Search result for

gymnastic

(47 entries)
(0.3256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gymnastic-, *gymnastic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gymnastic    [ADJ] เกี่ยวกับกายกรรม, See also: เกี่ยวกับยิมนาสติก, เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย
gymnastics    [N] การฝึกกายกรรม, See also: การบริหารร่างกาย, Syn. exercises

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gymnasticsยิมนาสติกส์ [TU Subject Heading]
Gymnasticsกายกรรม [การแพทย์]
Gymnastics for womenยิมนาสติกส์สำหรับสตรี [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gymnasticadj. เกี่ยวกับกายบริหาร,เกี่ยวกับพลศึกษา., Syn. calisthenic
gymnastics(จิมแนส'ทิคซฺ) n. กายบริหาร,พลศึกษา,

English-Thai: Nontri Dictionary
gymnastic(adj) ทางพลศึกษา,เกี่ยวกับกายกรรม,เกี่ยวกับยิมนาสติก,เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย
gymnastics(n) พลศึกษา,กายกรรม,วิชายิมนาสติก,การบริหารร่างกาย,วิชายืดหยุ่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's like rhythm gymnastics.มันเหมือนกายบริหารเข้าจังหวะเลย April Story (1998)
Seems there are gymnastics at the Moderno Hotel.ดูเหมือนจะมียิมนาสติก ที่โรงแรมมอเดอร์โน่ Malèna (2000)
I got gymnastics. Come on, let me out.ฉันต้องไปยิมแล้ว เร็วเข้า ให้ฉันลงเดี๋ยวนี้ Four Brothers (2005)
Girls got gymnastics, I gotta take them.เด็กๆ ต้องไปออกกำลังกาย ฉันต้องพาพวกแกไป Four Brothers (2005)
You practice gymnastics. I practice everything.เธอฝึกยิมนาสติก ฉันฝึกทุก ๆ อย่าง Peaceful Warrior (2006)
So if I wasn't in such great shape, wasn't on the gymnastics team, just had a regular body, you wouldn't be into me?แล้วถ้าผมหุ่นไม่ดีล่ะ ไม่ได้อยู่ในทีมยิมนาสติก มีแค่รูปร่างปกติ คุณจะไม่ข้องเกี่ยวผมหรือ Peaceful Warrior (2006)
Did you have to befriend every member of the gymnastics team and Alpha Gamma Testes?อ๋อ ก็จะมีเพื่อนให้หมด ทั้งทีมยิมนาสติค หรือชมรมแกมม่าเนี่ยนะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I've never seen anyone as excellent at gymnastics as Yobi.ผมไม่เคยเห็นใครเล่นยิมนาสติก ได้ยอดเยี่ยมเท่ายออูบีเลยซักคน Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
I once was a gymnast myself, so I can tell you that she is a real genius at gymnastics.ผมเองก็เคยเป็นนักยิมนาสติกมาก่อนนะครับ ผมถึงบอกคุณได้ว่า เธอเป็นอัจฉริยะเลยนะ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
And who foiled his plan to infiltrate the Olympics with gymnastic cyborgs?แล้วใครที่ยับยั้งแผนการชั่วร้ายของการทำลายโอลิมปิคด้วยหุ่นยนต์? ใคร ? Bolt (2008)
I have a gymnastic's meet tomorrow, so maybe I...ฉันมีนัดที่ยิม พรุ่งนี้บางทีฉัน... Monsters vs. Aliens (2009)
You see? I'm quick yeah, you see? In the US, I used to take gymnastic at PAL, that's Police Athletic League, to check it, right?เห็นป่ะ ผมเร็วมาก เห็นมัย ที่อเมริกา ผมเคยเล่นยิมนาสติกที่ PAL The Karate Kid (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gymnasticHe is good at gymnastics.
gymnasticI was bored with radio gymnastics to begin with, but now I rather like it.
gymnasticThat school is equipped with the latest gymnastics apparatus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กายกรรม    [N] gymnastics, See also: acrobatics, Example: เพราะเล่นกายกรรมทุกวันเขาจึงหลังอ่อน, Thai definition: การแสดงความแข็งแรงและยืดหยุ่นของร่างกายโดยการเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.)   FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m]
การบริหารกาย[n. exp.] (kān børihān kāi) EN: exercise ; activity ; calisthenics ; gymnastics   
ยิมนาสติก[n.] (yimnāstik = yimnāttik) EN: gymnastics   FR: gymnastique [f] ; gym (inf.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GYMNASTIC    JH IH2 M N AE1 S T IH0 K
GYMNASTICS    JH IH2 M N AE1 S T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gymnastic    (j) (jh i1 m n a1 s t i k)
gymnastics    (n) (jh i1 m n a1 s t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schauturnen {n} [sport]gymnastic dispkay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジムナスチックス[, jimunasuchikkusu] (n) gymnastics [Add to Longdo]
ジムナスティックス[, jimunasuteikkusu] (n) gymnastics [Add to Longdo]
器械運動[きかいうんどう, kikaiundou] (n) apparatus gymnastics; gymnastics (esp. at school); exercise using gymnastics equipment [Add to Longdo]
器械体操;機械体操(iK)[きかいたいそう, kikaitaisou] (n) apparatus gymnastics; artistic gymnastics [Add to Longdo]
逆上がり[さかあがり, sakaagari] (n) (gymnastics) pulling oneself upward with a forward, circling movement; back hip circle [Add to Longdo]
後転跳び[こうてんとび, koutentobi] (n) (See バク転) back handspring (gymnastics) [Add to Longdo]
新体操[しんたいそう, shintaisou] (n) rhythmic sports gymnastics [Add to Longdo]
前転跳び[ぜんてんとび, zententobi] (n) forward handspring (gymnastics) [Add to Longdo]
組体操;組み体操[くみたいそう, kumitaisou] (n) coordinated group gymnastics (in which teams form pyramids or other shapes) [Add to Longdo]
足掛け上がり[あしかけあがり, ashikakeagari] (n) knee-swing (gymnastics); legging-up [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体操[tǐ cāo, ㄊㄧˇ ㄘㄠ, / ] gymnastic; gymnastics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gymnastic \Gym*nas"tic\, n.
   A gymnast. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gymnastic \Gym*nas"tic\ (j[i^]m*n[a^]s"t[i^]k), Gymnastical
 \Gym*nas"tic*al\ (j[i^]m*n[a^]s"t[i^]*kal), a. [L. gymnasticus,
   Gr. gymnastiko`s: cf. F. gymnastique. See {Gymnasium}.]
   1. Pertaining to athletic exercises intended for health,
    defense, or diversion; -- originally said of games or
    exercises, as running, leaping, wrestling, throwing the
    discus, the javelin, etc.; in modern times more
    specifically applied to athletic exercises demonstrating
    balance and agility, such as tumbling, somersaulting, and
    bodily maneuvers performed on special equipment such as
    parallel bars or a balance beam; as, gymnastic exercises,
    contests, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. pertaining to disciplinary exercises for the intellect.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gymnastic
   adj 1: vigorously active; "an acrobatic dance"; "an athletic
       child"; "athletic playing"; "gymnastic exercises" [syn:
       {acrobatic}, {athletic}, {gymnastic}]
   2: of or relating to or used in exercises intended to develop
     strength and agility; "gymnastic horse"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top