ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

徴兵

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -徴兵-, *徴兵*
Japanese-English: EDICT Dictionary
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n,vs) conscription; recruitment; enlistment; (P) [Add to Longdo]
徴兵忌避[ちょうへいきひ, chouheikihi] (n) draft evasion; draught evasion [Add to Longdo]
徴兵忌避者[ちょうへいきひしゃ, chouheikihisha] (n) draft dodger; draught dodger [Add to Longdo]
徴兵検査[ちょうへいけんさ, chouheikensa] (n) physical examination (given at conscription) [Add to Longdo]
徴兵[ちょうへいせい, chouheisei] (n) conscription [Add to Longdo]
徴兵制度[ちょうへいせいど, chouheiseido] (n) conscription; draft system; draught system [Add to Longdo]
徴兵逃れ[ちょうへいのがれ, chouheinogare] (n) (See 兵役逃れ・へいえきのがれ) evading military service; draft dodging [Add to Longdo]
徴兵免除[ちょうへいめんじょ, chouheimenjo] (n) draft exemption; draught exemption [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The resignations would have little or no effect on upcoming indications.辞任劇は来るべき徴兵事務にはさして影響はないであろう。
He had heard that war had started, but it didn't sink in for a long time until his father was drafted into the army.戦争が始まったと聞いたが、父親が軍に徴兵されるまで長いこと、彼はそれを十分に実感していなかった。
He was drafted into the army.彼は軍に徴兵された。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Became American, got drafted, come back to give y'all what for.[JA] アメリカに移民し、徴兵に応じて、お前たちに 思い知らせるため、ここに戻ってきたわけだ。 Inglourious Basterds (2009)
An officer should not fraternize with enlisted men.[JA] ...将校が徴兵組と付き合うのは おかしいからな。 Inglourious Basterds (2009)
What's "conscripted"?[JA] "徴兵"って? The Book Thief (2013)
Might I remind you, Staff Sergeant, you are an enlisted man.[JA] お前は徴兵された身分だろうが、二等軍曹。 Inglourious Basterds (2009)
You drafted half the men in Boston.[JA] 父さんはボストン中の男を徴兵した Lincoln (2012)
The 1st, I guess. New Conscription Act.[JA] 最初からだろう 新徴兵法さ Free State of Jones (2016)
He probably never held a spear before they shoved one in his hands a few months ago.[JA] 彼は数カ月前に徴兵されるまでは槍を握ったことなどなかったはずよ Garden of Bones (2012)
They took me and they took the mule and our hogs, half the corn crib, and they told me I'd been drafted.[JA] 奴らが来てロバも豚も持って行った コーンも半分だ 僕は徴兵されたって Free State of Jones (2016)
I won't be conscripted into your moral army.[JA] あんたの道徳的な 軍に徴兵されてたまるか Suicide Squad (2014)
Look at this one. They are starting to conscript grandfathers.[JA] 見てみろよ いよいよ爺さんも徴兵 The Book Thief (2013)
Many of the teachers and students were drafted.[JA] 教師と生徒の多くは 徴兵されて―― X-Men: Days of Future Past (2014)
So when they came, asking for people to fight, yes, of course I signed up.[JA] それで彼らが徴兵に来たとき、 そう、もちろん私は参加しました。 The Well (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
徴兵[ちょうへい, chouhei] Einberufung, Militaerdienst, Eingezogener [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top