Search result for

infant

(131 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infant-, *infant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infant[ADJ] ซึ่งอยู่ในวัยทารก, See also: เกี่ยวกับทารก, ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้น, Syn. young, beginning
infant[N] ทารก, See also: เด็กอ่อน, Syn. baby, toddler, nursling
infantry[N] ทหารราบ, See also: พลเดินเท้า, ปัตตานึก, ยุหบาตร, Syn. foot soldiers, foot regiment, line infantry
infantile[ADJ] เหมือนทารก, See also: เกี่ยวกับทารก, Syn. childish, babyish, Ant. mature
infanticide[N] การฆ่าทารก, See also: ผู้ฆ่าทารก
infantryman[N] ทหารราบ, See also: พลเดินเท้า, Syn. infantry soldier, foot soldiers, foot regiment, line infantry
infantile paralysis[N] โรคโปลิโอ, Syn. poliomyelitis, polio

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infant(อิน'เฟินทฺ) n. ทารก, See also: infanthood,n., Syn. baby
infanticide(อินแฟน'ทิไซดฺ) n. การฆ่าทารก,ผู้ฆ่าทารก., See also: infanticidal adj.
infantile(อิน'เฟินไทลฺ) adj. เกี่ยวกับทารก, Syn. babyish
infantile paralysisโรคโปลิโอ., Syn. poliomyelitis
infantry(อิน'เฟินทรี) n. กองทหารราบ
infantryman(อิน'เฟินทรีเมิน) n. ทหารราบ -pl. infantrymen

English-Thai: Nontri Dictionary
infant(n) ทารก,เด็กแบเบาะ,เด็กอ่อน
infantile(adj) ในวัยทารก,ในวัยแรกเกิด,เหมือนทารก
infantine(adj) เกี่ยวกับทารก
infantry(n) ทหารราบ,พลเดินเท้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infantทารก, ผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infantทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infantทารก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
infant industryอุตสาหกรรมแรกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infant mortalityภาวะการตายของทารก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
infant mortality rateอัตราภาวะการตายของทารก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
infant welfare serviceบริการสวัสดิการทารก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
infant, newbornทารกแรกเกิด (ถึง ๑ เดือน) [มีความหมายเหมือนกับ neonate; newborn ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infanticideการฆ่าทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infanticideการฆ่าทารก, การฆ่าทารก (โดยมารดา) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infantทารก, เด็กเล็กๆ, เด็ก, เด็กเล็ก, เด็กอ่อน [การแพทย์]
Infant careการดูแลทารก [TU Subject Heading]
Infant Careทารก, การดูแล; ทารก, การบริบาล; การดูแลทารก; การดูแลเด็กทารก [การแพทย์]
Infant Deathการตายในทารก, ทารกตาย, ตายในอายุต่ำกว่า 1 ปี [การแพทย์]
Infant Developmentพัฒนาการของทารก [การแพทย์]
Infant Feedingการให้อาหารทารก [การแพทย์]
Infant Foodอาหารทารก [การแพทย์]
Infant Food, Kasetอาหารทารกเกษตร [การแพทย์]
Infant formulaสูตรนมผสมสำหรับทารก [TU Subject Heading]
Infant Formulaสูตรน้ำนมสำหรับทารก, สูตรนมผสมสำหรับทารก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She hasn't seen you since she was an infant.เธอไม่เคยเห็นคุณตั้งแต่เธอเป็นทารก Birthmarks (2008)
Push them rough the soft fontanelle of an infant, you skewer the brain, and the hair hides the entry wounds.จิ้มพวกมันลงไปบนกระหม่อมอ่อนๆของทารก คุณจะเสียบสมองแล้วเส้นผมก็จะซ่อนรอยแผลไว้ Birthmarks (2008)
Infantry, advance.ทหารราบ หน้าเดิน Ambush (2008)
We have a 5 to 6 months old male infant in our custody at the customer service office.พบทารกเพศชายอายุประมาณ5-6เดือน บริเวณสำนักงานบริการลูกค้า Baby and I (2008)
Nazca Indians used to bind their infants' heads with rope to elongate the skull like that.อินเดียนแดงเผ่านาซกา รัดเชือกที่หัวทารกแรกเกิด ทำให้กระโหลกยื่นมาอย่างนี้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That your mother was a sick, infantile woman?ที่แม่ของลูกป่วย เป็นหญิงไม่เต็มบาท Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
I pleaded on my knees with S-7 to investigate it but they said the readings were infantesimal.ชั้นลงทุนคุกเข่า ขอให้เซ็คเอตร์เซเว่นตามเรื่อง แต่เค้าบอกว่าที่ชั้นเจอ เป็นแค่เรื่องเล็กน้อย ไม่สำคัญl. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Researched and vetted, everything you need to present a legitimate infant mortality case.ผลงานวิจัย,ทุกอย่างที่คุณต้องการไว้ใช้เสนอเคส เรื่องเด็กทารกที่ตายถูกต้องตามกฎหมาย I Lied, Too. (2009)
Infant mortality.อัตราการตายของทารก I Lied, Too. (2009)
I like ellen's infant mortality case.ฉันชอบเคสเรื่องเด็กของเอลเลน I Lied, Too. (2009)
The important thing is she took the infant mortality case.สิ่งที่สำคัญคือที่เธอรับทำคดี เด็กทารก I Lied, Too. (2009)
And how did we drop the ball on the infant mortality case?แค่รู้สึกสับสน ใช่ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infantAn infant is not capable of speaking, so it just screams until it gets what it wants.
infantA toddling infant.
infantGood nutrition is vital for an infant's growth.
infantI'm instinctively bad with children and infants.
infantInfants are subject to diseases.
infantThe infant has been exposed to radioactive rays.
infantThe infant has faith in his mother taking care of him.
infantThe infantry soldier is only a pawn in the game of war.
infantThey attributed the low death rate of infants to the progress of medicine.
infantThe young woman was carrying an infant in her arms.
infantWe need more medical care for infants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กน้อย[N] baby, See also: infant, Example: เด็กน้อยหัวร่อเอิ๊กอ้ากด้วยความจั๊กจี้เพราะหนวดริมฝีปากของพ่อ
ลูกเด็กเล็กแดง[N] infant, Syn. ลูกเล็กเด็กแดง, Example: เขาเป็นที่รู้จักของชาวบ้านร้านตลาดเป็นอย่างดี ไม่เว้นกระทั่งลูกเด็กเล็กแดง, Thai definition: เด็กเล็กๆ และเด็กทารก
อุณาโลม[N] infantry cap insignia, Count unit: ตัว, อัน, Thai definition: เครื่องหมายอย่างรูปหน้าหมวกทหารบก
เอี๊ยม[N] infant's apron, See also: bib, Ant. ผืน, ตัว, Example: คุณต้องใส่เอี๊ยมให้ลูกก่อนป้อนข้าว, Thai definition: แผ่นผ้าสำหรับติดหน้าอกเด็กเล็กๆ
ตะพั้น[N] infantile discase, See also: infantile convulsion, paroxysm, Syn. สะพั้น, Example: เมื่อผิดอากาศเด็กเล็กๆ มักเป็นโรคตะพั้น, Thai definition: ชื่อโรคชนิดหนึ่ง มักเกิดแก่เด็กอ่อนหรือเด็กเล็กๆ มีอาการชัก มือเท้ากำ ตามตำราแพทย์แผนโบราณว่า มักเกิดเพราะผิดอากาศเป็นต้น
ทหารราบ[N] infantry-man, Syn. ทหารบก, พลเดินเท้า, พลลาดตระเวน, Example: พิบูลย์สมัครเข้าเป็นทหารราบในหน่วยรบที่ 5, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่รบทางภาคพื้นดิน และมักเดินทางด้วยเท้า
ทารก[N] infant, See also: baby, Syn. เด็กอ่อน, เด็กแบเบาะ, เด็กทารก, เด็กเล็ก, เด็กแรกเกิด, เด็กแรกคลอด, Ant. คนแก่, ผู้เฒ่า, Example: เวลาให้นม เป็นเวลาที่แม่ได้มีโอกาสแสดงความรักต่อทารกได้เต็มที่, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่ยังไม่เดียงสา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แบเบาะ[ADJ] infant, See also: innocent, Syn. ทารก, Example: เห็นภาพข่าวแล้วน่าสงสารเด็กแบเบาะที่ถูกพ่อแม่เอามาทิ้ง, Thai definition: ที่ยังเป็นเด็กเล็กๆ
กาฬปักษี[N] infantile convulsions, See also: a kind of pediatric disease, Syn. โรคกาฬปักษี, Example: ทารกคนนี้เป็นโรคกาฬปักษี, Thai definition: ชื่อโรคเด็กชนิดหนึ่ง เป็นเมื่อมารดาออกไฟแล้วได้ 5 เดือน ยังอยู่ในเขตเรือนไฟ มีอาการร้องไห้แล้วหอบ หรือร้องไห้เมื่อหลับสะดุ้งผวาตื่นตกใจ, Notes: (แพทย์)
เด็กทารก[N] infant, Syn. ทารก, เด็กแดง, เด็กแรกเกิด, เด็กอ่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กน้อย[n. exp.] (dek nøi) EN: baby ; infant   FR: jeune enfant [m, f] ; petit enfant [m]
เด็กอ่อน[n.] (dek-øn) EN: new-born baby ; baby ; infant   FR: bébé [m] ; nourisson [m]
เด็กทารก[n.] (dek thārok) EN: infant   FR: bébé [m] ; nourrisson [m] ; enfant en bas âge [m]
เอี๊ยม[n.] (īem ) EN: bib ; infant's apron   FR: bavoir [m] ; bavette [f]
จำนวนตายของทารก[n. exp.] (jamnūan tāi khøng thārok) EN: infant mortality   FR: mortalité infantile [f]
การกระทำทารุณต่อเด็ก[n. exp.] (kān kratham thārun tø dek) EN: child abuse ; abuse of children   FR: maltraitance des enfants [f] ; maltraitance infantile [f]
กองทัพบก[n. exp.] (køngthap bok) EN: army ; ground force   FR: armée [f] ; armée de terre [f] ; force terrestre [f] ; infanterie [m]
กรมทหารราบที่ 1[n. exp.] (Krom Thahān Rāp Thī Neung) EN: 1st Infantry Regiment ; H.M. the King's Bodyguard   
กุมาร[n.] (kumān) EN: child ; baby ; infant ; childhood   FR: enfant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INFANT    IH1 N F AH0 N T
INFANTS    IH1 N F AH0 N T S
INFANTE    IH2 N F AA1 N T EY2
INFANTRY    IH1 N F AH0 N T R IY0
INFANTS'    IH1 N F AH0 N T S
INFANT'S    IH1 N F AH0 N T S
INFANTILE    IH1 N F AH0 N T AH0 L
INFANTINO    IH2 N F AA0 N T IY1 N OW0
INFANTICIDE    IH2 N F AE1 N T AH0 S AY2 D
INFANTRYMAN    IH1 N F AE0 N T R IY0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infant    (n) (i1 n f @ n t)
infants    (n) (i1 n f @ n t s)
infantry    (n) (i1 n f @ n t r ii)
infantile    (j) (i1 n f @ n t ai l)
infantries    (n) (i1 n f @ n t r i z)
infanticide    (n) (i1 n f a1 n t i s ai d)
infantilism    (n) (i1 n f a1 n t i l i z @ m)
infantryman    (n) (i1 n f @ n t r i m @ n)
infantrymen    (n) (i1 n f @ n t r i m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Infanterie {f}infantry [Add to Longdo]
Infanterist {m} | Infanteristen {pl}infantryman | infantrymen [Add to Longdo]
Kind {n}; Säugling {m} | Kinder {pl}infant | infants [Add to Longdo]
Kindernahrung {f}infant food [Add to Longdo]
Kindersterblichkeit {f} | Kindersterblichkeiten {pl}infant mortality | infant mortalities [Add to Longdo]
Kleinkind {n} | Kleinkinder {pl}infant | infants [Add to Longdo]
Säuglingsfürsorge {f}infant welfare [Add to Longdo]
Spielschule {f}infant school [Add to Longdo]
Wunderkind {n} | Wunderkinder {pl}infant prodigy; infant phenomenon; wunderkind | infant prodigies; child prodigies [Add to Longdo]
Säuglingssterblichkeit {f} [med.]infant mortality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インファント[, infanto] (n) infant [Add to Longdo]
ジーアイ[, ji-ai] (n) GI; general infantry; (P) [Add to Longdo]
嬰児[えいじ;みどりご, eiji ; midorigo] (n) infant; baby [Add to Longdo]
仮性小児コレラ[かせいしょうにコレラ, kaseishouni korera] (n) infantile pseudocholera [Add to Longdo]
過熟児[かじゅくじ, kajukuji] (n) postmature infant [Add to Longdo]
間引き;間びき[まびき, mabiki] (n,vs) (1) thinning out; pruning; culling; (2) infanticide [Add to Longdo]
撒き菱;撒菱[まきびし, makibishi] (n) caltrop (spiked device scattered to maim infantry and horses); calthrop; caltrap [Add to Longdo]
子どもっぽい[こどもっぽい, kodomoppoi] (adj-i) childish; child-like; immature; infantile [Add to Longdo]
子殺し[こごろし, kogoroshi] (n) infanticide [Add to Longdo]
歯固め;歯固(io)[はがため, hagatame] (n) (1) tooth hardening toy (for infants); teether; teething ring; (2) tooth hardening meal; New Year's feast [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娃娃生[wá wa shēng, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄕㄥ, ] infant's part in opera, usually played by child actor [Add to Longdo]
[yīng, , / ] infant; baby [Add to Longdo]
婴儿[yīng ér, ㄦˊ, / ] infant; baby [Add to Longdo]
婴孩[yīng hái, ㄏㄞˊ, / ] infant [Add to Longdo]
步兵[bù bīng, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄥ, ] infantry; foot; infantryman; foot soldier [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] infantile; young [Add to Longdo]
惊风[jīng fēng, ㄐㄧㄥ ㄈㄥ, / ] infantile convulsion (illness affecting children esp. under the age of five, marked by muscular spasms) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
歩兵[ほへい, hohei] Infanterie, Infanterist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infant \In"fant\, n. [L. infans; pref. in- not + fari to speak:
   cf. F. enfant, whence OE. enfaunt. See {Fame}, and cf.
   {Infante}, {Infanta}.]
   1. A child in the first period of life, beginning at his
    birth; a young babe; sometimes, a child several years of
    age.
    [1913 Webster]
 
       And tender cries of infants pierce the ear. --C.
                          Pitt.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A person who is not of full age, or who has not
    attained the age of legal capacity; a person under the age
    of twenty-one years; a minor.
    [1913 Webster]
 
   Note: An infant under seven years of age is not penally
      responsible; between seven and fourteen years of age,
      he may be convicted of a malicious offense if malice be
      proved. He becomes of age on the day preceding his
      twenty-first birthday, previous to which time an infant
      has no capacity to contract.
      [1913 Webster]
 
   3. Same as {Infante}. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infant \In"fant\, a.
   1. Of or pertaining to infancy, or the first period of life;
    tender; not mature; as, infant strength.
    [1913 Webster]
 
   2. Intended for young children; as, an infant school.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infant \In"fant\, v. t. [Cf. F. enfanter.]
   To bear or bring forth, as a child; hence, to produce, in
   general. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      This worthy motto, "No bishop, no king," is . . .
      infanted out of the same fears.     --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infant
   n 1: a very young child (birth to 1 year) who has not yet begun
      to walk or talk; "the baby began to cry again"; "she held
      the baby in her arms"; "it sounds simple, but when you have
      your own baby it is all so different" [syn: {baby}, {babe},
      {infant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top