Search result for

ล่วง

(76 entries)
(0.0623 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่วง-, *ล่วง*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้าขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่วง    [V] go beyond, See also: exceed, precede, pass, go in advance, overstep, Syn. ล่วงพ้น, ล่วงเลย, ผ่านพ้น, เลย, พ้น, Example: สถานการณ์ปูนซีเมนต์มีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนอีกครั้งหลังจากล่วงผ่านหน้าฝนนี้ไปแล้ว, Thai definition: ผ่านข้ามจากจุดหนึ่งเข้าไปยังอีกจุดหนึ่ง
ล่วงรู้    [V] perceive, See also: foresee, sense, detect, know in advance, Syn. รู้ทัน, รู้ใจ, Example: พระอาจารย์เป็นผู้มีญาณวิเศษจริงๆ สามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้อย่างแม่นยำ
ล่วงลับ    [V] die, See also: perish, kick the bucket, pass away, snuff it, Syn. ตาย, Example: บิดาของผมล่วงลับไปแล้วหลายปี
ล่วงลับ    [V] move past, See also: pass, Syn. เลยลับ, Example: เวลาหนึ่งนาทีที่ล่วงไปย่อมล่วงลับไม่มีวันเอากลับคืนมาได้, Thai definition: ผ่านหายไป
ล่วงลับ    [V] move past, See also: pass, Syn. เลยลับ, Example: เวลาหนึ่งนาทีที่ล่วงไปย่อมล่วงลับไม่มีวันเอากลับคืนมาได้, Thai definition: ผ่านหายไป
ล่วงลับ    [V] die, See also: perish, kick the bucket, pass away, snuff it, Syn. ตาย, Example: บิดาของผมล่วงลับไปแล้วหลายปี
ล่วงเลย    [V] pass, See also: go by, elapse, roll by, slip away, lapse, Syn. ผ่านพ้น, ล่วง, Example: เหตุการณ์ได้ล่วงเลยไปแล้วถึง 1 สัปดาห์
ล่วงหน้า    [ADV] beforehand, See also: in advance, ahead, Ant. ย้อนหลัง, Example: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า, Thai definition: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น
ล่วงหน้า    [ADV] beforehand, See also: in advance, ahead, Ant. ย้อนหลัง, Example: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า, Thai definition: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น
ล่วงเกิน    [V] molest, See also: assault, Syn. ลวนลาม, Example: ที่หมู่บ้านนี้ในหมู่หญิงสาวจะมีหญิงแก่กำกับดูแลอยู่ด้วย เพื่อมิให้ชายหนุ่มล่วงเกินแก่หญิงในที่อันไม่สมควร, Thai definition: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยล่วงจารีตประเพณี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่วงก. ผ่าน (ใช้แก่เวลาและสถานที่) เช่น เวลาล่วงไปหลายปี ล่วงเข้าเขตเมือง, ผ่านพ้นเกินเข้าไป เช่น ล่วงเข้าไปในเขตหวงห้าม, ล่วงล้ำ ก็ว่า.
ล้วงก. เอามือสอดเข้าไปในที่ซึ่งเป็นช่องเป็นรู เช่น เดินเอามือล้วงกระเป๋ากางเกง, โดยปริยายหมายความว่า หยั่งเอาความรู้ความคิดที่เขาปิดบังไว้ เช่น ล้วงความลับ ล้วงข้อสอบ.
ล้วงกระเป๋าก. เอามือสอดเข้าไปในกระเป๋า, ถ้ายืนเอามือล้วงกระเป๋าเวลาอยู่ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าเป็นการแสดงกิริยาที่ไม่สุภาพ
ล้วงกระเป๋าลักทรัพย์ในกระเป๋าของผู้อื่น เช่น เขาถูกล้วงกระเป๋า ระวังถูกล้วงกระเป๋า.
ล่วงขื่อน. ด้านสกัด.
ล้วงควักก. หยิบฉวยเอาสิ่งของเป็นต้นไปโดยพลการ เช่น มาล้วงควักข้าวสาร ถ่าน เกลือของเจ้าของบ้านไป.
ล้วงคอ, ล้วงคองูเห่าก. บังอาจลักขโมยหรือล่อลวงเอาทรัพย์สินเป็นต้นจากผู้ที่น่าเกรงขาม.
ล่วงคำก. เกินคำสั่ง.
ล้วงตับ, ล้วงไส้ก. หลอกลวงให้ตายใจเพื่อล้วงเอาความลับเป็นต้น.
ล่วงประเวณีก. ประพฤติผิดเมียของผู้อื่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
senescentล่วงเข้าวัยชรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invasiveล่วงล้ำ, ลุกลาม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่วง[v.] (lūang = luang) FR: passer rapidement ; filer
ล่วง[v.] (lūang = luang) EN: pass ; over ; go beyond ; exceed ; precede ; go in advance ; overstep   FR: dépasser ; outrepasser
ล้วง[v.] (lūang) EN: delve ; dig ; pick ; fish out   FR: fouiller
ล้วงกระเป๋า[v. exp.] (lūang krapao) EN: pick (sb's) pocket   FR: fouiller les poches
ล้วงความลับ[v. exp.] (lūang khwāmlap) EN: elicit a secret   FR: arracher un secret
ล่วงมาแล้ว[X] (lūang mā laēo) EN: ago   FR: passé
ล่วงรู้ [v.] (lūangrū) EN: perceive ; foresee ; sense ; detect ; know in advance   FR: connaître à l'avance ; savoir d'avance ; prévoir
ล่วงละเมิด[v.] (lūanglamoēt) EN: violate ; infringe ; encroach   
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: die ; perish ; kick the bucket ; pass away ; snuff it   FR: mourir ; décéder
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: move past ; pass   

English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้
foresaw(VT) รู้ล่วงหน้า (กริยาช่องที่ 2 ของ foresee)
ad-hoc report(n ) การรายงานโดยไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be ahead    [PHRV] ล่วงหน้า, See also: ล้ำหน้า, เกินหน้า, Syn. move ahead
be up to    [PHRV] ล่วงรู้ความลับ, See also: ล่วงรู้, แอบรู้
bring out    [PHRV] ได้รับรู้ (สิ่งที่เป็นความลับ), See also: ล่วงรู้, แอบรู้, Syn. let out
fly    [VI] ผ่านไปอย่างรวดเร็ว (เวลา, ฤดูกาล), See also: ล่วง, Syn. pass, elaspe, glide
infringe on    [PHRV] ฝ่าฝืน, See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด, Syn. encroach on, impinge on, trench on
infringe upon    [PHRV] ฝ่าฝืน, See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด, Syn. encroach on, impinge on, trench on
go    [VI] ผ่านไป (เวลา), See also: ล่วงเลยไป
second sight    [IDM] มองเห็นอนาคต, See also: ล่วงรู้อนาตค
up-front    [IDM] ล่วงหน้า
in advance    [ADV] ล่วงหน้า, See also: ก่อนหน้า, ก่อน, ก่อนเวลา, Syn. ahead, before

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
antedate(แอน' ทิเดท) n.,vt. การลงวันที่ก่อนวันจริง, การมาก่อน, การทำให้เกิดก่อน, การเร่ง, การกระทำหรือมีล่วงหน้า (antecede, precede)
anterior(แอนที' เรีย) adj. ก่อน, ข้างหน้า, ล่วงหน้า, ตำแหน่งหน้า, Syn. fore)
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
antitype(แอน' ทิไทพฺ) n. สิ่งที่มีแบบอย่างหรือสัญลักษณ์แทนล่วงหน้าก่อน. -antitypic (al) adj. (opposite type)
apostrophe(อะพอส' ทระฟี) n. เครื่องหมายย่อ (ซ) ,การพูดกับผู้ที่ไม่อยู่หรือล่วงลับไปแล้ว. -a-postrophic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
ago(adv) ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า
antedate(vt) มาก่อน,เกิดก่อน,ทำล่วงหน้า
anterior(adj) ข้างหน้า,ก่อน,หน้า,ล่วงหน้า
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
beforehand(adv) ล่วงหน้า,ไว้ก่อน,เสียก่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
事前[じぜん, jizen] ล่วงหน้า ในชั้นต้น ก่อนเวลาจริง, See also: R. あらかじめ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand

German-Thai: Longdo Dictionary
sich ereignen(vt) |ereignete sich, hat sich ereignet| เกิดขึ้น (โดยฉับพลันไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า) เช่น Ein Unglück hat sich auf der Straße ereignet. บนถนนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
Überstunde(n) |die, pl. Überstunden| เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ, ชั่วโมงล่วงเวลา
Vorhersage(n) |die, pl. Vorhersagen| การพยากรณ์ล่วงหน้า
absehen(vt) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen| รู้ล่วงหน้า, คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น Die Folgen der Naturkatastrophe ist noch nicht abzusehen. ผลที่ตามมาของภัยทางธรรมชาติยังไม่เป็นที่รู้กัน
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, See also: S. Vorsichtsmaßregel
passen(vt) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt| ลุล่วงไปด้วยดี, ราบรื่น เช่น Das war unser erster Urlaub, in dem wirklich alles gepasst hat. Dieses Hotel ist auf jedem Fall weiterzuempfehlen., Alles gepasst!

French-Thai: Longdo Dictionary
louer(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า เช่น Louer une maison = เช่าบ้าน , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร

Are you satisfied with the result?

Go to Top