ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deciduous

D IH2 S IH1 JH UW0 AH0 S   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deciduous-, *deciduous*, deciduou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deciduous[ADJ] ซึ่งผลัดใบ, See also: ร่วงโรย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deciduous(ดิซิด'ดิวอัส) adj. ซึ่งเปลี่ยนใบ,ซึ่งสลัดหรือเปลี่ยนคราบฟัน เขา ใบ,ไม่ถาวร,ชั่วคราว, See also: deciduousness n. ดูdeciduous
deciduous toothฟันน้ำนม., Syn. milk tooth

English-Thai: Nontri Dictionary
deciduous(adj) ซึ่งเปลี่ยนคราบ,ซึ่งสลัดใบ,ซึ่งผลัดใบ,ซึ่งเปลี่ยนใบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deciduous๑. ผลัดใบ๒. ร่วง [มีความหมายเหมือนกับ defoliate] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deciduous dentition period; primary dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันน้ำนม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
deciduous dipterocarp forestป่าเต็งรัง, ป่าแดง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deciduous forestป่าผลัดใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deciduous tooth; milk tooth; primary toothฟันน้ำนม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
deciduous tooth; tooth, baby; tooth, milk; tooth, temporaryฟันน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deciduousฟันน้ำนม [การแพทย์]
Deciduous Dipterocarp Forest ป่าแพะ ป่าแดง ป่าโคก หรือป่าเต็งรัง
ป่าผลัดใบประเภทหนึ่ง พบมากทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปทั้งที่ราบและที่เขาสูง ดินมักเป็นทราย และลูกรังซึ่งมีสีค่อนข้างแดง บางแห่งจึงเรียกว่าป่าแดง ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชนิดนี้มักขึ้นอยู่ในที่ เป็นลูกเนินที่เรียกกันว่าโคก มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นปะปนกัน แต่ไม่แน่นทึบ เพราะดินในป่าชนิดนี้มีความอุดมสมบูรณ์น้อยมาก พันธุ์ไม้ในป่าจึงเป็นพวกที่ทนทานความแห้งแล้งได้ดี โดยมีลักษณะพิเศษ คือ เนื้อไม้จะแข็งและเปลือกจะหนามาก พันธุ์ไม้ในป่าจึงเป็นพวกที่ทนทานต่อไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ธรรมชาติจึงออกแบบให้พันธุไม้ในป่าชนิดนี้มีกำลังแตกหน่อสูง โดยการให้ถูกไฟไหม้เสียก่อน เพราะเมล็ดพันธุ์ไม้จำพวก Dipterocarp จะมีน้ำมันปนอยู่ เมื่อทิ้งไว้นาน น้ำมันในเมล็ดจะทำให้อัตราการงอกต่ำ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้เต็ง รัง เหียง พลวง กราด เป็นต้น ส่วนพื้นล่างของป่าจะไม่รกทึบมีหญ้าชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป ดดยเฉพาะหย้าเพ็ด และไผ่ชนิดต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Deciduous Forest ป่าผลัดใบ
ป่าที่มีใบเขียวชอุ่มเฉพาะฤดูฝน และทิ้งใบในฤดูร้อน ป่าบางแห่งใบไม้ร่วงจากลำต้นหมด คล้ายกับต้นไม้ เหล่านั้นจะตาย แต่พอปริมาณไอน้ำในอากาศมีมากขึ้น ต้นไม้เหล่านั้นก็เริ่มแตกใบใหม่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินในป่าผลัดใบมีน้อยกว่าดินของป่าดงดิบ เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนที่ต้นไม้ผลัดใบลงมาทับถมกันที่พื้นนั้น เมื่อเกิดไฟป่า ไฟจะเผาใบไม้ที่ทับถมนั้นจนหมด โอกาสที่ใบไม้จะกลายเป็นปุ๋ยก้หมดไป ดินในป่าชนิดนี้จึงเสื่อมโทรมลงทุกปี ป่าประเภทนี้พบทั่วไปไม่ว่าจะป็นที่ราบหรือภูเขา แต่มักจะไม่พบในพื้นที่ที่สูงกว่า 1,000 เมตร แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ Deciduous Dipterocarp Forest, Mixed Dipterocarp Forest, และ Savanna Forest [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deciduous trees on the bank.แกนี่น่าเกลียดกว่าที่คิดไว้ซะอีก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
It was deciduous.ก็แค่ฟันน้ำนม I Love You, Beth Cooper (2009)
Cornaceae deciduous tree. In the spring, when the season for sakura is just over, it bears white or pink flowers.ฮานามิซึกิ เป็นไม้ดอกผลัดใบ ในฤดูใบไม่ผลิ เมื่อสิ้นฤดูของดอกซากุระ ดอกไม้สีขาวและสีชมพูชนิดนี้จะบาน Hanamizuki (2010)
...right after the loss of a deciduous tooth.ทุกคนก็เหมือนหลานของเบ็ตซี่ มีอาการหลังฟันน้ำนมหลุด The Sisters Mills (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าผลัดใบ[N] deciduous forest, Example: ป่าผลัดใบเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยพรรณพืชที่ผลัดใบหรือทิ้งใบเป็นองค์ประกอบสำคัญ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ป่าไม้ที่ผลัดใบหรือสลัดใบในบางฤดู
ป่าแดง[N] deciduous forest, Syn. ป่าเต็ง, ป่ารัง, Example: ใบไม้ของต้นไม้ในป่าแดงจะร่วงในฤดูร้อน, Count unit: ป่า, ที่, แห่ง, Thai definition: ป่าที่มีใบไม้ร่วงตามฤดูกาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟันน้ำนม[n.] (fan nāmnom) EN: milk tooth ; baby tooth ; deciduous tooth ; primary tooth   FR: dent de lait [f]
ป่าเบญจพรรณ[n. exp.] (pā benjaphan) EN: mixed deciduous forest   FR: forêt mixte [f] ; forêt d'essences diverses [f]
ป่าผลัดใบ[n. exp.] (pā phlatbai) EN: deciduous forest   

CMU English Pronouncing Dictionary
DECIDUOUS    D IH2 S IH1 JH UW0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deciduous    (j) dˈɪsˈɪdjuəʴs (d i1 s i1 d y u@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
落叶[luò yè, ㄌㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] deciduous, #14,637 [Add to Longdo]
乳牙[rǔ yá, ㄖㄨˇ ㄧㄚˊ, ] deciduous tooth; milk tooth; baby tooth, #50,225 [Add to Longdo]
乳齿[rǔ chǐ, ㄖㄨˇ ㄔˇ, 齿 / ] deciduous tooth; milk tooth; baby tooth, #115,137 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laubbaum {m} [bot.]deciduous tree; broad-leaved tree; broad-leafed tree [Add to Longdo]
Laubholz {n}deciduous wood [Add to Longdo]
Laubwald {m}deciduous forest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フウ属[フウぞく, fuu zoku] (n) Liquidambar (genus of deciduous Sweetgum trees in the flowering plant family Altingiaceae) [Add to Longdo]
胡鬼の子[こぎのこ;コギノコ, koginoko ; koginoko] (n) (uk) (See ツクバネ) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub) [Add to Longdo]
四手;垂;紙垂;椣;紙四手[しで(四手;垂;紙垂;椣);かみしで(紙垂;紙四手), shide ( shi te ; sui ; kami sui ; shide ); kamishide ( kami sui ; kami shi te )] (n) (1) zigzag-shaped paper streamer often used to adorn Shinto-related objects; (2) (四手, 垂 only) hornbeam (deciduous tree in the birch family) [Add to Longdo]
衝羽根[つくばね;ツクバネ, tsukubane ; tsukubane] (n) (uk) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub) [Add to Longdo]
鷹の爪[たかのつめ;タカノツメ, takanotsume ; takanotsume] (n) (1) (uk) Gamblea innovans (species of deciduous tree); (2) (See 唐辛子・1) extremely spicy form of chili pepper; (3) variety of high-quality green tea [Add to Longdo]
谷空木[たにうつぎ;タニウツギ, taniutsugi ; taniutsugi] (n) (uk) Weigela hortensis (species of deciduous shrub in the honeysuckle family) [Add to Longdo]
冬木[ふゆき;ふゆぎ, fuyuki ; fuyugi] (n) (1) a tree as seen in winter (esp. a barren deciduous tree); (2) evergreen tree [Add to Longdo]
落葉喬木[らくようきょうぼく, rakuyoukyouboku] (n) (See 落葉高木) deciduous tall tree [Add to Longdo]
落葉高木[らくようこうぼく, rakuyoukouboku] (n) (See 落葉喬木) deciduous tall tree [Add to Longdo]
落葉樹[らくようじゅ, rakuyouju] (n) deciduous tree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deciduous \De*cid"u*ous\ (?; 135), a. [L. deciduus, fr. dec?dere
   to fall off; de- + cadere to fall. See {Chance}.] (Biol.)
   Falling off, or subject to fall or be shed, at a certain
   season, or a certain stage or interval of growth, as leaves
   (except of evergreens) in autumn, or as parts of animals,
   such as hair, teeth, antlers, etc.; also, shedding leaves or
   parts at certain seasons, stages, or intervals; as, deciduous
   trees; the deciduous membrane.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deciduous
   adj 1: (of plants and shrubs) shedding foliage at the end of the
       growing season [ant: {evergreen}]
   2: (of teeth, antlers, etc.) being shed at the end of a period
     of growth; "deciduous teeth"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top