ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paroxysm

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paroxysm-, *paroxysm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paroxysm[N] การระเบิด, See also: การปะทุ, Syn. explosion, outburst
paroxysm[N] การกำเริบของโรคทันที, See also: การเกิดขึ้นอย่างทันที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paroxysm(แพ'รัคซิสซึม) n. การปะทุ,การระเบิด

English-Thai: Nontri Dictionary
paroxysm(n) การกำเริบ,การปะทุ,การโจมตีกะทันหัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paroxysm๑. อาการโรคกลับฉับพลัน๒. อาการกำเริบ๓. อาการหดเกร็ง, อาการชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroxysmal๑. -โรคกลับฉับพลัน๒. -กำเริบ๓. -หดเกร็ง, -ชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroxysmal dyspnea; dyspnoea, paroxysmal; pseudoasthmaหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroxysmal dyspnoea; dyspnea, paroxysmal; pseudoasthmaหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroxysmal tachycardiaอัตราหัวใจเต้นเร็วชั่วขณะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the only possible cure was hysterical paroxysm.และทางเดียวที่จะรักษาได้ก็คือ Rubber Man (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paroxysm    (n) pˈærəksɪzəm (p a1 r @ k s i z @ m)
paroxysms    (n) pˈærəksɪzəmz (p a1 r @ k s i z @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
paroxysmal; anfallsartig {adj} [med.]paroxysmal; in sudden attacks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発作性[ほっさせい, hossasei] (n,adj-no) paroxysmal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paroxysm \Par"ox*ysm\, n. [F. paroxysme, Gr. ?, fr. ? to
   sharpen, irritate; para` beside, beyond + ? to sharpen, from
   ? sharp.]
   1. (Med.) The fit, attack, or exacerbation, of a disease that
    occurs at intervals, or has decided remissions or
    intermissions. --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Any sudden and violent emotion; spasmodic passion or
    action; a convulsion; a fit.
    [1913 Webster]
 
       The returning paroxysms of diffidence and despair.
                          --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paroxysm
   n 1: a sudden uncontrollable attack; "a paroxysm of giggling";
      "a fit of coughing"; "convulsions of laughter" [syn:
      {paroxysm}, {fit}, {convulsion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top