ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-enlist-

EH2 N L IH1 S T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enlist, *enlist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlist[VT] ขอความช่วยเหลือ, See also: ขอการสนับสนุน
enlist[VT] สมัครเป็นทหาร, See also: เข้าเป็นทหาร, เกณฑ์ทหาร, Syn. enroll, join, register

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlist(เอนลิสทฺ') vi. เกณฑ์,เกณฑ์ทหาร,สมัครเข้า -vt. เข้าเกณฑ์ทหาร,สมัคร เป็นทหาร., See also: enlister n. ด

English-Thai: Nontri Dictionary
enlist(vt) เข้าร่วม,ขอความช่วยเหลือ,ร่วมมือ,เกณฑ์(ทหาร)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- enlist a sense of calm in order to... - Okay, cut the horseshit.เกณฑ์ความสงบเพื่อเอาล่ะตัด โกหก Star Trek Beyond (2016)
Enlist his help.ขอความช่วยเหลือจากเขา Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
But if you can't understand why I won't enlist my people in a foreigner's war, there's no point explaining.แต่ถ้าไม่เข้าใจสาเหตุที่ข้าไม่ยอม ให้คนของข้าไปรบ ในสงครามคนต่างด้าวละก็ อธิบายไปก็ไม่ได้อะไร The Wars to Come (2015)
I've already contacted Ms. Shaw to enlist her assistance.ผมได้ติดต่อ มิสชอร์ ให้มาช่วยคุณแล้ว Endgame (2013)
It might help us to enlist another asset with military experience to help track down them down.มันน่าจะช่วยได้ ถ้าเราหาใครสักคน ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกองทัพบ้าง มาช่วยตามหาเขา Liberty (2013)
I realize now I never did hear how you came to enlist in the army.ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ ผมไม่เคยรู้ว่า คุณเข้ารับเป็นทหารได้ยังไง Liberty (2013)
Well, for instance, I-I could-- I could bring down Shettrick before tonight, but I will have to enlist the help of Lisbon and the team.ในตอนนี้ ฉันสามารถ-- ฉันจัดการเชททริกได้ ก่อนคืนนี้ แต่ฉันต้องการ กำลังเสริม Red and Itchy (2013)
I'll enlist Carter's help looking into the other five.ผมจะขอให้นักสืบคาร์เตอร์ช่วยมองหาที่เหลืออีกห้ารายให้น่ะ Proteus (2013)
I know how to enlist employees. I learned from the best.ฉันรู้วิธีคัดคนหน่ะค่ะ เรียนรู้จากที่ดีที่สุด High Infidelity (2012)
Until we can figure out a way to hide you in plain sight, perhaps you should enlist some backup.จนกว่าเราจะหาวิธี ซ่อนคุณในที่โจ่งแจ้งได้ บางทีคุณควรจะหากำลังเสริม Bury the Lede (2012)
Trumped up the charges to enlist the entire US Marshal Service in helping him stalk his wife.กุข้อหาขึ้นเพื่่อออกอุบายให้ทางสำนักผู้ตรวจการ ช่วยตามหาภรรยาของเขา Many Happy Returns (2012)
Round up the deputies. Enlist every able-bodied man you can.ไปตามผู้ช่วยนายอำเภอ รวบรวมสมัครพรรคพวกมาให้หมด Episode #1.3 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enlistIn the First World War a large proportion of England's young men enlisted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัคร[V] volunteer, See also: enlist
เข้าพวก[V] join, See also: enlist, Syn. เข้ากลุ่ม, Example: พวกพ่อค้ามักไปเข้าพวกกับชนชั้นนำในประเทศเพื่อเอาเปรียบคนยากจน, Thai definition: รวมเป็นพวก

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLIST    EH2 N L IH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlist    (v) ˈɪnlˈɪst (i1 n l i1 s t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlist \En*list"\, v. t. [imp. & p. p. {Enlisted}; p. pr. & vb.
   n. {Enlisting}.]
   1. To enter on a list; to enroll; to register.
    [1913 Webster]
 
   2. To engage for military or naval service, the name being
    entered on a list or register; as, to enlist men.
    [1913 Webster]
 
   3. To secure the support and aid of; to employ in advancing
    interest; as, to enlist persons in the cause of truth, or
    in a charitable enterprise.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlist \En*list"\, v. i.
   1. To enroll and bind one's self for military or naval
    service; as, he enlisted in the regular army; the men
    enlisted for the war.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter heartily into a cause, as if enrolled.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlist
   v 1: join the military
   2: hire for work or assistance; "engage aid, help, services, or
     support" [syn: {engage}, {enlist}]
   3: engage somebody to enter the army [syn: {enlist}, {draft},
     {muster in}] [ant: {discharge}, {muster out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top