ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infuse

IH2 N F Y UW1 Z   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infuse-, *infuse*
Possible hiragana form: いんふせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infuse[VT] แช่, See also: ใส่, เทใส่, Syn. instill
infuse[VT] ทำให้มีความรู้สึกบางอย่าง, See also: มีผลต่อ, บันดาลให้เกิด, Syn. inspire, introduce
infuse into[PHRV] ซึมซาบ, See also: แผ่ซ่าน, กระจาย, Syn. inspire in
infuse with[PHRV] ทำให้ซึมซาบด้วย, See also: ทำให้แผ่ซ่านด้วย, Syn. inspire with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infuse(อินฟิวซ') vt. กรอกใส่,ใส่,ฉีด,ซึมซาบ,แช่,ชง,เทลงใน. vi. ผ่านกระบวนการแช่,ชง., See also: infuser n. infusive adj., Syn. imbue

English-Thai: Nontri Dictionary
infuse(vt) เทใส่,ซึม,ฉีด,แช่น้ำ,แต่งกลิ่น,ละลาย,แพร่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless you care to infuse your story with a more tawdry level of detail?ยังดี ที่นายยังคิดจะเพิ่มสีสัน ลงในชีวิตที่เรียบง่ายซะมั่ง Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
So to bring it back to life, you have to infuse it in boiling water.การจะทำให้มันฟื้นสภาพ เธอจะต้องผสมลงใน.. น้ำเดือด The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infuseThis soap is infused with natural fragrances.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse   FR: préparer une boisson ; préparer le café
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep   FR: mariner ; infuser ; macérer

CMU English Pronouncing Dictionary
INFUSE IH2 N F Y UW1 Z
INFUSED IH2 N F Y UW1 Z D
INFUSES IH2 N F Y UW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infuse (v) ˈɪnfjˈuːz (i1 n f y uu1 z)
infused (v) ˈɪnfjˈuːzd (i1 n f y uu1 z d)
infuses (v) ˈɪnfjˈuːzɪz (i1 n f y uu1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
煎じる[せんじる, senjiru] (v1,vt) to boil; to decoct; to infuse [Add to Longdo]
煎ずる[せんずる, senzuru] (vz,vt) to boil; to decoct; to infuse [Add to Longdo]
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infuse \In*fuse\, n.
   Infusion. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infuse \In*fuse"\, v. t. [imp. & p. p. {Infused}; p. pr. & vb.
   n. {Infusing}.] [L. infusus, p. p. of infundere to pour in or
   into; pref. in- in + fundere to pour: cf. F. infuser. See
   {Found} to cast.]
   1. To pour in, as a liquid; to pour (into or upon); to shed.
    [1913 Webster]
 
       That strong Circean liquor cease to infuse.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. To instill, as principles or qualities; to introduce.
    [1913 Webster]
 
       That souls of animals infuse themselves Into the
       trunks of men.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Why should he desire to have qualities infused into
       his son which himself never possessed? --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To inspire; to inspirit or animate; to fill; -- followed
    by with.
    [1913 Webster]
 
       Infuse his breast with magnanimity.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Infusing him with self and vain conceit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To steep in water or other fluid without boiling, for the
    propose of extracting medicinal qualities; to soak.
    [1913 Webster]
 
       One scruple of dried leaves is infused in ten ounces
       of warm water.            --Coxe.
    [1913 Webster]
 
   5. To make an infusion with, as an ingredient; to tincture;
    to saturate. [R.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infuse
   v 1: teach and impress by frequent repetitions or admonitions;
      "inculcate values into the young generation" [syn:
      {inculcate}, {instill}, {infuse}]
   2: fill, as with a certain quality; "The heavy traffic tinctures
     the air with carbon monoxide" [syn: {impregnate}, {infuse},
     {instill}, {tincture}]
   3: undergo the process of infusion; "the mint tea is infusing"
   4: let sit in a liquid to extract a flavor or to cleanse; "steep
     the blossoms in oil"; "steep the fruit in alcohol" [syn:
     {steep}, {infuse}]
   5: introduce into the body through a vein, for therapeutic
     purposes; "Some physiologists infuses sugar solutions into
     the veins of animals"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top