ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

节操

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -节操-, *节操*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
节操[jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ, / ] integrity; moral principle, #19,090 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ha, ha. Come on, llewyn. Give me a little credit.[CN] 拜托 勒维恩 我还是有点节操 Inside Llewyn Davis (2013)
More like jokes. Jokes that get out of control and push their way into the game.[CN] 更多的是笑话 许多没节操的笑话 Indie Game: The Movie (2012)
I've lost everything in the war but my honor ![CN] 战争期间我失去了一切 除了我的节操! Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
Sure, he was a filmmaker of dubious taste and talent at best, but he was an idealist.[CN] 没错,他只是个没品位,没节操的低成本电影导演 Terror Firmer (1999)
- Damn it.[CN] - 我节操掉一地 We Just Decided To (2012)
Oh, ignore him, Tanya, he's all mouth and no trousers.[CN] 哦 无视他吧 Tanya 他是个没节操的大嘴巴 Mamma Mia! (2008)
Spencer Olham had been wanted in connection with espionage charges, which came as a shock to many, who remembered him only as a deeply-principled and patriotic man.[CN] 斯宾塞. 欧哈蒙 因从事叛国活动被通缉 让认为他节操高尚的友人 讶异不已 Impostor (2001)
- Not embarrassing at all.[CN] - 节操掉一地啊 Superman vs. The Elite (2012)
A couple stacks in my religious[CN] (老子信仰就是钱) (骚年,腼腆的笑了,笑的尼玛多么有节操啊! ) Freelancers (2012)
Tou should thank me, your virtue is safe here![CN] 你应该谢谢我 你的节操在这安全! Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
Yes, it's true, I always admired Paul for his good principles and his high sense of family![CN] 对 是真的 我总是钦佩鲍尔 他的良好节操和家庭责任感! Candido erotico (1978)
I hate myself. I'm a horrible person.[CN] 我都恨死我自己了,我真是没节操 Welcome to the Jungle (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top