Search result for

-gulp-

(28 entries)
(0.1566 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gulp, *gulp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gulp[VI] ดื่มอึกใหญ่, See also: ดื่มเต็มที่, Syn. swallow
gulp[VT] เขมือบ, Syn. devour, gobble
gulp[N] การกลืนคำโต, See also: การดื่มอึกใหญ่, Syn. swallow, mouthful, Ant. nibble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gulp(กัลพฺ) vt.,vt.,n. (การ) กลืนอย่างติดคอ,กล้ำกลืน,กลืนอย่างมูมมาม, See also: gulpingly adv. gulpy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
gulp(n) การกลืน
gulp(vt) ดื่มรวดเดียวหมด,ขยอก,กลืน,ฝืนกลืน,กล้ำกลืน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Big Gulp?สเลอปี้แก้วใหญ่ๆไหม Bit by a Dead Bee (2009)
But you gulped down all that liquor and you didn't loose your teeth,แต่แกก็ดื่มเหล้าหมดนั่นแล้ว ฟันแกก็ไม่ร่วงนิ Hello Ghost (2010)
Don't gulp it down.อย่าดื่มเยอะอย่างนี้เลย Sungkyunkwan Scandal (2010)
That'll close out your account, Mrs Oats, two gulps and a swig. Hands off, Mordecai!คุณทำอย่างไร คุณแรงโก้ Rango (2011)
Be a gem and pour me a gulper.อย่ายืนเฉย ไปเทเหล้าให้ข้า Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
You take a breath, and there we are, gulping the same air.คุณสูดลมหายใจ ซึ่งเราต่างก็สูด ลมหายใจเดียวกัน It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
There are things much older than souls in Purgatory, and you gulped those in, too.มีหลายสิ่งที่เก่าแก่กว่าวิญญาณในแดนชำระบาป และท่านกลืนสิ่งเหล่านั้นลงไปด้วย Meet the New Boss (2011)
There are things much older than souls in Purgatory, and you gulped those in, too.มีหลายสิ่งที่เก่าแก่กว่าวิญญาณในแดนชำระบาป และเจ้าก็กลืนสิ่งเหล่านั้นลงไปด้วย Hello, Cruel World (2011)
There are things much older than souls in Purgatory, and you gulped those in, too.ในดินแดนชำระบาป มีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่มานานกว่าวิญญาณ แล้วนายก็กินมันเข้าไป The Girl Next Door (2011)
All right, so we're looking for a guy carrying a big gulp and checking his watch.ถ้างั้นเราก้กำลังมองหา/nผู้ชายที่ดื่มบ่อยๆ และคอยดูนาฬิกาของเขา Honor Among Thieves (2012)
I warned Cody about the big gulp, but we're about three hours outฉันเตือนโคดี้เรื่องบิ๊กกัลฟ์แล้ว อีกสามชั่วโมงเราน่าจะไปถึง Argentina (2012)
Or a, or a gulp.หรือ ไม่ ก็หมดแก้ว Family Time (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่อ[V] gulp, See also: devour, eat, drink, swallow, guzzle, Syn. กิน, ทาน, รับประทาน, สวาปาม, Example: เดี๋ยวนะ ผมขอล่อเหล้าสักเป๊กก่อน, Thai definition: นำอาหารเข้าปากทำให้ล่วงลำคอลงสู่กระเพาะ, Notes: (ปาก)
อึก[N] gulp, See also: onomatopoeia produced from the sound of gulping water or striking on the body, Example: เขาอัดยาแก้ปวดลงไปอีกสองเม็ด แล้วดื่มน้ำตามอึกใหญ่, Thai definition: การกลืนน้ำ
กระเดือก[V] swallow, See also: gulp, Example: พยายามกระเดือกข้าวลงไปหน่อยนะ เดี๋ยวอาหารจะไม่ตกถึงท้องเลย, Thai definition: กลืนอย่างลำบาก

CMU English Pronouncing Dictionary
GULP    G AH1 L P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gulp    (v) (g uh1 l p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛饮[niú yǐn, ㄋㄧㄡˊ ˇ, / ] gulp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gulp \Gulp\, n.
   1. The act of taking a large mouthful; a swallow, or as much
    as is awallowed at once.
    [1913 Webster]
 
   2. A disgorging. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gulp \Gulp\, v. t. [imp. & p. p. {Gulped}; p. pr. & vb. n.
   {Gulping}.] [D. gulpen, cf. OD. golpe gulf.]
   To swallow eagerly, or in large draughts; to swallow up; to
   take down at one swallow.
   [1913 Webster]
 
      He does not swallow, but he gulps it down. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      The old man . . . glibly gulped down the whole
      narrative.                --Fielding.
   [1913 Webster]
 
   {To gulp up}, to throw up from the stomach; to disgorge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gulp
   n 1: a large and hurried swallow; "he finished it at a single
      gulp" [syn: {gulp}, {draft}, {draught}, {swig}]
   2: a spasmodic reflex of the throat made as if in swallowing
     [syn: {gulp}, {gulping}]
   v 1: to swallow hurriedly or greedily or in one draught; "The
      men gulped down their beers" [syn: {gulp}, {quaff}, {swig}]
   2: utter or make a noise, as when swallowing too quickly; "He
     gulped for help after choking on a big piece of meat"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 gulp [xɵlp]
   wave
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top