Search result for

athlete

(69 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -athlete-, *athlete*
English-Thai: Longdo Dictionary
Athlete's footโรคน้ำกัดเท้า, ฮ่องกงฟุต, S. Tinea pedis,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
athlete[N] นักกีฬา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athlete(แอธ'ลีท) n. นักกีฬา,นักกรีฑา
athlete's footโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เนื่องจากเชื้อราซึ่งเจริญได้ดีบนผิวหนังที่เปียกชื้น
athlete's heartภาวะหัวใจโตเนื่องจากออกกำลังมากเกินไป, Syn. athletic heart

English-Thai: Nontri Dictionary
athlete(n) นักกรีฑา,นักกีฬา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
athletes' sicknessการเป็นลมเหตุกีฬา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Athlete's Footโรคน้ำกัดเท้า [การแพทย์]
Athletesนักกีฬา [TU Subject Heading]
Athletesนักกีฬา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/got a bad case of athlete's face,เขาโดดลงไปในบึง Bedtime Stories (2008)
I am an athlete.ฉันเป็นนักกีฬาคนนึงเลยแหละ The Breath (2009)
You know why kids love athletes?คุณรู้มั๊ย ทำไมเด็กๆชอบนักกีฬา Up in the Air (2009)
No, that's why we love athletes.ไม่ สิ่งที่ทำให้เราชอบนักกีฬา เด็กชอบนักกีฬา Up in the Air (2009)
Kids love athletes because they follow their dreams.เป็นเพราะพวกเขาทำตามความฝัน Up in the Air (2009)
He was an athlete In high school and college. Tested regularly.เขาได้บอกว่าเขาเจอใครที่เซาธ์ พาเดรไหมคะ คนที่เคยรู้จักก็ได้ Conflicted (2009)
Athletes, please step forward.เชิญนักกีฬาออกมาได้ Episode #1.8 (2009)
We will start the retirement ceremony for athlete Geum Jan Di.เราจะเริ่มต้นพิธีสำหรับนักกีฬาว่ายน้ำ กึมจันดี Episode #1.13 (2009)
with the refusal to obey, expressing unique abilities that highlighted the athlete's pride and dignity.with the refusal to obey, expressing unique abilities that highlighted the athlete's pride and dignity. Episode #1.13 (2009)
An athlete giving up her sport?ทำไมนักว่ายน้ำถึงได้หมดกำลังใจที่จะว่ายน้ำอ่ะ Episode #1.18 (2009)
Good thing I was an athlete.ดีนะที่ผมเป็นนักกีฬามาก่อน Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
You know, I'll never look at athlete's foot the same way again.คุณรู้มั้ย ผมไม่เคยมองรองเท้านักกีฬาเลยสักครั้ง Episode #3.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
athleteAn athlete must keep in good condition.
athleteAthlete's foot is my brother's problem.
athleteAthletes usually abstain from smoking.
athleteCompared with his brother, he is a poor athlete.
athleteEvery teacher knows that Ann is a good athlete.
athleteHe is a good athlete.
athleteHe is beyond doubt the best athlete in our school.
athleteHere we have assembled only athletes who have broken 10 minutes but, as you can see, Hirayama's record is the slowest of the five people.
athleteHe seems to have been a great athlete.
athleteHe was an example of a popular athlete in his day.
athleteHow many medals did the Japanese athletes collect?
athleteI have athlete's foot and it's very itchy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักกีฬา[N] athlete, See also: sportsman, huntsman, woodsman, Example: ที่สนามแข่งจะมีห้องสำหรับนักกีฬาเตรียมไว้หลายห้อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบเล่นกีฬา, ผู้เข้าแข่งขันกีฬา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกีฬา[n.] (nakkīlā) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman   FR: sportif [m] ; sportive [m] ; athlète [m, f] ; joueur [m] ; joueuse [f]
นักกีฬาอาชีพ[n. exp.] (nakkīlā āchīp) EN: professional athlete   FR: sportif professionnel [m]
นักกีฬาชาย[n.] (nakkīlāchāi) EN: sportman   FR: sportif [m] ; athlète [m]
นักกีฬาสมัครเล่น[n. exp.] (nakkīlā samaklen) EN: amateur athlete   FR: sportif amateur [m[ ; athlète amateur [m] ; amateur [m]
นักกีฬาหญิง[n.] (nakkīlāying) EN: sportwoman   FR: sportive [f] ; athlète [f]
นักกรีฑา[n.] (nakkrīthā) EN: athlete   FR: athlète [m, f]
นักกรีฑาชาย[n.] (nakkrīthāchāi) FR: athlète [m] ; athlète masculin [m]
นักกรีฑาหญิง[n.] (nakkrīthāying) EN: feminine athlete   FR: athlète [f] ; athlète féminin [m]
โรคน้ำกัดเท้า[n.] (rōk nām kat thāo) EN: ringworm ; athlete's foot   FR: teigne [f] ; mycose [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATHLETE    AE1 TH L IY2 T
ATHLETES    AE1 TH L IY2 T S
ATHLETE'S    AE1 TH L IY2 T S
ATHLETES'    AE1 TH L IY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
athlete    (n) (a1 th l ii t)
athletes    (n) (a1 th l ii t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Athlet {m}; Sportler {m} | Athleten {pl}; Sportler {pl}athlete | athletes [Add to Longdo]
Leichtathlet {m}; Leichtathletin {f} | Leichtathleten {pl}athlete | athletes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスリート[, asuri-to] (n) athlete; (P) [Add to Longdo]
アスリートトラスト[, asuri-totorasuto] (n) athlete trust [Add to Longdo]
アスリートファンド[, asuri-tofando] (n) athlete fund [Add to Longdo]
オリンピック選手[オリンピックせんしゅ, orinpikku senshu] (n) Olympic athlete [Add to Longdo]
ガッツポーズ[, gattsupo-zu] (n) triumphant pose assumed by an athlete (wasei [Add to Longdo]
スター選手[スターせんしゅ, suta-senshu] (n) star player; star athlete [Add to Longdo]
スポーツ心臓[スポーツしんぞう, supo-tsu shinzou] (n) athlete's heart [Add to Longdo]
スポーツ選手[スポーツせんしゅ, supo-tsu senshu] (n) athlete [Add to Longdo]
ゼッケン[, zekken] (n) cloth bib with number or logo worn by athletes, etc. (e.g. over their shirts) (ger [Add to Longdo]
トライアスリート[, toraiasuri-to] (n) tri-athlete [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
运动员[yùn dòng yuán, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] athlete [Add to Longdo]
运动家[yùn dòng jiā, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄚ, / ] athlete; sportsman [Add to Longdo]
选手[xuǎn shǒu, ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ, / ] athlete; contestant [Add to Longdo]
香港脚[Xiāng Gǎng jiǎo, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] athlete's foot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Athlete \Ath"lete\, n. [L. athleta, Gr. ? prizefighter, fr. ? to
   contend for a prize, ?, Hom. ?, contest, ? prize; fr. the
   same root as E. wed: cf. F. athl[`e]te.]
   1. (Antiq.) One who contended for a prize in the public games
    of ancient Greece or Rome.
    [1913 Webster]
 
   2. Any one trained to contend in exercises requiring great
    physical agility and strength; one who has great activity
    and strength; a champion.
    [1913 Webster]
 
   3. One fitted for, or skilled in, intellectual contests; as,
    athletes of debate.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 athlete
   n 1: a person trained to compete in sports [syn: {athlete},
      {jock}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 athl.
 
 1. athlete
 2. athlete
 3. athletics.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top