Search result for

พรรณนา

(39 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พรรณนา-, *พรรณนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรรณนา[V] describe, See also: depict, narrate, relate, explain, Syn. บรรยาย, สาธยาย, Example: ทหารด้วยกันพูดภาษาทหารกันสั้นๆ ก็รู้เรื่อง ไม่จำเป็นต้องพรรณนาอะไรมาก, Thai definition: กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พรรณนา(พันนะ-) ก. กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ.
พรรณนาโวหารน. สำนวนเขียนที่กล่าวเป็นเรื่องราวอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านนึกเห็นเป็นภาพ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mortals are always whispering of the prophecy.ไอ้พวกกระจอกมันก็เอาแต่พรรณนาถึงคำทำนายกันอยู่แล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
I do love your descriptions.ฉันชอบคำพรรณนาของคุณจริงๆ The Age of Dissonance (2009)
Yeah, I figured. I think I'd like to stay in the dark about just how nastily you've portrayed me.อ๋อ ฉันรู้แล้วล่ะ แต่ถ้าคิดตรงกับนายเหมือนกัน ฉันว่าฉันขออยู่ในด้านมืดตามที่นาย พรรณนาให้ฉันเป็นก็ได้ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
...that cannot be weighed.สุดจะพรรณนาได้ Jackie (2016)
Through dangers untold and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน Labyrinth (1986)
Through dangers untold and hardships unnumbered...ข้าผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน Labyrinth (1986)
I don't know if it's his style of writing... or his use of description or whatever, but...ไม่รู้สิ สไตล์การเขียนของเขา จะใช้การพรรณนาหรือบรรยาย จะอะไรก็เถอะ... In the Mouth of Madness (1994)
It's a mood you can't describe. You can't define it.เป็นอารมณ์ที่สุดพรรณนา Woman on Top (2000)
It's indescribable.เหลือจะพรรณนา White Noise (2005)
my soul rests and those guys were expressing it.จิตใจของผมสงบสุข และคนเหล่านี้พรรณนาถึงมัน It Might Get Loud (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรรณนา[v.] (phannanā) EN: describe ; depict ; narrate ; dissert on ; relate ; explain   FR: décrire ; dépeindre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
characterize[VT] ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ, See also: พรรณนาถึงคุณสมบัติพิเศษ
delineate[VT] อธิบาย (คำทางการ), See also: พรรณนา, บรรยาย, ทำให้เข้าใจ, Syn. depict, describe, Ant. confuse, obfuscate
depict[VT] พรรณนา, See also: บรรยายให้เห็นภาพ, Syn. portray
picture[VT] บรรยาย, See also: พรรณนา, Syn. depict, describe
portray[VT] พรรณนา, Syn. portray

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delineate(ดิลิน'นีเอท) vt. วาดโครงร่าง,วาดเค้าโครง,วาดเป็นลายเส้น,พรรณนา,วิเคราะห์, See also: delineable adj. ดูdelineate
delineation(ดิลินนีเอ'เชิน) n. การวาดโครงร่าง,แผนภูมิ,ภาพสเก๊ตช์,การพรรณนา
depict(ดิพิคทฺ') vt. พรรณนา,วาดให้เห็น,อธิบาย., See also: depictor n. ดูdepict depiction n. ดูdepict, Syn. portray
describe(ดิสไครบ์') vt. พรรณนา,บรรยาย,อ่าน,บอก,แถลง,ระบุ,วาด,ทำแผนภูมิ., See also: describable adj. ดูdescribe describer n. ดูdescribe, Syn. relate
description(ดิสคริพ'เชิน) n. การพรรณนา,การบรรยาย,รูปร่างลักษณะ,ลักษณะ,ชนิด,ประเภท,การวาดหรือเขียนรูป, Syn. report,account,statement
descriptive(ดิสคริพ'ทิฟว) adj. เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกรูปร่างลักษณะ, See also: descriptiveness n. ดูdescriptive, Syn. illustrative ###A. vague
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
indescribable(อินดิสไคร' บะเบิล) adj. สุดที่จะพรรณนา, คลุมเครือ., See also: indescribability, indescribableness n. indescribably adv.
overdraw(โอ'เวอะดรอ) v. วาดเลยเถิด,ถอนเงินเกินบัญชี,น้าวธนูเกินไป,พรรณนามากเกินไป,

English-Thai: Nontri Dictionary
delineate(vt) วาดภาพ,วาดเค้าโครง,วาดลายเส้น,วิเคราะห์,พรรณนา
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
depict(vt) พรรณนา,อธิบาย,บรรยาย,วาดให้เห็น
describe(vt) พรรณนา,แถลง,บอก,วาด,บรรยาย,อธิบาย
description(n) การพรรณนา,การวาดรูป,การบรรยาย,ชนิด,ลักษณะ,ประเภท
descriptive(adj) เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกลักษณะ,ซึ่งบอกประเภท
emblazon(vt) พรรณนา,เล่นสัมผัส,ตบแต่ง,สรรเสริญ,เยินยอ
idyl(n) ข้อความพรรณนาสั้นๆ,บทกวีลูกทุ่ง
idyll(n) ข้อความพรรณนาสั้นๆ,บทกวีลูกทุ่ง
idyllic(adj) พรรณนาสั้นๆ,งดงาม,ชวนตาชวนใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top