ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desperation

D EH2 S P ER0 EY1 SH AH0 N   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desperation-, *desperation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desperation[N] ความสิ้นหวัง, See also: ความหมดหวัง, Syn. despondency, gloomy, Ant. hopefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desperation(เดสพะเร'เชิน) n. ภาวะที่ล่อแหลม,ภาวะที่ร้ายแรง,ความสิ้นหวัง., Syn. rcklessness

English-Thai: Nontri Dictionary
desperation(n) ความหมดหวัง,ภาวะล่อแหลม,ความไม่กลัวอันตราย,การกระทำด่วน,ความสิ้นคิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was hoping to avoid this, but this is an hour of desperation.เค้าหวังว่าเรื่องมันจะจบด้วยดี แต่ดูท่าว่ามันคงจะสิ้นหวังซะแล้ว Mannequin (1987)
He wishes to provoke Edgar to desperation.เขาหวังจะไล่ต้อนเอ็ดการ์ จนไร้สิ้นหนทาง Wuthering Heights (1992)
This attack is an act of desperation.การโจมตีนี้เหมือนเป็นการกระทำที่หมดทางสู้ The Matrix Reloaded (2003)
The scene unfolding here behind me is one of desperation and frustration.เป็นภาพแห่งความสิ้นหวังและโกรธซึ้ง The Day After Tomorrow (2004)
"The mass of men lead lives of quiet desperation,"บุรุษเกือบทั้งหล้า ปล่อยให้ชีวิตมันอยู่กับความสิ้นหวังที่เงียบงัน Shall We Dance (2004)
Maybe the desperation can't be quiet anymore,บางทีความสิ้นหวังนั้น/Nอาจไม่สามารถทนเก็บเงียบงันต่อไปได้ Shall We Dance (2004)
- Desperation, - Well, that's a possibility,ความสิ้นหวัง ก้เป็นไปได้นะ Shall We Dance (2004)
It smacks of desperation all the things you aren't.It smacks of desperation all the things you aren't. Crusade (2004)
This is desperation, Michael. You're grabbing at straws.เธอแค่สิ้นหวัง ไมเคิล เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เธอไขว่คว้า เธอแค่ไม่ยอมรับเท่านั้น Pilot (2005)
In my desperation, I decided to give you one last chance.ในความสิ้นหวัง ผมตัดสินใจให้โอกาสสุดท้ายคุณ Saw III (2006)
But desperation causes desperate acts.แต่คนจนตรอกจะดิ้นรนทุกวิถีทาง The Rat (2006)
Reeks of desperation.It's a deal breaker.Trust me.อบอวลไปด้วยความสิ้นหวัง ข้อตกลงของคนที่เลิกกัน เชื่อผม Let the Truth Sting (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
desperationTo tell the truth, she gave in away all her money to others in desperation.
desperationWe arrived at that plan out of pure desperation, but the book sold well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสิ้นหวัง[N] hopelessness, See also: desperation, despair, Syn. ความหมดหวัง, Ant. ความหวัง, Example: จาการสำรวจผู้ตกงาน 1,000 คน ในกทม.พบว่า ผู้ใช้แรงงานที่ตกงานมีความสิ้นหวัง 14% ในช่วงเดือนธันวาคม 2540 และเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในช่วงเดือนมิถุนายน 2541

CMU English Pronouncing Dictionary
DESPERATION    D EH2 S P ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desperation    (n) dˌɛspərˈɛɪʃən (d e2 s p @ r ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝望[jué wàng, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ, / ] desperation; forlorn; hopeless, #6,078 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
窮余[きゅうよ, kyuuyo] (n) extremity; desperation [Add to Longdo]
苦し紛れ[くるしまぎれ, kurushimagire] (adj-na,n) in desperation [Add to Longdo]
苦肉[くにく, kuniku] (n) desperation measure [Add to Longdo]
死に物狂い[しにものぐるい, shinimonogurui] (exp,n,adj-no) desperation; struggle to the death [Add to Longdo]
自棄(P);焼け[やけ(P);じき(自棄), yake (P); jiki ( jiki )] (n,vs) (See 自棄になる) despair; desperation; abandonment; (P) [Add to Longdo]
自棄っぱち[やけっぱち, yakeppachi] (n) (1) (uk) (See やけ) desperation; (adj-na,adj-no) (2) desperate [Add to Longdo]
自棄のやん八[やけのやんぱち, yakenoyanpachi] (n) (sense of) desperation [Add to Longdo]
自棄気味[やけぎみ, yakegimi] (n) partially out of despair; partly in desperation; somewhat out of frustration [Add to Longdo]
自棄酒;やけ酒;焼け酒;焼酒[やけざけ, yakezake] (n) drowning one's cares in drink; drinking in desperation [Add to Longdo]
自棄糞;焼糞[やけくそ, yakekuso] (adj-na,n) (See 自暴自棄) desperation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desperation \Des`per*a"tion\, n. [L. desperatio: cf. OF.
   desperation.]
   1. The act of despairing or becoming desperate; a giving up
    of hope.
    [1913 Webster]
 
       This desperation of success chills all our industry.
                          --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of despair, or utter hopeless; abandonment of
    hope; extreme recklessness; reckless fury.
    [1913 Webster]
 
       In the desperation of the moment, the officers even
       tried to cut their way through with their swords.
                          --W. Irving.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desperation
   n 1: a state in which all hope is lost or absent; "in the depths
      of despair"; "they were rescued from despair at the last
      minute"; "courage born of desperation" [syn: {despair},
      {desperation}]
   2: desperate recklessness; "it was a policy of desperation"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top