Search result for

elapses

(99 entries)
(0.2012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elapses-, *elapses*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elapses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elapses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elapse    [VI] ผ่านไป, See also: พ้น, ล่วง, Syn. pass, slip by
relapse    [VI] กลับสู่สภาพเดิม, See also: กลับไปเหมือนเก่า, Syn. backslide, regress, revert
relapse    [VI] ทรุด, See also: กำเริบอีก, Syn. deteriorate, weaken, worsen
relapse    [N] การที่โรคกำเริบอีก, Syn. deterioration, worsening
relapse    [N] การกลับสู่สภาพเดิม, Syn. bocksliding, regression
relapse into    [PHRV] กลับไปสู่สภาพเดิม (ที่ไม่ดี), Syn. lapse into

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pselaphesia; pselaphesisความรู้สึกสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ taction ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pselaphesis; pselaphesiaความรู้สึกสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ taction ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relapsable-เกิดโรคกลับได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relapseการเกิดโรคกลับ, การเป็นโรคกลับ [ดู recidivation; recidivism ๑ และ recurrence ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relapseอาการโรคกลับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
relapse, intercurrentการเกิดไข้กลับทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relapsing feverโรคไข้กลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
after the time has elapsedหลังจากเวลาที่กำหนดล่วงพ้นไปแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fever, relapsingโรคไข้กลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
elapsed timeเวลาล่วงผ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intercurrent relapseการเกิดไข้กลับทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bone Marrow Relapseโรคกลับเป็นอีกที่ไขกระดูก [การแพทย์]
Chondritis, Relapsingรีแลบซิงคอนไดรติส [การแพทย์]
Elaphe Radiataงูทางมะพร้าว [การแพทย์]
Elapsedเวลาที่กำหนด [การแพทย์]
Fam. Elapidaeวงศ์งูสามเหลี่ยม [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elapse(อิแลพซฺ') vi. ผ่าน,พ้น,ล่วง -n. การผ่านพ้นไปของเวลา
relapse(รีแลพซฺ') vi.,n. (การ) กลับสู่สภาพเดิม,กลับทรุด,กำเริบใหม่,กลับสู่ความเลวเดิม, See also: relapser n. relapsable adj., Syn. weaken,regress

English-Thai: Nontri Dictionary
elapse(vi) ผ่านพ้นไป,พ้น,ล่วงเลยไป
relapse(n) การกลับทรุด,การถอยกลับ,การกำเริบใหม่,การกลับสภาพเดิม
relapse(vi) กลับทรุด,ถอยกลับ,กำเริบใหม่,กลับสภาพเดิม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่วงเลย    [V] pass, See also: go by, elapse, roll by, slip away, lapse, Syn. ผ่านพ้น, ล่วง, Example: เหตุการณ์ได้ล่วงเลยไปแล้วถึง 1 สัปดาห์
งูเห่า    [N] cobra, See also: elapid, elapid snake, venomous snake, Example: พิษของงูเห่ามักทำอันตรายต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง, Count unit: ตัว
กำเริบ    [V] increase, See also: extend, relapse, recurrence, Example: เมื่อร่างกายอ่อนแอลงจากสาเหตุใดก็ตามเชื้อที่อยู่ในร่างกายก็จะกำเริบเกิดเป็นโรคขึ้น, Thai definition: รุนแรงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
กลับมาทำผิดอีก[v. exp.] (klap mā tham phit īk) EN: relapse ; reoffend   
งูเห่า[n.] (ngū hao) EN: cobra ; elapid ; elapid snake   FR: cobra [m]
ทรุดโทรม[v.] (sutsōm) EN: decline ; deteriorate ; be out of repairs ; be delapidated   FR: décliner

CMU English Pronouncing Dictionary
DELAP    D EH1 L AH0 P
DELAPP    D EH1 L AH0 P
ELAPSE    AH0 L AE1 P S
RELAPSE    R IY0 L AE1 P S
ELAPSED    AH0 L AE1 P S T
DELAPAZ    D EY0 L AA1 P AA0 Z
DELAPENA    D EH0 L AA0 P EH1 N AH0
RELAPSED    R IY0 L AE1 P S T
RELAPSES    R IY0 L AE1 P S AH0 Z
RELAPSES    R AH0 L AE1 P S AH0 Z
RELAPSING    R AH0 L AE1 P S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elapse    (v) (i1 l a1 p s)
elapsed    (v) (i1 l a1 p s t)
elapses    (v) (i1 l a1 p s i z)
relapse    (v) (r i1 l a1 p s)
elapsing    (v) (i1 l a1 p s i ng)
relapsed    (v) (r i1 l a1 p s t)
relapses    (v) (r i1 l a1 p s i z)
relapsing    (v) (r i1 l a1 p s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückfall in alte Gewohnheitenrelapse into one's old habits [Add to Longdo]
ablaufen; verstreichen (Zeit)to elapse [Add to Longdo]
fällt zurückrelapses [Add to Longdo]
fiel zurückrelapsed [Add to Longdo]
rückfällig werdento relapse; to have a relapse [Add to Longdo]
verfließtelapses [Add to Longdo]
verfließt; vergehtelapses [Add to Longdo]
verstreichen; vergehen; verfließen; verrinnen | versteichend; vergehend; verfließend; verrinnend | verstrichen; vergangen; verflossen; verronnen | verstrich; verging; verfloss; verrannto elapse | elapsing | elapsed | elapsed [Add to Longdo]
zurückfallen | zurückfallend | zurückgefallen | zurückgefallento relapse | relapsing | fallen back | relapsed [Add to Longdo]
zurückfallend; rückfälligrelapsing [Add to Longdo]
Rezidiv {n}; Rückfall {m} [med.]relapse; recurrence [Add to Longdo]
Gelappte Lederkoralle {f} (Sinularia dura) [zool.]cabbage coral [Add to Longdo]
Ablaufzeit; Laufzeit {f}elapse time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラビアンバタフライフィッシュ[, arabianbatafuraifisshu] (n) Arabian butterflyfish (Chaetodon melapterus); blackfin butterflyfish [Add to Longdo]
イーエルエーピー[, i-erue-pi-] (n) {comp} ELAP [Add to Longdo]
コーンスネーク[, ko-nsune-ku] (n) corn snake (Elaphe guttata) [Add to Longdo]
ハーテビースト[, ha-tebi-suto] (n) hartebeest (Alcelaphus buselaphus) [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) [Add to Longdo]
閲す[えっす;けみす, essu ; kemisu] (v5s) (1) (えっす esp. refers to documents) (See 閲する) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
閲する[えっする;けみする, essuru ; kemisuru] (vs-s) (1) (えっする esp. refers to documents) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
逆戻り[ぎゃくもどり, gyakumodori] (n,vs) retrogression; reversal; relapse; (P) [Add to Longdo]
去る(P);避る[さる, saru] (v5r,vi) (1) to leave; to go away; (2) to pass; to elapse; (3) to be distant; (v5r,vt) (4) to send away; to drive off; to divorce; (suf,v5r) (5) (after a -masu stem, esp. of a suru verb) ... completely; (adj-pn) (6) (去る only) (ant [Add to Longdo]
経る(P);歴る[へる, heru] (v1,vt) to pass; to elapse; to experience; (P) [Add to Longdo]
経過計時機構[けいかけいじきこう, keikakeijikikou] (n) {comp} elapsed timer [Add to Longdo]
経過時間[けいかじかん, keikajikan] (n) {comp} elapsed time [Add to Longdo]
経時優先[けいじゆうせん, keijiyuusen] (n) {comp} elapsed aging [Add to Longdo]
腰折れ;腰折[こしおれ, koshiore] (n) (1) (pol) bad poem; my humble poem; (2) stooped over (e.g. old people); bowed; (3) stalling; having a relapse [Add to Longdo]
再発[さいはつ, saihatsu] (n,vs) return; relapse; reoccurrence; (P) [Add to Longdo]
再発防止[さいはつぼうし, saihatsuboushi] (n) preventive measure; recurrence prevention; relapse prevention [Add to Longdo]
小笠和大蝙蝠[おがさわおおこうもり;オガサワオオコウモリ, ogasawaookoumori ; ogasawaookoumori] (n) (uk) Bonin flying fox (Pteropus pselaphon) [Add to Longdo]
振り返す[ふりかえす, furikaesu] (v5s) to relapse; to reassert; to review. [Add to Longdo]
青大将;黄頷蛇(iK)[あおだいしょう;アオダイショウ, aodaishou ; aodaishou] (n) (uk) Japanese rat snake (Elaphe climacophora) [Add to Longdo]
赤鹿[あかしか;アカシカ, akashika ; akashika] (n) (uk) red deer (Cervus elaphus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三索锦蛇[sān suǒ jǐn shé, ㄙㄢ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄣˇ ㄕㄜˊ, / ] copperhead race (Elaphe radiata), kind of snake [Add to Longdo]
复发[fù fā, ㄈㄨˋ ㄈㄚ, / ] to recur (of a disease); to reappear; to relapse (into a former bad state) [Add to Longdo]
流逝[liú shì, ㄌㄧㄡˊ ㄕˋ, ] (of time) pass; elapse [Add to Longdo]
逝去[shì qù, ㄕˋ ㄑㄩˋ, ] elapse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
経過計時機構[けいかとけいきこう, keikatokeikikou] elapsed timer [Add to Longdo]
経過時間[けいかじかん, keikajikan] elapsed time [Add to Longdo]
経時優先[けいじゆうせん, keijiyuusen] elapsed aging [Add to Longdo]
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence [Add to Longdo]
分間[ふんかん, funkan] elapsed second(s) [Add to Longdo]
イーエルエーピー[いーえるえーぴー, i-erue-pi-] ELAP [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top