ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assiduousness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assiduousness-, *assiduousness*, assiduousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา assiduousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *assiduousness*)
English-Thai: Nontri Dictionary
assiduousness(n) ความขยัน,ความเพียร,ความพยายาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eifer {m}assiduousness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
精励恪勤[せいれいかっきん, seireikakkin] (n,vs,adj-na) assiduousness; attending diligently to one's study or duties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assiduous \As*sid"u*ous\, a. [L. assiduus, fr. assid?re to sit
   near or close; ad + sed[=e]re to sit. See {Sit}.]
   1. Constant in application or attention; devoted; attentive;
    unremitting.
    [1913 Webster]
 
       She grows more assiduous in her attendance.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Performed with constant diligence or attention;
    unremitting; persistent; as, assiduous labor.
    [1913 Webster]
 
       To weary him with my assiduous cries. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Diligent; attentive; sedulous; unwearied; unintermitted;
     persevering; laborious; indefatigable.
     [1913 Webster] {As*sid"u*ous*ly}, adv. --
     {As*sid"u*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assiduousness
   n 1: great and constant diligence and attention [syn:
      {assiduity}, {assiduousness}, {concentration}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top