Search result for

gym

(114 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gym-, *gym*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gym[ABBR] โรงพลศึกษา, See also: โรงกีฬา, โรงกายกรรม, Syn. gymnasium
gymnast[N] นักกายบริหาร, See also: นักกายกรรม, Syn. acrobat, jumper, athlete
gymslip[N] เสื้อแขนกุดสำหรับสวมทับเสื้อเชิ้ต
gym shoe[N] รองเท้าเล่นกีฬา, See also: รองเท้าผ้าใบ
gymnasium[N] โรงพลศึกษา, See also: โรงกีฬา, โรงกายกรรม, Syn. gym
gymnastic[ADJ] เกี่ยวกับกายกรรม, See also: เกี่ยวกับยิมนาสติก, เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย
gymnastics[N] การฝึกกายกรรม, See also: การบริหารร่างกาย, Syn. exercises

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gym(จิม) n. =gymnasiu
gym suitชุดกีฬา,ชุดเสื้อผ้าของนักพลศึกษา,ชุดเสื้อผ้าของนักกายกรรม
gymkhana(จิมคา'นะ) n. วันแสดงการขี่ม้า,วันแสดงการกรีฑา,สถานที่มีการแสดงดังกล่าว
gymnasium(จิมเน'เซียม) n., (pl. -siums,-sia) โรงพลศึกษา,โรงกายกรรม,โรงยิม, See also: gymnasial adj.
gymnast(จิม'แนสทฺ) n. นักกายบริหาร,นักกายกรรม,นักพลศึกษา, Syn. acrobat,athlete
gymnasticadj. เกี่ยวกับกายบริหาร,เกี่ยวกับพลศึกษา., Syn. calisthenic
gymnastics(จิมแนส'ทิคซฺ) n. กายบริหาร,พลศึกษา,
gymno- "เปลือย" "เปล่า"
gymnospermn. พืชที่มีเมล็ดที่เผยออก (คือรังไข่ ถูกหุ้มในรังไข่) พืชจำพวกสน
gymnsticaladj. เกี่ยวกับกายบริหาร,เกี่ยวกับพลศึกษา., Syn. calisthenic

English-Thai: Nontri Dictionary
gymnasium(n) โรงพละ,โรงยิม,ยิมเนเซียม
gymnast(n) นักพละ,นักกายกรรม,นักกายบริหาร
gymnastic(adj) ทางพลศึกษา,เกี่ยวกับกายกรรม,เกี่ยวกับยิมนาสติก,เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย
gymnastics(n) พลศึกษา,กายกรรม,วิชายิมนาสติก,การบริหารร่างกาย,วิชายืดหยุ่น
clergyman(n) พระคริสต์,หมอสอนศาสนา,บาทหลวง,พระ,สาธุคุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gymnospermพืชเมล็ดเปลือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gymnospermพืชเม็ดเปลือย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gymnospermousมีเมล็ดเปลือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gymnasiumsอาคารยิมเนเซียม [TU Subject Heading]
Gymnasiumsโรงยิม [การแพทย์]
Gymnasiums, Privateสถานกายบริหารส่วนบุคคล [การแพทย์]
Gymnasticsยิมนาสติกส์ [TU Subject Heading]
Gymnasticsกายกรรม [การแพทย์]
Gymnastics for womenยิมนาสติกส์สำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Gymnodinium Breuisสาหร่ายแดง [การแพทย์]
gymnospermพืชเมล็ดเปลือย, พืชจำพวกหนึ่ง ไม่มีดอกแต่มีเมล็ดอยู่ในอวัยวะที่เรียกว่าโคน (cone) เช่น สน ปรง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guy who runs the gym has a camera.ชายที่อยู่ในยิมมีกล้อง Not Cancer (2008)
Why would you pay for a three-Year gym membership And only go twice?ทำไมคุณถึงจ่ายเงินค่าสมาชิกยิมราย 3 ปีแต่ไปแค่ 2ครั้ง Adverse Events (2008)
Either an Olympic gymnast who busted her leg, a child star who blew all her sequel money on drugs, or she's just a lying runaway.หลังจากแข่งยิมนาสติกในโอลิมปิค ซึ่งทำร้ายขาเธอ ดาวรุ่งเลยตกอับ แล้วก็ใช้เงินไปกับยาเสพติด หรือเธอแค่\ เป็นคนหลบหนีเข้าเมืองที่โกหก Emancipation (2008)
The location for Guidance has been moved to the gymnasium.เค้าย้ายไปเรียนที่โรงยิมหนะ Akai ito (2008)
And who foiled his plan to infiltrate the Olympics with gymnastic cyborgs?แล้วใครที่ยับยั้งแผนการชั่วร้ายของการทำลายโอลิมปิคด้วยหุ่นยนต์? ใคร ? Bolt (2008)
You know, maybe I was meant to have a normal job... an accountant, a gym teacher.รุ้ไหม บางที ผมอยามีงานเหมือนคนปกติเขาทำ นักบัญชี ครู ยิมนาสติก Superhero Movie (2008)
You think that just because I'm smart... you can treat me like some dork in gym class?คุณคิดอย่างนั้นเพียงเพราะว่าผมฉลาด คุณทำกับผม อย่างกับพวกเซ่อในชั่วโมงพละ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Come on, we're gonna be late for gym class, and that would be a huge tragedy.เร็วเข้า เราเข้าวิชาพละสาย และนั่นเป็นเรื่องสำคัญ WarGames: The Dead Code (2008)
We're running a gym here.เราทำโรงยิมกันนะ Burn After Reading (2008)
I can't run a gym this way.ผมทำงานแบบนี้ไม่ได้ - ฉันรู้เท้ด Burn After Reading (2008)
Yeah, well, I snuck in a little gym time this morning.ตอนเช้าผมไปเข้าโรงยิมมา Burn After Reading (2008)
You're the guy from the gym.แกเป็นคนที่ยิมนี่ Burn After Reading (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gymThe gym is used for the ceremony.
gymThe money was appropriated for building the gymnasium.
gymHe is good at gymnastics.
gymHe did not walk into the gym.
gymThere are a lot of students in the gym.
gymThey gathered in the gym.
gymI work out in a gym two or three times a week.
gymI was bored with radio gymnastics to begin with, but now I rather like it.
gymI'm looking for a gym suit for my sister.
gymOur school's gym is under construction now.
gymI got a quick glimpse of Takanohana as he hurriedly left the gymnasium.
gymThe girls danced in the gym.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กายกรรม[N] gymnastics, See also: acrobatics, Example: เพราะเล่นกายกรรมทุกวันเขาจึงหลังอ่อน, Thai definition: การแสดงความแข็งแรงและยืดหยุ่นของร่างกายโดยการเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น
โรงยิม[N] gymnasium, See also: gym, Example: โรงเรียนตามชุมชนแออัดนั้นมีน้อยแห่งนักที่มีโรงยิมหรือสนามหญ้าสำหรับเล่น, Thai definition: สถานที่ออกกำลังกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.)   FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m]
การบริหารกาย[n. exp.] (kān børihān kāi) EN: exercise ; activity ; calisthenics ; gymnastics   
นักกายกรรม[n.] (nak kāiyakām) EN: gymnast ; acrobat   FR: gymnaste [m, f] ; acrobate [m]
หนูผิหางหมู[n. exp.] (nū phi hāng mū) EN: Lesser Gymnure   
ปลาไหลไฟฟ้า [n. exp.] (plā lai faifā) FR: anguille électrique [f] ; grand gymnote [m]
โรงยิม[n.] (rōng yim) EN: gymnasium   FR: gymnase [m] ; salle de gymnastique [f] ; salle de sport [f]
สงฆ์[n.] (song) EN: Buddhist monk ; priest ; monk ; clergyman ; Sangha   FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m] ; religieux [m] ; Sangha [m] ; communauté des moines [f]
ยิมนาสติก[n.] (yimnāstik = yimnāttik) EN: gymnastics   FR: gymnastique [f] ; gym (inf.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GYM    JH IH1 M
GYMS    JH IH1 M Z
GYM'S    JH IH1 M Z
GYMNAST    JH IH1 M N AH0 S T
GYMNASTS    JH IH1 M N AE0 S T S
GYMNASTS    JH IH1 M N AE0 S
GYMNASIA    JH IH2 M N EY1 Z IY0 AH0
GYMBOREE    JH IH2 M B AO0 R IY1
GYMNASTS    JH IH1 M N AE0 S S
GYMNASIUM    JH IH2 M N EY1 Z IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gym    (n) (jh i1 m)
gyms    (n) (jh i1 m z)
gymnast    (n) (jh i1 m n a s t)
gymslip    (n) (jh i1 m s l i p)
gymkhana    (n) (jh i1 m k aa1 n @)
gymnasts    (n) (jh i1 m n a s t s)
gymslips    (n) (jh i1 m s l i p s)
gymkhanas    (n) (jh i1 m k aa1 n @ z)
gymnasium    (n) (jh i1 m n ei1 z i@ m)
gymnastic    (j) (jh i1 m n a1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gymnasium {n} | Gymnasien {pl}secondary school; grammar school [Br.] | secondary schools; grammar schools [Add to Longdo]
Gymnastik {f}gym [Add to Longdo]
Gymnastik {f}gymnastics [Add to Longdo]
Turnlehrer {m}; Turnlehrerin {f}gym teacher; PE teacher [Add to Longdo]
Turnschuh {m}gym shoe; sneaker [Am.] [Add to Longdo]
Turnstunde {f}gym lesson; PE lesson [Add to Longdo]
Turnzeug {n}gym kit; PE kit; gym outfit [Add to Longdo]
gymnastischgymnastic [Add to Longdo]
gymnastisch {adv}gymnastically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis) [Add to Longdo]
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club [Add to Longdo]
イサザ[, isaza] (n) (1) isaza goby (Gymnogobius isaza); (2) ice goby (Leucopsarion petersii); (3) (See イサザアミ・2) Neomysis intermedia [Add to Longdo]
カリフォルニアコンドル[, kariforuniakondoru] (n) California condor (Gymnogyps californianus) [Add to Longdo]
ギムナジウム[, gimunajiumu] (n) gymnasium (ger [Add to Longdo]
ギムネマ[, gimunema] (n) gymnema (Indian herb) [Add to Longdo]
ゴマウツボ[, gomautsubo] (n) yellow margin moray eel (Gymnothorax flavimarginatus) [Add to Longdo]
ジム[, jimu] (n) gym; gymnasium; (P) [Add to Longdo]
ジムカーナ[, jimuka-na] (n) gymkhana [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健身室[jiàn shēn shì, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ ㄕˋ, ] gym [Add to Longdo]
健身房[jiàn shēn fáng, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ ㄈㄤˊ, ] gym; gymnasium [Add to Longdo]
裸子植物[luǒ zǐ zhí wù, ㄌㄨㄛˇ ㄗˇ ㄓˊ ˋ, ] gymnosperm (plants with seed contained in a cone) [Add to Longdo]
裸子植物门[luǒ zǐ zhí wù mén, ㄌㄨㄛˇ ㄗˇ ㄓˊ ˋ ㄇㄣˊ, / ] gymnosperm (plants with seed contained in a cone) [Add to Longdo]
体操[tǐ cāo, ㄊㄧˇ ㄘㄠ, / ] gymnastic; gymnastics [Add to Longdo]
体育场馆[tǐ yù chǎng guǎn, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] gymnasium [Add to Longdo]
体育馆[tǐ yù guǎn, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] gym; gymnasium; stadium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gym
      n 1: athletic facility equipped for sports or physical training
           [syn: {gymnasium}, {gym}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top