Search result for

childish

(48 entries)
(0.1254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -childish-, *childish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
childish[ADJ] อ่อนต่อโลก, See also: ี่ไร้เดียงสา, เหมือนเด็ก, เด็กๆ, Syn. infantile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
childish(ไชลฺ' ดิช) adj. เหมือนเด็ก,ไม่ประสา,ราวกับทารก., See also: childishness n. -Conf. childlike

English-Thai: Nontri Dictionary
childish(adj) เหมือนเด็ก,ราวกับทารก,ไม่ประสา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't be childish. Why not? You're treating me like one.อย่าทำตัวเป็นเด็กๆน่า ทำไมละ แม่เลี้ยงหนูมาแบบนั้นนิ Chuck in Real Life (2008)
Is probably responding to a childish, pointless act of petulance.อาจเป็นความรับผิดชอบ .. แบบเด็กๆที่ทำเป็นงอนแบบไม่มีจุดหมาย Birthmarks (2008)
Your childish tricks are useless against me, Merlin.เจ้าอ่อนหัด แค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอก เมอลิน Le Morte d'Arthur (2008)
Doing childish things over a woman...ทำตัวเป็นเด็กๆ ต่อหน้าผู้หญิง.. Episode #1.8 (2008)
So I guess Paris was a pretty childish idea, huh?ดังนั้นผมคิดว่าปารีสเป็นความคิดที่หน่อมแน้มสวยฮะ? Revolutionary Road (2008)
Melina, this is childish!-เมลิน่า เล่นเป็นเด็กไปได้! Home Is the Place (2009)
What you did was embarrassing and childish, and it's never gonna happen again.สิ่งที่คุณทำมันน่าอับอายและเหมือนเด็กๆ และมันจะไม่เกิดขึ้นอีก Crime Doesn't Pay (2009)
You acting like this to a girl is funny and childish.เธอทำอย่างนี้กับเด็กผู้หญิงที่เป็นคนสนุกและไม่ประสีประสา Episode #1.1 (2009)
Making life difficult for a girl is ridiculous and childish.สร้างชีวิตที่ยุ่งยากให้กับเด็กหญิงที่มีชีวิตชีวาและยังเด็ก Episode #1.2 (2009)
F4 again. When is he going to stop being the leader of this childish group?F4 อีกแล้ว เมื่อไหร่จะหยุดซะที กับอีแค่หัวหน้ากลุ่มเด็กเหลือขอพรรค์นี้ Episode #1.6 (2009)
It may be a little childish but this is our strategy.มันอาจจะเหมือนกับเด็กๆ แต่นี้คือแผนการของเรา Episode #1.7 (2009)
But because of your childish love, does it have to be tossed aside for you to come to your senses?ถ้ามันต้องล่มเพราะความรักโง่ๆของแก แล้วแกถึงจะคิดได้เหรอ? Episode #1.17 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
childishDon't be so childish.
childishHe was so childish that he couldn't resist temptation.
childishHis way of thinking is very childish.
childishI like her all the better because she has childishness.
childishIt is a childish act.
childishIt is time you left off your childish ways.
childishIt was childish of him to behave like that.
childishMy father can be terribly childish, but he means well.
childishPeter was fed up with childish girls.
childishPeter was fed up with childish girls and wanted to meet a really mature woman.
childishShe talked childishly.
childishSuch a childish plan is bound to fail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่อมแน้ม[ADJ] childish, See also: innocent, naive, artless, Syn. ไร้เดียงสา, Example: เธออย่าทำท่าทางหน่อมแน้มไปหน่อยเลยนะ ไม่น่ารักหรอก, Thai definition: แบบเด็กๆ ไม่รู้เรื่องเรื่องราว ไร้เดียงสา
กะโปโล[ADJ] nonsensical, See also: childish, Example: ใครจะสนใจเด็กกะโปโลอย่างฉัน, Thai definition: ไม่ได้เรื่องราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นขายของ[v. exp.] (len khāikhøng) EN: be childish   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILDISH    CH AY1 L D IH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
childish    (j) (ch ai1 l d i sh)
childishly    (a) (ch ai1 l d i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bubenstreich {m}childish prank [Add to Longdo]
kindisch {adj} | kindischer | am kindischstenchildish | more childish | most childish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おいた[, oita] (n) childish prank; mischief [Add to Longdo]
お子ちゃま[おこちゃま, okochama] (n) (1) child; (2) childish person; immature person [Add to Longdo]
かあかあ[, kaakaa] (adv) (1) (on-mim) caw-caw (the sound of a crow cawing); (n) (2) (sl) crow (childish term) [Add to Longdo]
こけこっこう;コケコッコー;こけっこう;こけこっこ[, kokekokkou ; kokekokko-; kokekkou ; kokekokko] (adv) (1) cock-a-doodle-doo (sound made by cockerels, roosters); (n) (2) (sl) cockerel; rooster (childish term) [Add to Longdo]
べーっだ;べーだ[, be-dda ; be-da] (int) (abbr) (See あっかんべー) sound often made when performing the akanbe- (childish and insulting) gesture [Add to Longdo]
子どもっぽい[こどもっぽい, kodomoppoi] (adj-i) childish; child-like; immature; infantile [Add to Longdo]
子供じみた;子供染みた[こどもじみた, kodomojimita] (adj-f) childish [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] (n) (abbr) (sl) (See 厨房・2) someone who makes childish posts (on a BBS, etc.) [Add to Longdo]
厨房;廚房[ちゅうぼう, chuubou] (n) (1) kitchen; galley; (2) (sl) (See 中坊) someone who makes childish posts (on a BBS, etc.) [Add to Longdo]
他愛ない;他愛無い;たわい無い[たわいない, tawainai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稚气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, / ] childish nature; infantile; juvenile; puerile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Childish \Child"ish\ (ch[imac]ld"[i^]sh), a.
   1. Of, pertaining to, befitting, or resembling, a child.
    "Childish innocence." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Puerile; trifling; weak.
    [1913 Webster]
 
       Methinks that simplicity in her countenance is
       rather childish than innocent.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Note: Childish, as applied to persons who are grown up, is in
      a disparaging sense; as, a childish temper.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 childish
   adj 1: indicating a lack of maturity; "childish tantrums";
       "infantile behavior" [syn: {childish}, {infantile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top