ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arduous

AA1 R JH UW0 AH0 S   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arduous-, *arduous*, arduou
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
arduous (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ปีนยาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arduous[ADJ] ชัน, See also: ยากที่จะปีนได้, Syn. steep
arduous[ADJ] ยากลำบาก, See also: ยากเข็ญ, หนักหน่วง, เหน็ดเหนื่อย, Syn. laborious, hard
arduousness[N] ความยากลำบาก, See also: ความยากเข็บ, Syn. difficulty;

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arduous(อาร์'ดิวเอิส) adj. ยากลำบาก,ตรากตรำ,อย่างแรง,ขัน. -arduous- ness n., Syn. difficult,laborious)

English-Thai: Nontri Dictionary
arduous(adj) ยาก,ลำบาก,ตรากตรำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, one day, after a not particularly arduous or expensive skirmish, they were all gathered round me...คุณจะเห็นวันหนึ่งหลังจากที่ ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำบากหรือมีราคาแพงการต่อสู้ กัน พวกเขาทุกคนรวมตัวกันรอบ ฉัน How I Won the War (1967)
"The journey of love is an arduous trek-ขอบคุณ คุณด้วย -ขอบคุณ Valentine (2001)
I've chosen this long and arduous path because the school needs me!..ถึงได้ใช้เวลากับมันนานพอควร แล้วโรงเรียนก็ต้องการฉัน! Secret (2007)
My arduous journey, however, was for naught.ใช่ การเดินทางที่ยากลำบากของฉัน กลับไร้ผล The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Methinks the path to Baekje's throne might be too arduous for your father.กระหม่อมคิดว่าทางสู่บัลลังก็เพคเจ อาจจะลำบากสำหรับพระบิดาของฝ่าบาท พ่ะย่ะค่ะ Episode #1.4 (2010)
I have a long and arduous apology to make to a very old friend.ต้องไปแสดงความเสียใจกับเพื่อนเก่าซักหน่อย A Scandal in Belgravia (2012)
That is a long and arduous journey. What if he doesn't survive it? Look...มันใช้เวลานานเกินไป แล้วถ้าเขาไม่รอดล่ะ The Disir (2012)
This is gonna be a long and arduous process.นี่จะเป็นขั้นตอนที่ยาวนานและไม่ง่าย Intro to Felt Surrogacy (2013)
You've had an arduous voyage.คุณต้องเดินทางยากลำบาก Stonehearst Asylum (2014)
In an arduous tour de force of mathematical brilliance,ในทัวร์เดอบังคับลำบากของ ความฉลาดทางคณิตศาสตร์ When Knowledge Conquered Fear (2014)
Standing up to the enemy was arduous and uncertain and exhausting.ลุกขึ้นยืนกับศัตรูก็ลำบาก และความไม่แน่นอนและ หลบหนี Denial (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเป็นเกลียว[ADV] strenuously, See also: arduously, laboriously, Syn. ขยัน, Example: เด็กสามคนทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวตัวเป็นเกลียวทำให้พวกเขาไม่ได้เรียนหนังสือ, Thai definition: ขยันทำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลา
ตัวเป็นเกลียว[ADV] strenuously, See also: arduously, laboriously, Syn. ขยัน, Example: เด็กสามคนทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวตัวเป็นเกลียวทำให้พวกเขาไม่ได้เรียนหนังสือ, Thai definition: ขยันทำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลา
เทวศ[N] hard, See also: arduous, painstaking, difficulty, hardships, trouble, troublesome, laborious, Syn. เทวษ, Thai definition: ความลำบาก

CMU English Pronouncing Dictionary
ARDUOUS AA1 R JH UW0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arduous (j) ˈaːdjuəʳs (aa1 d y u@ s)
arduously (a) ˈaːdjuəʳsliː (aa1 d y u@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艰巨[jiān jù, ㄐㄧㄢ ㄐㄩˋ, / ] arduous; terrible (task); very difficult; formidable, #8,867 [Add to Longdo]
险峻[xiǎn jùn, ㄒㄧㄢˇ ㄐㄩㄣˋ, / ] arduous; steep, #35,702 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アージュアス[, a-juasu] (adj-no) arduous [Add to Longdo]
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦勉励[こっくべんれい, kokkubenrei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships [Add to Longdo]
大儀[たいぎ, taigi] (n) (1) state ceremony; (adj-na) (2) laborious; troublesome; irksome; arduous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arduous \Ar"du*ous\ (?; 135), a. [L. arduus steep, high; akin to
   Ir. ard high, height.]
   1. Steep and lofty, in a literal sense; hard to climb.
    [1913 Webster]
 
       Those arduous paths they trod.    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Attended with great labor, like the ascending of
    acclivities; difficult; laborious; as, an arduous
    employment, task, or enterprise.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Difficult; trying; laborious; painful; exhausting.
 
   Usage: {Arduous}, {Hard}, {Difficult}. Hard is simpler,
      blunter, and more general in sense than difficult; as,
      a hard duty to perform, hard work, a hard task, one
      which requires much bodily effort and perseverance to
      do. Difficult commonly implies more skill and sagacity
      than hard, as when there is disproportion between the
      means and the end. A work may be hard but not
      difficult. We call a thing arduous when it requires
      strenuous and persevering exertion, like that of one
      who is climbing a precipice; as, an arduous task, an
      arduous duty. "It is often difficult to control our
      feelings; it is still harder to subdue our will; but
      it is an arduous undertaking to control the unruly and
      contending will of others."
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arduous
   adj 1: characterized by effort to the point of exhaustion;
       especially physical effort; "worked their arduous way up
       the mining valley"; "a grueling campaign"; "hard labor";
       "heavy work"; "heavy going"; "spent many laborious hours
       on the project"; "set a punishing pace" [syn: {arduous},
       {backbreaking}, {grueling}, {gruelling}, {hard}, {heavy},
       {laborious}, {operose}, {punishing}, {toilsome}]
   2: taxing to the utmost; testing powers of endurance; "his
     final, straining burst of speed"; "a strenuous task"; "your
     willingness after these six arduous days to remain here"-
     F.D.Roosevelt [syn: {arduous}, {straining}, {strenuous}]
   3: difficult to accomplish; demanding considerable mental effort
     and skill; "the arduous work of preparing a dictionary"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top