ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transcendently

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transcendently-, *transcendently*, transcendent
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And is transcendently happy.และมีความสุขมาก Take It! (2010)
After his transcendental awakening, his body was subjected to every test known to science.หลังจากการตื่นของพลังเหนือธรรมชาติ ร่างกายของเขาเป็นตัวอย่าง ทุกการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ Akira (1988)
Or because they've suddenly read a book about transcendental meditation and global morality.หรือเพราะบังเอิญพวกเขาได้อ่านหนังสือ เกี่ยวกับฌานสมาบัติและศีลธรรมระดับโลก The Corporation (2003)
Four hours of THC giggles and MDMA highs with a transcendental kicker.ออกฤทธิ์ 4ชั่วโมง นานกว่ายาบ้าอีก ดูดแล้วรับรอง เฟี้ยวสุดๆ Cook (2009)
And is transcendently happy.และมีความสุขมาก Take It! (2010)
I'm gonna do something transcendent.คิดว่างั้น Just Go with It (2011)
He's stylish, transcendent of sport, has an ass like a kumquat.เขามีสไตล์ นักกีฬาดัง ก้นน่าขยำกำเด้ง Friends with Benefits (2011)
and I will raise you transcendent abnegation."และผมจะยอมแพ้และไปให้พ้น" Pulling Strings (2012)
For some, music elevates the spirit to a place of transcendent beauty.บางครา, ดนตรียกระดับ แห่งจิตวิญญาณ ณ.สถานที่/Nซึ่งอยู่เหนือความงาม Music of the Spheres (2012)
That would be transcendent.นั่นยอดเยี่ยมไปเลย The But in the Joke (2012)
The experience of shooting that one was transcendent.ประสบการณ์ในการถ่ายภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ดีเยี่ยม Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Transcendent.ยอดเยี่ยมค่ะ Madness Ends (2013)
No, I asked for boundless. Transcendent.ไม่ฉันขอให้ไม่มีที่สิ้นสุด พ้น Transformers: Age of Extinction (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอยฟ้า[løifā] (adv) EN: excellently ; superbly ; transcendently  FR: superbement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transcendent(adj) ดีกว่า, See also: เหนือกว่า
transcendental(adj) ดีกว่า, See also: ยอดเยี่ยม, เหนือธรรมชาติ
transcendentalism(n) หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transcendent(แทรนเซน'เดินทฺ) adj. อยู่เหนือ, อยู่นอกเหนือ, อยู่เลย, เหลือล้น, เหลือเกิน, มีกว่า, ยอดเยี่ยมกว่า, มีชัย, เหนือธรรมชาติ, เหนือโลก, เหนือจักรวาล. n. สิ่งยอดเยี่ยม, บุคคลยอดเยี่ยม, อัจฉริยบุคคล., See also: trancendence, transcendency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
transcendent(adj) ดีเยี่ยม, พ้น, เกิน, เหนือธรรมชาติ
transcendental(adj) ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, เหนือธรรมชาติ, เกินธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apperception, transcendentalอุตรวิสัญชาน, วิสัญชานอุตรวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
apperception, transcendental ego ofอุตรอัตตาแห่งวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
apperception, transcendental unity ofอุตรเอกภาพแห่งวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idealism, transcendentalจิตนิยมอุตรวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transcendentalอดิศัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transcendental apperceptionอุตรวิสัญชาน, วิสัญชานอุตรวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transcendental ego of apperceptionอุตรอัตตาแห่งวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transcendental extensionภาคขยายเชิงอดิศัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transcendental functionฟังก์ชันอดิศัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transcendental idealismจิตนิยมอุตรวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transcendental unity of apperceptionอุตรเอกภาพแห่งวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transcendentalismคตินิยมเหนือเหตุผล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transcendental Meditationการเข้าฌานแบบโลกุตตระ [TU Subject Heading]
transcendental functionฟังก์ชันอดิสัย, ฟังก์ชันใด ๆ ที่ไม่เป็นฟังก์ชันพีชคณิต เช่น ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันลอการิทึม เป็นต้น  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอยฟ้า(adv) excellently, See also: superbly, transcendently, Syn. ลอยเมฆ, วิเศษ, เลิศ, Example: เขาได้รับการยกย่องอย่างลอยฟ้า
อภิธรรม(n) excellent law, See also: higher doctrine, transcendental law, metaphysics, Example: การสวดหน้าศพมีการจัดตั้งเครื่องบูชา และจัดที่สำหรับพระสวดอภิธรรมในเวลากลางคืน, Thai Definition: ชื่อธรรมะชั้นสูง มี 7 คัมภีร์ นิยมใช้สวดในงานศพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิชชา(n) knowledge, See also: learning, wisdom, science, enlightenment, transcendent, Syn. ความรู้แจ้ง, ความตรัสรู้, วิชา

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRANSCENDENT T R AE0 N S EH1 N D AH0 N T
TRANSCENDENTAL T R AE2 N S AH0 N D EH1 N T AH0 L
TRANSCENDENTAL T R AE2 N S AH0 N D EH1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transcendent (j) trˈænsˈɛndənt (t r a1 n s e1 n d @ n t)
transcendental (j) trˌænsɛndˈɛntl (t r a2 n s e n d e1 n t l)
transcendentalis (n) trˌænsɛndˈɛntəlɪzəm (t r a2 n s e n d e1 n t @ l i z @ m)
transcendentalis (n) trˌænsɛndˈɛntəlɪst (t r a2 n s e n d e1 n t @ l i s t)
transcendentalis (n) trˌænsɛndˈɛntəlɪsts (t r a2 n s e n d e1 n t @ l i s t s)
transcendentally (a) trˌænsəndˈɛntəliː (t r a2 n s @ n d e1 n t @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Transzendentalist { m } | Transzendentalisten { pl }transcendentalist | transcendentalists [Add to Longdo]
Transzendentalphilosophie { f }transcendentalism [Add to Longdo]
metaphysisch { adv }transcendentally [Add to Longdo]
metaphysisch; übersinnlichtranscendental [Add to Longdo]
metaphysisch { adv }transcendently [Add to Longdo]
transzendent { adj } [ math. ]transcendental [Add to Longdo]
überweltlichtranscendent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意識一般[いしきいっぱん, ishikiippan] (n) transcendental appreciation [Add to Longdo]
高踏[こうとう, koutou] (n) highbrow; aloof; transcendent [Add to Longdo]
高踏的[こうとうてき, koutouteki] (adj-na) transcendent [Add to Longdo]
高踏派[こうとうは, koutouha] (n) transcendentalists; Parnassians [Add to Longdo]
神韻縹渺[しんいんひょうびょう(uK), shin'inhyoubyou (uK)] (adj-t, adv-to) (arch) (a work of art being) sublime; transcendent [Add to Longdo]
先験的[せんけんてき, senkenteki] (adj-na, n) transcendental [Add to Longdo]
先験哲学[せんけんてつがく, senkentetsugaku] (n) (See 批判哲学) transcendental philosophy [Add to Longdo]
先験論[せんけんろん, senkenron] (n) transcendentalism [Add to Longdo]
超越[ちょうえつ, chouetsu] (n) (1) transcendence; transcendency; (adj-f) (2) transcendental; (vs) (3) to transcend; to rise above; (P) [Add to Longdo]
超越関数[ちょうえつかんすう, chouetsukansuu] (n) transcendental function [Add to Longdo]
超越主義[ちょうえつしゅぎ, chouetsushugi] (n) transcendentalism [Add to Longdo]
超越神[ちょうえつじん, chouetsujin] (n) transcendental deity [Add to Longdo]
超越数[ちょうえつすう, chouetsusuu] (n) { math } transcendental number [Add to Longdo]
超越数論[ちょうえつすうろん, chouetsusuuron] (n) { math } transcendental number theory [Add to Longdo]
超越的[ちょうえつてき, chouetsuteki] (adj-na) transcendental [Add to Longdo]
超越論的意識[ちょうえつろんてきいしき, chouetsurontekiishiki] (n) transcendental consciousness [Add to Longdo]
超越論的観念論[ちょうえつろんてきかんねんろん, chouetsurontekikannenron] (n) transcendental idealism [Add to Longdo]
超越論的方法[ちょうえつろんてきほうほう, chouetsurontekihouhou] (n) transcendental method [Add to Longdo]
超自然[ちょうしぜん, choushizen] (adj-na, adj-no, n) occult; transcendental; supernaturalness; supernaturalism; supernaturality [Add to Longdo]
超絶的[ちょうぜつてき, chouzetsuteki] (adj-na) (See 超越的) transcendental [Add to Longdo]
超然[ちょうぜん, chouzen] (adj-t, adv-to) detached; aloof; transcendental [Add to Longdo]
物外[ぶつがい, butsugai] (n) transcendent world; world outside of the material world; somewhere removed from the world [Add to Longdo]
文殊[もんじゅ, monju] (n) { Buddh } Manjusri; Transcendent Wisdom [Add to Longdo]
理外の理[りがいのり, rigainori] (n) transcendental reason [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
超越関数[ちょうえつかんすう, chouetsukansuu] transcendental function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Transcendently \Tran*scend"ent*ly\, adv.
     In a transcendent manner.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top