Search result for

onomatopoeia [...] g on the body

(1 entries)
(0.2697 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -onomatopoeia [...] g on the body-, *onomatopoeia [...] g on the body*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึก[N] gulp, See also: onomatopoeia produced from the sound of gulping water or striking on the body, Example: เขาอัดยาแก้ปวดลงไปอีกสองเม็ด แล้วดื่มน้ำตามอึกใหญ่, Thai definition: การกลืนน้ำ

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

onomatopoeia produced from ( P R AH0 D UW1 S T F R AH1 M, F ER0 M) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) sound ( S AW1 N D) of ( AH1 V, AH0 V) gulping ( G AH1 L P IH0 NG) water ( W AO1 T ER0) or ( AO1 R, ER0) striking on ( S T R AY1 K IH0 NG AA1 N) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) body ( B AA1 D IY0)

 


  

 
onomatopoeia
 • การสร้างคำโดยการเลียนเสียงธรรมชาติ[Lex2]
 • (ออนนะแมท\'ทะพี\'อะ) n. การสร้างคำ,การประกอบเป็นคำ,การเลียนเสียงในการใช้สำนวน,ศัพท์ที่เหมือนเสียง ###SW. onomatopoetic,onomatopotic adj. [Hope]
 • (n) // [OALD]
produced from
  [produce from]
 • ผลิตจาก[Lex2]
 • ดึงจาก: นำออกมาจาก [Lex2]
sound
 • เสียง[Lex2]
 • ระยะที่ได้ยินได้[Lex2]
 • ดูเหมือนว่า[Lex2]
 • ้เกิดเสียง[Lex2]
 • ทำให้เกิดเสียง[Lex2]
 • ที่ไม่เสียหาย: ซึ่งไม่บุบสลาย, ซึ่งอยู่ในสภาพดี [Lex2]
 • แข็งแรง[Lex2]
 • วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง[Lex2]
 • (เซาน์ดฺ) n. เสียง vi.,vt. ทำให้เกิดเสียง,ปล่อยเสียง,ได้ยิน,ประกาศ,ปรากฎ,ประกาศ,ออกเสียง,ใช้เครื่องตรวจฟังเสียง,adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,ไม่มีโรค,มีฐานะการเงินดี,มีความสามารถ,ไม่มีข้อบกพร่อง,ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่ถูกรบกวน,ถ้วนทั่ว,ตลอด vt. [Hope]
 • (adj) ถูกต้อง,แข็งแรง,หลับสนิท,สมบูรณ์ [Nontri]
 • (n) เสียง,อ่าว [Nontri]
 • (vi) เปล่งเสียง,มีเสียง,สอบถาม,ประกาศ [Nontri]
 • (vt) ออกเสียง,เป่าแตร,หยั่งดู,ตรวจสอบ,วัด [Nontri]
 • /S AW1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
gulping
 • /G AH1 L P IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [gulp]
 • ดื่มอึกใหญ่: ดื่มเต็มที่ [Lex2]
 • เขมือบ[Lex2]
 • การกลืนคำโต: การดื่มอึกใหญ่ [Lex2]
 • (กัลพฺ) vt.,vt.,n. (การ) กลืนอย่างติดคอ,กล้ำกลืน,กลืนอย่างมูมมาม ###SW. gulpingly adv. gulpy adj. [Hope]
 • (n) การกลืน [Nontri]
 • (vt) ดื่มรวดเดียวหมด,ขยอก,กลืน,ฝืนกลืน,กล้ำกลืน [Nontri]
 • /G AH1 L P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
water
 • น้ำ: น้ำเปล่า, น้ำจืด [Lex2]
 • แหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล[Lex2]
 • ธาตุน้ำ[Lex2]
 • พาหนะทางน้ำ โดยเฉพาะเรือ[Lex2]
 • น้ำที่ออกจากร่างกายเช่น เหงื่อ ปัสสาวะ น้ำตา[Lex2]
 • น้ำคร่ำ[Lex2]
 • ความส่องสว่างของเพชรพลอย[Lex2]
 • ทำให้เปียก[Lex2]
 • ให้น้ำ (ทางเกษตรกรรม): รดน้ำ [Lex2]
 • เกี่ยวกับน้ำ[Lex2]
 • (วอ\'เทอะ) n. น้ำ,น้ำแร่,แหล่งน้ำ ###SW. waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ,บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,พรมด้วยน้ำ,ทำให้เจือจาง,ผสมน้ำ,ทำให้แวววาว,ทำให้เป็นลายคลื่น vi. หลั่งน้ำ,ดื่มน้ำ,adj. เกี่ยวกับน้ำ -Phr. (above water พ้นลำบาก) waterer [Hope]
 • (n) น้ำ,น่านน้ำ,แหล่งน้ำ,น้ำเพชร,ชนิด,ชิ้น,ของเหลว [Nontri]
 • (vi) [Nontri]
 • (vt) เติมน้ำ,กินน้ำ,รดน้ำ,ชะ,ล้าง,พรมน้ำ,ทำให้เปียก [Nontri]
 • /W AO1 T ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) // [OALD]
striking on
  [strike on]
 • ตกดิน (พระอาทิตย์): จอด (เรือ) [Lex2]
 • ตี (ส่วนของร่างกาย): ชน, กระแทก [Lex2]
 • ค้นพบ[Lex2]
body
 • ร่างกาย: สรีระ [Lex2]
 • ใจความสำคัญของงานเขียน: เนื้อเรื่อง [Lex2]
 • ศพ: ซากศพ [Lex2]
 • กลุ่มคน[Lex2]
 • ส่วนประกอบหลักของสิ่งต่าง ๆ[Lex2]
 • ส่วนประกอบหลักของยานพาหนะ[Lex2]
 • (บอด\'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง ###S. physique [Hope]
 • (n) ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ลำต้น [Nontri]
 • /B AA1 D IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Produzent, ProduzentIn, Produzenten, Produzentin Form, fromm, Fron, ROM, Rom, froh, fror, Formen, formen, Aromen Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test Sound, Sounds, so und, so-und, Stunden ORF, oft, f, o, Hof, FF, OS, ob, oh, Öfen, offen, Obst, Omen Dumping, gelinge, gelingt, gelingen Walter, watet, wate, Kater, Pater, Vater, waten, AT, wen, Rat, Tat, Wut, bat, hat, tat, Caen, Wahn, Wien, wann OCR, ORF, Ohr, Ort, PR, o, r, Tor, vor, Ar, Fr, Mr, OS, er, ob, oh, Orten, orten, Ofen, Omen, Ren, Rost, Foren, Orden, Obst, Forst, Horst, erst in, ob, n, o, Bon, Don, Ion, Ton, Xon, von, Äon, OS, UN, an, oh, Inst, Obst, sonst Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test Boy, Boys, Bord, bot, Boden, Borde, Bords, Böden, Rowdy, Boot, Boss, bogt, boxt, BND, BRD, Bad, Bde, Boa, Bob, Bon, Box, Jod, Joy, Ode, Tod, bog, Andy, Baby, Boas, Bobs, Bock, Bohr, Boje, Boni, Bonn, Bons, Boom, Bote, Bude, Code, Hedy, Jods, Lady, Mode, Modi, Pony, Soda, Sony, Tode, Tods, bade, boxe, rode, Boson, Bogen, Bozen, Hoden, Roden, baden, boxen, roden, Podest, booten, boomen, Bohren, Bolzen, Podien, bocken, bohren, borgen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
produise, produises, produites, profuses, produite, profuse, produisez, produits, produit, promusse, produisent, produisait, brodeuse froc, fréon, front, faon, fion, frocs thé, thés, te, , rhé, , tee, tue, tué, ohé round, sourd, shunt, shunts, Sun, sud, rounds, sourds, sont off, if, ouf, bof, lof, oh, os, cf, oc, on, op, or, ou, vulpin, vulpins, dumping, jumping, dumpings, jumpings waters, hâter, bâter, dater, gâter, mater, mâter, pater, pâter, rater, tâter, quater, watt, enter, hanter, canter, ganter, latter, natter, patter, vanter, hâte, hâté, bâte, bâté, date, daté, gâte, gâté, mate, maté, mâte, mâté, pâte, pâté, rate, raté, tâte, tâté, ouater, hâtes, hâtés, watts, bâtes, bâtés, dates, datés, fader, gâtes, gâtés, mates, matés, mâtes, mâtés, pâtes, pâtés, rader, rates, ratés, tâtes, tâtés * stripping, strippings, string, strings * thé, thés, te, , rhé, , tee, tue, tué, ohé boy, boys, bot, boit, bondi, bots, Audy, bois, boni, bote

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top