ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlistee

EH0 N L IH2 S T IY1   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlistee-, *enlistee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlistee[N] ผู้สมัครเข้าเป็นทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlisteen. ทหารเกณฑ์,ผู้สมัครเข้า

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLISTEE    EH0 N L IH2 S T IY1
ENLISTEES    EH0 N L IH2 S T IY1 Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 enlistee \enlistee\ n.
   1. any new member of an organization or supporter of a cause.
 
   Syn: recruit.
     [WordNet 1.5]
 
   2. an enlisted man or woman in the armed forces.
    [PJC]
 
   3. a person who enlisted voluntarily in the armed forces; --
    contrasted with {draftee}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlistee
   n 1: any new member or supporter (as in the armed forces) [syn:
      {recruit}, {enlistee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top