไอ้สารเลวนั่นมันปรุงได้ก้อนใหญ่กว่านี้ ก็คงได้เป็นเจ้าพ่อผู้คิดค้นขนมเยลลี่รันเชอร์แล้วล่ะ Sunset (2010)
And planet jolly.และก็ดาวจอลลี่ Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
If you want to go to the shooting gallery of the jolly Roger, We can do that.ถ้าลูกอยากไปยิงปืน เราก็ไปได้ Can You Hear Me Now? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jollyShe was jolly well made to pay.
jollyThe weather's rather jolly today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิกแกมหยอก[V] tease, See also: jolly, Syn. เหน็บแนม, Example: ในการล้อการเมือง เราจะล้อในภาพรวม หรือไม่ก็หยิกแกมหยอก ไม่เล่นตรงๆ, Thai definition: เหน็บแนมทีเล่นทีจริง
รื่นเริง[ADJ] joyful, See also: jolly, cheerful, jovial, hilarious, enjoyable, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Example: เสียงเฉลิมฉลองอันรื่นเริงก้องกังวานไปทั่วอำเภอในวันสงกรานต์, Thai definition: ที่สนุกสนานเบิกบานใจ, ที่เพลิดเพลิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreūn) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful   
ครึกครื้น[adj.] (khreukkhreūn) EN: merry ; jolly ; hilarious ; mirthful   FR: joyeux
ครึกครื้น[adv.] (khreukkhreūn) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively   FR: très agréable ; de rêve
รื่นเริง [adj.] (reūnroēng) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable   FR: gai ; jovial ; joyeux
หยิกแกมหยอก[v.] (yikkaēmyøk) EN: tease ; jolly   
หยอก [v.] (yøk) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of   FR: taquiner ; faire marcher
หยอกล้อ[v. exp.] (yøk lø) EN: tease ; make fun of ; jolly ; kid   
หยอกเย้า[v.] (yøkyao) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of   

CMU English Pronouncing Dictionary
JOLLY    JH AA1 L IY0
JOLLYING    JH AA1 L IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jolly    (v) (jh o1 l ii)
jollying    (v) (jh o1 l i i ng)
jollyboat    (n) (jh o1 l i b ou t)
jollyboats    (n) (jh o1 l i b ou t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jolle {f} [naut.]jolly boat [Add to Longdo]
Piratenflagge {f}; Totenkopfflagge {f}Jolly Roger [Add to Longdo]
fidel; lustig; fröhlich; vergnügt {adj} | fideler; lustiger; fröhlicher; vergnügter | am fidelsten; am lustigsten; am fröhlichsten; am vergnügtestenjolly | jollier | jolliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョリーロジャー[, jori-roja-] (n) Jolly Rodger; pirate skull-and-crossbones flag [Add to Longdo]
海賊の髑髏[かいぞくのどくろ, kaizokunodokuro] (n) skull and crossbones (pirate flag); Jolly Roger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛快[tòng kuai, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨㄞ˙, ] jolly, #10,671 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jolly \Jol"ly\ (j[o^]l"l[y^]), a. [Compar. {Jollier}
   (-l[i^]*[~e]r); superl. {Jolliest}.] [OF. joli, jolif,
   joyful, merry, F. joli pretty; of Scand. origin, akin to E.
   yule; cf. Icel. j[=o]l yule, Christmas feast. See {Yule}.]
   [1913 Webster]
   1. Full of life and mirth; jovial; joyous; merry; mirthful.
    [1913 Webster]
 
       Like a jolly troop of huntsmen.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       "A jolly place," said he, "in times of old!
       But something ails it now: the spot is cursed."
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressing mirth, or inspiring it; exciting mirth and
    gayety.
    [1913 Webster]
 
       And with his jolly pipe delights the groves.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Their jolly notes they chanted loud and clear.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. Of fine appearance; handsome; excellent; lively;
    agreeable; pleasant. "A jolly cool wind." --Sir T. North.
    [Now mostly colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Full jolly knight he seemed, and fair did sit.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The coachman is swelled into jolly dimensions. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jolly \Jol"ly\ (j[o^]l"l[y^]), v. t.
   To cause to be jolly; to make good-natured; to encourage to
   feel pleasant or cheerful; -- often implying an insincere or
   bantering spirit; hence, to poke fun at. [Colloq.]
 
      We want you to jolly them up a bit.   --Brander
                          Matthews.
 
      At noon we lunched at the tail of the ambulance, and
      gently "jollied" the doctor's topography. --F.
                          Remington.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jolly \Jol"ly\ (j[o^]l"l[y^]), n.; pl. {Jollies}
   (j[o^]l"l[i^]z). [Prob. fr. {Jolly}, a.]
   A marine in the English navy. [Sailor's Slang]
 
      I'm a Jolly -- 'Er Majesty's Jolly -- soldier an'
      sailor too!               --Kipling.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jolly
   adv 1: to a moderately sufficient extent or degree; "pretty
       big"; "pretty bad"; "jolly decent of him"; "the shoes are
       priced reasonably"; "he is fairly clever with computers"
       [syn: {reasonably}, {moderately}, {pretty}, {jolly},
       {somewhat}, {fairly}, {middling}, {passably}] [ant:
       {immoderately}, {unreasonably}]
   adj 1: full of or showing high-spirited merriment; "when hearts
       were young and gay"; "a poet could not but be gay, in
       such a jocund company"- Wordsworth; "the jolly crowd at
       the reunion"; "jolly old Saint Nick"; "a jovial old
       gentleman"; "have a merry Christmas"; "peals of merry
       laughter"; "a mirthful laugh" [syn: {gay}, {jocund},
       {jolly}, {jovial}, {merry}, {mirthful}]
   n 1: a happy party
   2: a yawl used by a ship's sailors for general work [syn: {jolly
     boat}, {jolly}]
   v 1: be silly or tease one another; "After we relaxed, we just
      kidded around" [syn: {kid}, {chaff}, {jolly}, {josh},
      {banter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top